Balans

Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves en voorzieningen.

Balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2024.

VASTE ACTIVA1-1-202031-12-202031-12-202131-12-202231-12-202331-12-2024
 Immateriële vaste activa      
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 36.190 42.434 45.616 44.763 43.910 43.057
 Materiële vaste activa        
Investeringen met een economisch nut 1.968.132 2.099.668 2.235.488 2.301.472 2.305.129 2.278.486
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven163.483193.992214.710231.311244.976 232.826
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 511.904 608.446 739.414 829.949 836.382 808.466
 Financiële vaste activa        
Kapitaalverstrekkingen 396.588 396.036 395.554 395.073 394.592 394.403
Leningen 196.950 174.847 157.467 139.690 121.394 104.156
Overige Langlopende leningen 13.443 19.356 25.089 24.823 24.558 24.302
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa3.286.6903.534.7793.813.3383.967.0813.970.9413.885.696
VLOTTENDE ACTIVA      
 Voorraden -116.117 -151.279 -158.822 -172.035 -174.496 -159.938
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 304.616 408.616 408.616 408.616 408.616 408.616
 Liquide middelen 14.501 0 0 0 0 0
 Overlopende activa 145.350 145.350 145.350 145.350 145.350 145.350
Totaal vlottende activa348.350402.687395.144381.931379.470394.028
             
TOTAAL ACTIVA 3.635.040 3.937.466 4.208.482 4.349.012 4.350.411 4.279.724
VASTE PASSIVA      
 Eigen Vermogen            
Algemene reserve 189.158 192.379 113.731 98.703 122.815 163.725
Bestemmingsreserves 926.246 2.047.148 1.945.413 1.919.690 1.944.390 1.969.194
Resultaat na reserveringen 0 0 0 0 0 0
             
Vreemd Vermogen  
 Voorzieningen 101.406 155.094 154.670 154.270 153.766 153.242
 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.665.476 913.768 1.273.566 1.455.247 1.408.338 1.272.461
Totaal vaste passiva2.882.2863.308.3893.487.3803.627.9103.629.3093.558.622
VLOTTENDE PASSIVA      
 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 434.310 310.633 402.658 402.658 402.658 402.658
 Overlopende passiva 318.444 318.444 318.444 318.444 318.444 318.444
Totaal vlottende passiva752.754629.077721.102721.102721.102721.102
             
TOTAAL PASSIVA 3.635.040 3.937.466 4.208.482 4.349.012 4.350.411 4.279.724

Kasstroomoverzicht

Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Kasstromen uit operationele activiteiten
  2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
  3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten
KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN20202021202220232024
Exploitatieresultaat 1.124.123 -180.383 -40.751 48.812 65.714
           
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 129.429 136.213 156.222 162.725 166.788
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 853 853 853 853 853
Mutatie voorzieningen 53.688 -424 -400 -504 -524
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -1.040 -1.066 -1.066 -1.066 -1.066
Subtotaal 182.930 135.576 155.609 162.008 166.051
           
Voorraden en onderhanden werk 35.162 7.543 13.213 2.461 -14.558
           
Mutatie in werkkapitaal          
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) -104.000 0 0 0 0
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 0 0 0 0 0
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Overlopende passiva 0 0 0 0 0
  -104.000 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten1.238.215-37.264128.071213.281217.207
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN20202021202220232024
Investeringen -507.348 -505.600 -352.264 -198.450 -123.493
Desinvesteringen en bijdragen derden 112.235 77.846 22.922 11.970 23.414
Subtotaal -395.113 -427.754 -329.342 -186.480 -100.079
           
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 0 0 0 0 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 22.103 17.380 17.777 18.296 17.238
Subtotaal 22.103 17.380 17.777 18.296 17.238
           
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -6.400 -6.000 0 0 0
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 487 267 266 265 256
Subtotaal -5.913 -5.733 266 265 256
           
Mutatie kapitaalverstrekkingen 552 482 481 481 189
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-378.371-415.625-310.818-167.438-82.396
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN20202021202220232024
Mutatie kortlopende geldleningen -115.025 92.025 0 0 0
Aangetrokken leningen og 85.000 765.220 207.924 59.322 -44.288
Aflossingen leningen og -835.668 -404.356 -25.177 -105.165 -90.523
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten-865.693452.889182.747-45.843-134.811
           
Mutatie geldmiddelen -5.849 0 0 0 0

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.