Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

2e HerzieningBegroting 2021
Overzicht van baten en lasten ConcernRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves3.551.6005.083.1953.663.0173.576.9233.545.1803.483.050

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.391.836 2.688.171 2.546.971 2.504.406 2.471.397 2.445.698
Belastingen 330.351 340.520 356.371 360.231 363.020 365.920
Dividenden 146.170 115.914 87.004 87.575 93.915 94.958
Financieringsbaten 11.111 1.297.053 5.701 5.158 4.584 4.043
Overige opbrengsten derden 673.816 656.388 665.325 633.276 617.115 560.247
Overige baten -1.685 -14.850 1.644 -13.724 -4.851 12.184
Lasten exclusief reserves3.514.1953.957.6353.842.6013.616.8753.495.5693.416.537

Apparaatslasten 1.010.735 1.056.340 1.056.633 1.052.837 1.046.748 1.038.173
Inhuur 123.438 110.782 82.148 82.303 79.700 76.274
Overige apparaatslasten 30.271 26.090 27.106 26.580 28.142 28.140
Personeel 857.027 919.469 947.379 943.954 938.907 933.759
Intern resultaat -57.963 -75.080 -74.291 -71.284 -71.929 -75.293
Intern resultaat -57.963 -75.080 -74.291 -71.284 -71.929 -75.293
Programmalasten 2.561.423 2.976.375 2.860.258 2.635.322 2.520.750 2.453.658
Financieringslasten 37.372 22.824 20.478 25.503 28.345 28.257
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 723.330 897.804 892.642 745.627 663.755 629.203
Kapitaallasten 134.542 146.504 146.476 157.826 172.206 170.854
Overige programmalasten 83.039 116.373 62.834 64.116 65.506 66.962
Salariskosten WSW en WIW 55.791 53.902 59.786 61.036 62.311 60.823
Sociale uitkeringen 862.707 983.602 959.856 889.616 857.488 827.038
Subsidies en inkomensoverdrachten 664.643 755.366 718.187 691.599 671.138 670.520
Saldo voor vpb en reserveringen 37.405 1.125.560 -179.583 -39.952 49.611 66.513
Vennootschapsbelasting4.7991.440800800800800

Saldo voor reserveringen 32.606 1.124.120 -180.383 -40.752 48.811 65.713
Reserves-1.321-1.124.120180.38340.752-48.811-65.713

Onttrekking reserves 114.147 312.869 256.375 117.451 59.404 46.144
Toevoeging reserves 200.333 1.512.701 93.710 94.064 125.516 124.156
Vrijval reserves 84.864 75.712 17.718 17.365 17.300 12.300
Saldo 31.284 0 0 0 0 0

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.

Toelichting staat incidentele baten en lasten

Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.
 

Incidentele baten

Baten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De baten uit grondexploitaties bestaande uit baten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan incidentele lasten in de grondexploitaties tegenover.

Gemeentefonds - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.

Hoekse lijn - Verkeer en vervoer
De ontvangen bijdrage voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.

Regiodeal NPRZ - Algemene middelen
Het ontvangen van de decentralisatie uitkeringen voor de Regiodeal NPRZ. Hier staan incidentele lasten tegenover.

Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.

Resultaatnemingen grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Dit betreft de resultaatnemingen op de grondexploitaties die samenhangen met de woningbouwproductie.

Overige incidentele baten
Riec versterkingsgelden(Openbare orde en veiligheid), verkoop brandstofknooppunten(Stedelijke inrichting en ontwikkeling) en Regio deal Rotterdam Zuid Pijler Onderwijs(Onderwijs en Maatschappelijke Ondersteuning)

Incidentele lasten

Uitgaven gerelateerd aan onttrekkingen van bestemmingsreserves - (Voornamelijk Stedelijke inrichting en ontwikkeling en Verkeer en vervoer)
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor niet activeerbare investeringen die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.

Gemeentefonds - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s staat een baat bij het programma Algemene middelen.

Lasten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De lasten in de grondexploitaties bestaande uit kosten voor verwerving, bouwrijp maken, woonrijp maken en overige kosten. Hier staan incidentele baten uit de grondexploitaties tegenover..

Hoekse lijn - Verkeer en vervoer
De lasten voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.

Regiodeal NPRZ - Algemene middelen
De lasten die worden gemaakt vanuit de decentralisatie uitkeringen voor de Regiodeal NPRZ. Hier staan incidentele baten tegenover.

Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele afschrijvingslasten (boekwaarde verkopen) die voortvloeien uit de verkoop van vastgoedobjecten.

Lasten Hart van Zuid - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele lasten ten behoeve van het programma hart van zuid.

Diverse incidentele lasten

 

Riec versterkingsgelden(Openbare orde en veiligheid), Van Werk Naar Werk(Overhead), Toevoegingen voorzieningen(Voornamelijk Algemene Middelen) en het Eurovisie Songfestival (Cultuur, Sport en Recreatie).

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd.

Programma / TaakveldBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 3.537.120 46.869 1.420.063 81.610 67.188 2.218.987

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.829.463 78 0 0 0 1.829.384
Belastingen overig 33.990 - 2.421 0 197 0 36.608
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 4.088 330 0 0 0 3.758
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 59.027 1.377.651 81.413 67.188 - 1.288.077
OZB niet-woningen 197.975 10.074 0 0 0 187.901
OZB woningen 60.052 5.382 0 0 0 54.670
Treasury 1.411.552 - 27.042 42.412 0 0 1.396.182
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 1.440 0 0 0 - 1.440
Beheer van de stad 244.051 378.654 3.747 12.482 844- 125.024

Afval - Grondstoffen 107.944 88.450 0 3.900 0 23.395
Begraafplaatsen en crematoria 5.857 5.136 0 0 0 721
Cultureel erfgoed - Archeologie 204 1.384 0 0 0 - 1.180
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 450 1.850 0 0 0 - 1.401
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 121 46.156 1.050 1.550 0 - 45.536
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII - 1.210 672 0 0 0 - 1.882
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 40.055 32.616 0 2.960 0 10.400
Riolering 78.935 63.742 0 0 0 15.193
Ruimtelijke Ordening - Beheer 183 6.233 0 0 0 - 6.049
Verkeer en vervoer - Beheer 11.512 132.415 2.697 4.072 844 - 118.684
Bestuur en dienstverlening 8.881 75.938 1.459 3.388 52- 65.077

Bestuur - College 147 4.577 0 20 0 - 4.410
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 0 24.682 0 3.219 0 - 21.463
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 558 12.768 130 30 52 - 12.258
Burgerzaken 7.868 28.357 1.329 119 0 - 21.699
Musea - Stadsarchief 307 5.554 0 0 0 - 5.247
Cultuur, sport en recreatie 5.360 251.003 25.037 19.467 1.600- 249.612

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 905 97.273 13.750 7.050 0 - 103.067
Media 0 22.216 300 586 0 - 21.930
Musea - Cultuur 0 38.331 5.642 6.422 0 - 37.551
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 1.995 18.415 0 0 0 - 16.420
Sportaccommodaties 258 58.434 5.345 5.159 600 - 57.762
Sportbeleid en activering 2.202 16.333 0 250 1.000 - 12.881
Economische Zaken 2.802 38.5350 8.9290- 26.804

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 2.429 0 40 0 - 2.389
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.977 2.961 0 0 0 - 984
Economische ontwikkeling 775 19.984 0 7.989 0 - 11.220
Economische promotie 50 13.161 0 900 0 - 12.211
Maatschappelijke Ondersteuning 18.757 213.077 150 2.7960- 191.674

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 2.194 21.081 150 150 0 - 18.887
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 6.870 62.894 0 248 0 - 55.776
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 727 18.417 0 0 0 - 17.689
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 7.215 11.720 0 0 0 - 4.505
Samenkracht en burgerparticipatie 1.751 98.965 0 2.398 0 - 94.816
Onderwijs 67.182 199.2420 1.763 65- 130.232

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 66.949 136.001 0 1.763 65 - 67.224
Onderwijshuisvesting 233 63.242 0 0 0 - 63.009
Openbare orde en veiligheid 17.591 160.2370 1700- 142.476

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 13.043 78.934 0 0 0 - 65.891
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.374 43.199 0 0 0 - 41.826
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.174 38.104 0 170 0 - 34.759
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0 0 0 0 0
Overhead 7.162 449.439 5.480 4.951 332- 442.475

Overhead - Activering Overhead 0 - 23.473 0 0 0 23.473
Overhead - Audit & Control 320 18.778 0 0 0 - 18.459
Overhead - Clusterondersteuning 0 87.284 0 0 0 - 87.284
Overhead - Concernondersteuning 3.169 357.269 5.480 3.760 332 - 355.488
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 14 4.156 0 1.190 0 - 2.951
Overige baten en lasten - Verzekering 3.659 5.425 0 0 0 - 1.767
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 297.453 439.999 27.278 118.292 5.630- 45.902

Beheer overige gebouwen en gronden 167.477 147.696 300 6.492 2.430 28.404
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 660 0 0 0 - 660
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 69.027 66.274 5.550 14.782 0 11.985
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 7.077 60.555 12.038 24.347 0 - 41.169
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 1.792 13.962 890 6.291 600 - 6.170
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 4.500 12.507 0 20 0 - 7.987
Wonen en bouwen 47.579 138.345 8.500 66.361 2.600 - 30.305
Verkeer en Vervoer 159.503 142.690 399 22.6830 39.097

Openbaar vervoer 30.304 43.918 0 5.320 0 - 8.294
Parkeerbelasting 115.190 24.965 0 0 0 90.225
Parkeren 11.293 33.244 0 0 0 - 21.951
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 22 6.119 0 0 0 - 6.097
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 2.693 34.443 399 17.363 0 - 14.786
Volksgezondheid en zorg 46.866 724.732 11.515 19.9310- 669.449

Geëscaleerde zorg 18- 3.094 133.393 0 16.457 0 - 113.842
Geëscaleerde zorg 18+ 6.688 164.127 0 0 0 - 157.438
Maatwerkdienstverlening 18- 3.446 49.550 4.384 1.644 0 - 48.843
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 4.217 194.896 7.131 600 0 - 197.210
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 11.775 0 0 0 - 11.775
Volksgezondheid 25.694 57.517 0 0 0 - 31.822
Wijkteams en Wmo-loketten 3.727 113.474 0 1.230 0 - 108.517
Werk en inkomen 670.467 838.661 17.572 16.4070- 169.359

Arbeidsparticipatie - Werk 14.784 58.470 0 750 0 - 42.937
Begeleide participatie 5.199 82.783 0 57 0 - 77.527
Inkomensregelingen - Inkomen 650.485 697.409 17.572 15.600 0 - 48.896
Totaal 5.083.195 3.959.075 1.512.701 312.869 75.712 0