OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over betaalgedrag tijdens corona, omdat invordering vanwege de coronacrisis tijdelijk werd stopgezet en weer in augustus is opgestart. Inzicht in het effect hiervan (cijfers) gaan we komende maanden opbouwen.
Het is de verwachting dat er meer betalingsregelingen zullen worden afgesproken, dat het bedrag dat wij oninbaar lijden omhoog gaat en dat er meer faillissementen zullen komen. Voorziening oninbaar lijden zullen we daarop moeten aanpassen en inkomsten zullen lager uitvallen dan begroot (vanwege faillissementen en trager betaalgedrag).


Invordering is zoals genoemd weer opgestart, we houden rekening met moeilijkheden en maken in deze coronatijd ruimhartigere afspraken met die belastingplichtigen die nu niet (volledig) kunnen betalen. Uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen 2021-2024

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijke onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay -bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OZB woningenRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves59.29360.05261.57561.57561.57561.575

Bijdragen rijk en medeoverheden 6 0 0 0 0 0
Belastingen 59.287 60.052 61.575 61.575 61.575 61.575
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves4.3515.3825.3305.3305.3375.337

Apparaatslasten 4.329 4.048 4.001 4.002 4.009 4.009
Inhuur 243 214 126 122 122 122
Overige apparaatslasten 126 114 133 133 133 133
Personeel 3.959 3.720 3.743 3.747 3.754 3.754
Intern resultaat 22 10 5 4 4 4
Intern resultaat 22 10 5 4 4 4
Programmalasten 0 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Overige programmalasten 0 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Saldo voor vpb en reserveringen 54.942 54.670 56.245 56.245 56.238 56.238
Saldo voor reserveringen 54.942 54.670 56.245 56.245 56.238 56.238
Saldo 54.942 54.670 56.245 56.245 56.238 56.238

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen OZB woningenBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 59.652 59.591 59.603 59.603 59.603
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -4.982 -3.346 -3.358 -3.365 -3.365
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 23 0 0 0 0
OZB Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -3.460 -3.525 -3.525 -3.525 -3.525
Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -38 -38 -38 -38
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.545 218 206 199 199
Begroting na wijzigingen 54.670 56.245 56.245 56.238 56.238

Toelichting financiële bijstellingen

Concernbrede lagere overige arbeidskosten 
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering.  De begroting is hierop aangepast.

 

OZB
Met ingang van 2019 is, vanwege de invoering van de taakvelden, een verdeling gemaakt van de OZB-opbrengsten tussen de taakvelden OZB woningen en OZB niet woningen. De achterliggende posten zijn daartoe gesplitst naar beide taakvelden. Dit heeft in 2019 geleid tot een vertekend beeld omdat de opgenomen verdeling van de begroting naar deze taakvelden nog niet conform de tariefbepaling was. Hierdoor worden de OZB-opbrengsten conform de tariefbepaling meerjarig herverdeeld. Dit leidt ertoe dat de OZB-opbrengsten voor het taalveld OZB-woningen meerjarig worden verlaagd met € 3,5 mln en de OZB-opbrengsten voor het taalveld OZB niet woningen meerjarig worden verhoogd met € 3,5 mln.

 

Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten  
De afgelopen jaren is geconstateerd dat er sprake is van hogere aanmanings – en vervolgingsopbrengsten als gevolg van een verbeterd invorderingsproces. Dit heeft ook geleid tot meer werkvoorraad bij de deurwaarders. Het aantal assistent deurwaarders wordt daarom met 2 fte structureel uitgebreid. De extra lasten zijn verwerkt op de verschillende taakvelden belastingen. Binnen het taakveld OZB woningen heeft dit geleid tot een meerjarige bijstelling van € 38.

 

Technische wijzigingen
In het taakveld OZB woningen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van de dotatie dubieuze debiteuren van taakveld OZB niet woningen naar taakveld OZB woningen conform tariefbepaling (- € 1,3 mln), structurele stijging van de uitvoeringskosten Parkeren door toename van aantal parkeerproducten (- € 123) herverdeling van de claim Basisregistraties (- € 93), indexering 2021 en verder en diverse kleine technische wijzigingen ( - € 5).
 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.