Begraafplaatsen en crematorium

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

De opgelegde maatregelen naar aanleiding van het coronavirus hebben gevolgen voor zowel de baten als de lasten.

Door de strikte coronamaatregelen in het begin van de pandemie konden uitvaarten niet plaatsvinden zoals nabestaanden wilden. De gemeente kwam hen tegemoet met een coulanceregeling. Deze coulanceregeling is inmiddels weer opgeheven.

In 2019 is de Taskforce begraven en cremeren gestart. De Taskforce begraven en cremeren heeft een advies opgesteld om per 1 januari 2021 voor onbepaalde tijd begraven te kunnen worden in Rotterdam. Gezien de COVID-19 crisis is het vanaf 4 april 2020 mogelijk is om voor onbepaalde tijd begraven te worden op een gemeentelijke begraafplaats.

Op de begraafplaatsen Crooswijk, Hofwijk en de Zuiderbegraafplaats biedt de gemeente 'Live Streaming' aan sinds de uitbraak van COVID-19, omdat uitvaarten in de aula`s van de gemeente Rotterdam slechts door een beperkt aantal nabestaanden bijgewoond kunnen worden.

Er mag beperkt koffie en thee geschonken worden tijdens de uitvaarten. Hierdoor zijn er minder inkomsten. Door nabestaanden worden ook andere keuzes gemaakt in de uitvoering van een uitvaart. Zo wordt het afscheid veelal thuis georganiseerd.

Ontwikkelingen 2021-2024

Cremeren

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een bestaand uitvaartcentrum (Langenhorst) naar een crematorium, dit zal een negatieve invloed hebben op de omzet. In Rotterdam zijn na realisatie van deze verbouwing in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk).

COVID-19

De opgelegde maatregelen naar aanleiding van het coronavirus kunnen voor 2021 en verder nog financiële gevolgen hebben.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves6.0145.8576.5556.5776.5966.613

Bijdragen rijk en medeoverheden 6 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.988 5.817 6.495 6.496 6.496 6.496
Overige baten 20 40 60 80 100 117
Lasten exclusief reserves5.7345.1365.2365.2565.2835.301

Apparaatslasten 2.165 2.372 2.354 2.351 2.354 2.354
Inhuur 10 7 7 7 7 7
Overige apparaatslasten 102 124 86 85 88 88
Personeel 2.054 2.241 2.261 2.260 2.260 2.260
Intern resultaat -679 -1.077 -972 -972 -972 -972
Intern resultaat -679 -1.077 -972 -972 -972 -972
Programmalasten 4.247 3.842 3.854 3.877 3.900 3.918
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.191 2.785 2.783 2.792 2.824 2.852
Kapitaallasten 660 723 709 723 713 704
Overige programmalasten 396 333 362 362 362 362
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 280 721 1.319 1.320 1.314 1.312
Saldo voor reserveringen 280 721 1.319 1.320 1.314 1.312
Saldo 280 721 1.319 1.320 1.314 1.312

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Begraafplaatsen en crematoriaBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 1.634 1.808 1.826 1.824 1.824
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -914 -489 -506 -511 -512
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 14 0 0 0 0
Effecten corona Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -900 0 0 0 0
Lijkbezorgingsrechten actualisatie opbrengst Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -28 -489 -506 -511 -512
Begroting na wijzigingen 721 1.319 1.320 1.314 1.312

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering.  De begroting is hierop aangepast.

 

Effecten corona

Op dit taakveld is sprake van extra kosten en minder baten door de coronacrisis. Voor het lopende jaar betreft het lagere baten ( € 700) door de coulanceregeling en minder gebruik van aanvullende diensten zoals catering. Extra kosten (€ 200) voor maatregelen die getroffen zijn op de locaties, zoals het invoeren van livestreaming en maatregelen om voldoende afstand te houden.

 

Lijkbezorgingsrechten actualisatie opbrengst

Het gemiddelde van de gerealiseerde hoeveelheden in de jaren 2017 t/m 2019 vormt de basis voor de opbrengstraming van het belastingjaar 2021 en volgende. Deze is saldo neutraal verwerkt.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn indexering (structureel € 67 vanaf 2021), de herverdeling concern opgaven (- € 32 in 2020 tot - € 187 in 2024), herverdeling budgetten omdat de leiding improductief is gaan schrijven (structureel - € 452 vanaf 2021), en diverse kleine bijstellingen ( € 4 in 2020 tot € 60 in 2024).

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematorium
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)