Ruimtelijke ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Geo-functie

Om geografische informatie goed tot waarde te laten zijn voor heel de organisatie en de stad is
het traject Geo-functie gestart. Betrokkenen vanuit diverse onderdelen van Datagedreven werken en de gemeente Rotterdam trekken gezamenlijk op om geografische informatie nog verder te professionaliseren. Er worden projecten gestart voor diverse thema's zoals hard- en software, data en organisatie.

 

T3D (Totaal 3 Dimensionaal)

De gemeenten Den Haag, Amsterdam en de VNG werken samen aan T3D. De doelstelling van dit project is om diverse geo-registraties drie dimensionaal te maken. Dit zal een enorme impuls zijn voor de 3D ontwikkeling waar de Gemeente Rotterdam al geruime tijd aan werkt. Deze extra dimensie zorgt ervoor dat de stad nóg beter in beeld is, zowel boven- als ondergronds. Toepassingen zijn heel divers. City marketing, participatie, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), gamification, zijn enkele voorbeelden die aanspreken. Ook voor het beheer en beleid geeft 3D nieuwe inzichten.

 

Digitaal schouwen

Stadsbeheer kijkt hoe nieuwe technieken kunnen bijdragen om ons werk slimmer en beter uit te voeren. Momenteel worden plannen ontwikkeld om het inmeten en schouwen van de fysieke stad zoveel mogelijk geautomatiseerd uit te voeren. Door middel van laserscanners op voertuigen kunnen objecten herkend en geïnspecteerd worden.

Ontwikkelingen 2021-2024

De benoemde onderwerpen bij 'Voortgang 2020' gaan de aankomende jaren veel aandacht krijgen.

Wat willen we bereiken

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Wat gaan we daar voor doen

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves188183186188188188

Bijdragen rijk en medeoverheden 13 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 175 183 186 188 188 188
Lasten exclusief reserves6.2216.2336.3616.6556.6836.683

Apparaatslasten 5.825 5.874 5.955 5.951 5.956 5.956
Inhuur 19 11 11 11 11 11
Overige apparaatslasten 100 228 173 171 176 176
Personeel 5.706 5.636 5.772 5.769 5.769 5.769
Intern resultaat -1.030 -1.162 -1.127 -1.127 -1.127 -1.127
Intern resultaat -1.030 -1.162 -1.127 -1.127 -1.127 -1.127
Programmalasten 1.426 1.521 1.533 1.830 1.853 1.853
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.426 1.521 1.533 1.830 1.853 1.853
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.033 -6.049 -6.175 -6.466 -6.495 -6.495
Saldo voor reserveringen -6.033 -6.049 -6.175 -6.466 -6.495 -6.495
Saldo -6.033 -6.049 -6.175 -6.466 -6.495 -6.495

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Ruimtelijke Ordening - BeheerBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -6.033 -6.086 -6.055 -6.056 -6.056
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -16 -89 -411 -439 -439
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 27 0 0 0 0
Leges leidingen actualisatie opbrengst Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -88 -88 -88 -88
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -43 -1 -323 -351 -351
Begroting na wijzigingen -6.049 -6.175 -6.466 -6.495 -6.495

Toelichting financiële bijstellingen

Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering.  De begroting is hierop aangepast.

 

Leges leidingen - actualisatie opbrengst

De bedragen in de begroting dienen aan te sluiten op de berekende baten en lasten voor de leges leidingen 2021. Met deze mutatie wordt deze aansluiting gerealiseerd.

   

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest (- € 43 in 2020 tot - € 351 in 2024).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.