Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

TAAKVELD 2

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

TAAKVELD 3

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves14.0988.8819.7569.7549.7529.749

Bijdragen rijk en medeoverheden 592 143 167 167 167 167
Dividenden 1.000 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 11.781 8.591 9.442 9.442 9.442 9.442
Overige baten 724 147 147 145 143 140
Lasten exclusief reserves79.83575.93878.70978.19875.53072.413

Apparaatslasten 48.553 48.417 50.434 50.072 49.834 49.834
Inhuur 1.966 1.955 1.317 1.277 1.277 1.277
Overige apparaatslasten 2.742 1.516 2.319 2.304 2.304 2.304
Personeel 43.845 44.945 46.798 46.492 46.253 46.253
Intern resultaat -1.293 1.769 1.582 1.579 1.579 1.579
Intern resultaat -1.293 1.769 1.582 1.579 1.579 1.579
Programmalasten 32.576 25.752 26.693 26.547 24.117 20.999
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.743 13.697 15.775 15.644 13.554 12.941
Kapitaallasten 104 146 153 141 103 102
Overige programmalasten 8.037 1.791 1.077 1.075 1.073 1.070
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.690 10.118 9.688 9.687 9.387 6.887
Saldo voor vpb en reserveringen -65.737 -67.058 -68.953 -68.444 -65.778 -62.663
Saldo voor reserveringen -65.737 -67.058 -68.953 -68.444 -65.778 -62.663
Reserves1.6471.981-1.199-1.439-1.439-1.439

Onttrekking reserves 3.042 3.388 260 20 20 20
Toevoeging reserves 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459
Vrijval reserves 64 52 0 0 0 0
Saldo -64.091 -65.077 -70.152 -69.883 -67.217 -64.102

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De baten bestaan met name uit de opbrengsten van leges van burgerzaken en het stadsarchief.

 

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook zijn de vergoedingen aan de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Daarnaast is er budget voor bewonersinitiatieven. Enkele budgetten zijn aangepast:

  • het budget verkiezingen is verruimd met € 8,3 mln voor de komende vier jaar (naast de jaarlijkse € 1,3 mln)
  • er is € 3 mln extra beschikbaar om de basisregistratie personen (BRP) op orde te houden, zodat deze voldoet aan de wettelijke eisen
  • een rijksbijdrage van € 0,2 mln is structureel beschikbaar als bijdrage voor de invoering van de donorwet
  • voor onderhoud en beheer van de Stadsarchieven is € 0,6 mln extra beschikbaar

Nieuw is een budget van € 2 mln voor het Joods Rechtsherstel.

In 2020 is het CityLab-budget € 2,8 mln éénmalig verlaagd omdat er voldoende middelen in de reserve CityLab beschikbaar zijn om de kosten 2020 te dekken. In verband met een ombuiging zal er in 2023 geen uitvoering gegeven worden aan Citylab. Het niet uitvoeren van Citylab heeft het volgende effect in de begroting  - € 0,3 mln in 2023 en - € 2,8 mln 2024.

 

Reserves

Jaarlijks wordt er een bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen.

 

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop laat eerst een toename van middelen zien in de jaren 2021 en 2022 en een afname in 2023 en 2024. Het verloop komt met name door de fluctuatie in het verloop van de verkiezingsgelden en Citylab.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Mutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(€)
Bestuur en dienstverlening1.9152%-7.2332%-7.1652%-5.1532%-2.0392%
Bestuur - College -83 2% -77 2% -74 2% -74 2% -74 2%
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 3.236 13% -428 2% -175 1% 129 1% 2.629 12%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 34 0% -726 6% -574 5% -575 5% -575 5%
Burgerzaken -1.277 6% -3.598 19% -5.938 32% -4.549 24% -3.934 21%
Musea - Stadsarchief 4 0% -2.404 49% -403 8% -86 2% -86 2%
Bestuur - College -83 2% -77 2% -74 2% -74 2% -74 2%
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 3.236 13% -428 2% -175 1% 129 1% 2.629 12%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 34 0% -726 6% -574 5% -575 5% -575 5%
Burgerzaken -1.277 6% -3.598 19% -5.938 32% -4.549 24% -3.934 21%
Musea - Stadsarchief 4 0% -2.404 49% -403 8% -86 2% -86 2%

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.