Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Ontwikkelingen 2021-2024

Het jaar 2021 is het laatste volledige jaar van het zittende college. In 2022 worden er opnieuw verkiezingen gehouden en start een nieuw college.

Wat willen we bereiken

Uitvoering in collegiaal bestuur

Wat gaan we daar voor doen

Uitvoering van besluiten en verantwoording

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves725147147145143140

Overige opbrengsten derden 1 0 0 0 0 0
Overige baten 724 147 147 145 143 140
Lasten exclusief reserves9.7184.5774.7684.6014.5994.596

Apparaatslasten 2.954 2.240 3.611 3.445 3.445 3.445
Overige apparaatslasten 772 170 816 798 798 798
Personeel 2.182 2.070 2.795 2.647 2.647 2.647
Intern resultaat 6 0 0 0 0 0
Intern resultaat 6 0 0 0 0 0
Programmalasten 6.757 2.338 1.158 1.156 1.154 1.151
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 68 668 211 211 211 211
Overige programmalasten 6.689 1.668 947 945 943 940
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 2 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -8.993 -4.430 -4.621 -4.456 -4.456 -4.456
Saldo voor reserveringen -8.993 -4.430 -4.621 -4.456 -4.456 -4.456
Reserves02020202020

Onttrekking reserves 0 20 20 20 20 20
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -8.993 -4.410 -4.601 -4.436 -4.436 -4.436

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Bestuur - CollegeBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -4.327 -4.524 -4.362 -4.362 -4.362
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -83 -77 -74 -74 -74
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -83 -77 -74 -74 -74
Begroting na wijzigingen -4.410 -4.601 -4.436 -4.436 -4.436

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Bestuur - College zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Aanpassing kostenverdeling (- € 83 in 2020,  - € 17 vanaf 2022)  (*)
  • Indexering 2021 en verder (- € 59 in 2021,  - € 57 vanaf 2022). De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen in de paragraaf “Grondslagen

*) Voor een nadere toelichting op deze technische wijzigingen wordt verwezen naar paragraaf Samenvatting bijstellingen

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.