Cultuur, sport en recreatie

Stimuleren van het culturele en sportieve klimaat en vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen.

Werken aan een optimaal vrijetijdsaanbod, een toonaangevend evenementenbeleid en een stevige voedingsbodem voor de creatieve industrie.

Bijdragen aan een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu door het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en door het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl.

TAAKVELD 1

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 2

Media

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers.

Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen.

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties.

Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

TAAKVELD 3

Musea - Cultuur

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 4

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding.

TAAKVELD 5

Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde).

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen.

TAAKVELD 6

Sportbeleid en activering

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Gezond opgroeien in je eigen buurt.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid   Bron
Niet-sporters (% huishoudens waarin niet 1 X per week wordt gesport, 19-80 jaar) % Streefwaarde     RIVM
  Realisatie 54,1 (2016) 36,0 (2019)
Beschrijving RSO-indicatorEenheid  Bron
Sporters (landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek, % inwoners dat > 12 x per jaar sport, 6-80 jaar) % Streefwaarde 2021 67% 67% Afdeling Onderzoek en Business Intelligence gemeente Rotterdam
  Realisatie 66% (2017) 70,5% (2019)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatieRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves4.8635.3605.4364.6874.6874.687

Bijdragen rijk en medeoverheden 893 1.305 700 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.967 4.055 4.736 4.687 4.687 4.687
Overige baten 4 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves219.720251.003242.339229.646227.750229.096

Apparaatslasten 9.601 10.488 10.796 10.764 10.459 10.459
Inhuur 276 465 394 394 394 394
Overige apparaatslasten 234 236 272 272 373 373
Personeel 9.091 9.786 10.130 10.099 9.691 9.691
Intern resultaat -8.577 -8.972 -9.093 -8.945 -8.596 -8.600
Intern resultaat -8.577 -8.972 -9.093 -8.945 -8.596 -8.600
Programmalasten 218.697 249.486 240.636 227.827 225.887 227.238
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 13.376 22.796 20.425 12.726 11.832 13.023
Kapitaallasten 1.501 526 481 294 207 196
Overige programmalasten 771 956 1.198 1.199 1.199 1.199
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 203.050 225.209 218.532 213.608 212.649 212.821
Saldo voor vpb en reserveringen -214.857 -245.642 -236.903 -224.960 -223.063 -224.410
Saldo voor reserveringen -214.857 -245.642 -236.903 -224.960 -223.063 -224.410
Reserves992-3.9706.8891393939

Onttrekking reserves 2.867 19.467 6.889 139 39 39
Toevoeging reserves 1.875 25.037 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 1.600 0 0 0 0
Saldo -213.864 -249.612 -230.013 -224.820 -223.024 -224.371

Toelichting overzicht baten en lasten

De lasten dalen vanaf 2022 vanwege het voorstel om per 2021 de duimdroppen af te bouwen, met behoud van de volledige subsidie voor het jaar 2021, een aantal niet-vitale speeltuinen een openbaar karakter te geven en door het wegvallen van het incidentele budget voor frictiekosten van het nieuwe cultuurplan. Daarnaast wordt voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival in 2021 een bedrag van € 6,7 mln. onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Mutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(€)
Cultuur, sport en recreatie1.9834%-13.64314%-9.62510%-8.80410%-10.15011%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.078 4% -10.733 14% -8.016 10% -8.008 10% -8.180 11%
Media -299 1% -247 1% -247 1% -247 1% -247 1%
Musea - Cultuur -2.698 8% -407 1% -407 1% -406 1% -656 2%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 196 1% -115 1% 760 5% 760 5% 760 5%
Sportaccommodaties 556 1% -1.310 3% -775 1% -1.343 3% -2.267 4%
Sportbeleid en activering 151 1% -832 6% -939 7% 439 3% 439 3%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.078 4% -10.733 14% -8.016 10% -8.008 10% -8.180 11%
Media -299 1% -247 1% -247 1% -247 1% -247 1%
Musea - Cultuur -2.698 8% -407 1% -407 1% -406 1% -656 2%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 196 1% -115 1% 760 5% 760 5% 760 5%
Sportaccommodaties 556 1% -1.310 3% -775 1% -1.343 3% -2.267 4%
Sportbeleid en activering 151 1% -832 6% -939 7% 439 3% 439 3%

Omschrijving programma

Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.

 

Sport

Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (‘Ambities’ in de Sportnota 2017+), te weten:

 1. De sportvoorzieningen worden versterkt (de stad nodigt uit tot bewegen en sport).
 2. Meer Rotterdammers zijn in beweging.
 3. Bewegen en sport worden ‘breed’ ingezet.
 4. Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

 

Groen

Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:

 1. Herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen.
 2. Het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket.
 3. Meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten.
 4. Het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten.

De uitvoerende taken op het gebied van NME en kinderboerderijen zijn met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd.

 

Cultuur

Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:

 1. Het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden.
 2. De culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt.
 3. Gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden.
 4. De culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden.

De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.