Economische zaken

Het programma Economische zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit de taakvelden Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken. Als gevolg van economische impact van Corona zal voor deze ambitie in 2021 een andere, concernbrede inzet nodig zijn. Deze inzet is gericht op herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie.

TAAKVELD 1

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket, het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten.

TAAKVELD 3

Economische ontwikkeling

Dit taakveld betreft het versterken van de economische bedrijvigheid door:

Een duurzame en veerkrachtige economie door vanuit de transitiepaden te werken aan cruciale en kansrijke sectoren in de stad

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad. Rotterdam wordt de innoverende maritieme hoofdstad

Herstel en ontwikkeling van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat

Invulling van de digitale randvoorwaarden waardoor de transitie naar de nieuwe economie kan worden gerealiseerd

TAAKVELD 4

Economische promotie

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing inclusief vermakelijkhedenretributies.

Het programma Economische zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit de taakvelden Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken. Als gevolg van economische impact van Corona zal voor deze ambitie in 2021 een andere, concernbrede inzet nodig zijn. Deze inzet is gericht op herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Functiemenging % Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 55,4% (2019)
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 133,3 (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl

Toelichting BBV-indicatoren

Functiemenging:
De functiemenging geeft de verhouding weer tussen wonen en werken. De economie, vestigingen/ arbeidsplaatsen is harder gestegen dan het aantal woningen/inwoners.

 

Vestiging van bedrijven:
Het aantal banen per 1.000 inwoners ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, echter het aantal vestigingen van bedrijven is lager dan het gemiddelde in Nederland. Dit wordt verklaard doordat Rotterdam bovengemiddeld veel grote bedrijven kent.

De cijfers over 2020 zijn nog niet bekend.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ZakenRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.8692.8023.0213.6443.6053.521

Bijdragen rijk en medeoverheden 817 665 254 121 83 0
Overige opbrengsten derden 2.050 2.137 2.768 3.523 3.521 3.521
Overige baten 3 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves29.63938.53537.12634.53828.08126.830

Apparaatslasten 6.710 7.378 7.820 7.787 7.789 7.674
Inhuur 37 303 253 226 226 226
Overige apparaatslasten 140 143 143 142 144 143
Personeel 6.534 6.932 7.424 7.419 7.419 7.305
Intern resultaat 2.666 2.412 2.436 2.373 2.373 2.373
Intern resultaat 2.666 2.412 2.436 2.373 2.373 2.373
Programmalasten 20.263 28.745 26.870 24.378 17.920 16.783
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.836 13.543 16.017 13.839 9.162 8.275
Kapitaallasten 122 110 96 96 96 96
Overige programmalasten 24 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 11.280 15.007 10.671 10.358 8.577 8.327
Saldo voor vpb en reserveringen -26.770 -35.733 -34.105 -30.894 -24.476 -23.308
Saldo voor reserveringen -26.770 -35.733 -34.105 -30.894 -24.476 -23.308
Reserves1.5618.9293.8283.10000

Onttrekking reserves 2.023 8.929 3.828 3.100 0 0
Toevoeging reserves 462 0 0 0 0 0
Saldo -25.209 -26.804 -30.276 -27.794 -24.476 -23.308

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges

Lasten

De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen overige kosten vanuit andere programma’s.

Reserves

De voornaamste onttrekkingen op de reserve hebben betrekking op de reserve Energietransitie. Hiervoor zijn diverse duurzame projecten opgenomen voor de nieuwe economie zoals Waste2Chemical, Rotterdam The Hague Innovation Airport en Versnellen Innovatie MKB goedgekeurd.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop na reserves geeft een redelijk stabiele lijn aan met uitzondering van het begrotingsjaar 2023. Dan worden de intensiveringen op Werklocaties en nieuw ondernemerschap inclusief Rotterdam Circulair stopgezet, vanwege het aflopen van het huidige collegeprogramma.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Mutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(€)
Economische Zaken1475%-5.3900%-2.8200%-2.8020%-1.6341%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 127 5% -8 0% -8 0% -8 0% 27 1%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 56 5% -740 238% 60 19% 52 16% 52 16%
Economische ontwikkeling -267 2% -4.447 48% -2.829 30% -2.808 43% -1.043 16%
Economische promotie 232 2% -195 2% -44 0% -38 0% -669 6%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 127 5% -8 0% -8 0% -8 0% 27 1%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 56 5% -740 238% 60 19% 52 16% 52 16%
Economische ontwikkeling -267 2% -4.447 48% -2.829 30% -2.808 43% -1.043 16%
Economische promotie 232 2% -195 2% -44 0% -38 0% -669 6%

Omschrijving programma

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. Een stad die ook ruimte blijft bieden voor voldoende plekken om te werken en ondernemen, zodat Rotterdam een inclusieve woon-werkstad blijft. Want elke Rotterdammer verdient een kans om zich door werk te ontwikkelen.

2020 stond in het teken van de Coronacrisis. De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. Deze verschillen per sector, maar onder meer de horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervinden nadelige gevolgen van de contactbeperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stil leggen van productie-processen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. In 2020 wordt een krimp verwacht van de Rotterdamse economie met ruim 6%. Dat betekent dat veel activiteiten van Economie erop gericht zijn op het herstellen van de economie op de korte en lange termijn. Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende activiteiten reeds in 2020 opgestart:

 1. Intensivering van inzet op innovatie ondersteuning van het MKB langs de lijnen van digitalisering, duurzaam en circulair ondernemerschap door voorlichting van het MKB, uitvoeren  van
  bedrijfsscans en het  aanbieden van workshops en trainingen;
 2. Beschikbaar stellen van vouchers voor het koppelen van startups aan MKB en multinationals voor het opzetten van innovatieprojecten;
 3. Intensivering van de samenwerking met Taskforce Retail op de retailopgaven;  
 4. Het faciliteren van de 1,5 meter economie in sectoren zoals de horeca;
 5. Intensivering van de inzet op de Smart Health Tech Campus als aanjager van het LS&H cluster;
 6. Ontwikkelen van een druktemeter voor spreiding van bezoekersstromen in de stad;
 7. Intensivering van het programma Rotterdam Digitaal  door o.a.
  o Uitvoering handvest Rotterdam Digitaal inclusief digitale spelregels
  o Opzetten en uitvoeren van het programma platformeconomie
  o Invoeren antennebeleid en telecommunicatiewet 2021
  o Faciliteren van de uitrol glasvezel in Rotterdam;
 8. Inrichten van een Coronaloket waar ondernemers hun creatieve ideeën kunnen voorleggen en snel uitsluitsel krijgen;
 9. Inzet op herstel van de aantrekkingskracht van de stad onder meer door uitbreiding van terrassen in de stad te faciliteren en het uitvoeren van een promotiecampagne gericht op regionale en landelijke bezoekers.

Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en
de regio een Herstel- en vernieuwingsagenda Rotterdamse Economie voor de langere termijn opgesteld. Deze agenda moet antwoord geven op de vraag hoe Rotterdam in het post-coronatijdperk het pad terugvindt naar een gezonde, veerkrachtige en onderscheidende economie waarmee ze haar ambities op het gebied van circulariteit, digitaal, energieneutraliteit en inclusiviteit behaalt. De herstel- en vernieuwingsagenda bevat een  set aan maatregelen die moeten bijdragen aan deze doelstellingen.

De afgelopen jaren heeft Rotterdam de focus gelegd op de transitie naar een nieuwe economie zoals 
verwoord in het coalitieakkoord van 2018, gebaseerd op de regionale Roadmap Next Economy. De 
transities naar een circulaire, duurzame en digitale economie blijven we centraal stellen en willen we zelfs 
versnellen. Vernieuwen van de economische structuur aan de hand van de transitiepaden is nodig om de 
economie van de stad en de regio weer van nieuwe impulsen voor economische groei en banengroei te 
geven en toekomstbestendig te maken. Clusters van sterke bedrijvigheid in Rotterdam en de transitiepaden  zijn hier idealiter gezamenlijk aan zet. Rotterdam wil zich (inter)nationaal positioneren als koploper op het gebied van digitalisering, energietransitie en circularisering door concrete voorbeeld-projecten en doorbraken te realiseren. Die lopen dwars door de sterke economische sectoren. Ook voor herstel en vernieuwing is het nodig om te richten op die randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor een hoogwaardig en innovatief vestigingsklimaat voor bedrijven gericht op (de ontwikkeling van) de nieuwe economie. Belangrijke Ingrediënten hiervoor zijn onder meer goed en voldoende human capital, een goede 
digitale infrastructuur, inzet op sleuteltechnologieën, ruimte voor programmering en ontmoeting, toegang tot  investerend vermogen. De stad moet ruimte bieden voor opschaling, aantrekkelijk zijn voor zowel nationale  al internationale bedrijven. Dat draagt allemaal bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand  van zes sporen: 

 1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

In het komende jaar worden diverse maatregelen binnen de sporen van deze agenda uitgevoerd die bijdragen aan herstel en vernieuwing van de stad zoals:

 • Het aanbieden van scholingsvouchers voor het om, her  en bijscholen van werknemers;
 • Versnelling in de ontwikkeling van de Smart health campus in samenwerking met het Erasmus MC;
 • UItvoeren van promotiecampagnes gericht op de toeristische en zakelijke bezoekers in de stad;
 • Financiele ondersteuning van innovatieve bedrijven in samenwerking met Innovation Quarter;
 • Het transformeren van winkelstraten voor een levendige en aantrekkelijke (binnen)stad;
 • Aanbieden van energievouchers aan ondernemers voor verduurzaming.

Bij alle activiteiten die we de komende tijd gaan oppakken ligt de focus op de economische impact en hoe we die kunnen vergroten. Hoe krijgen we bijvoorbeeld Rotterdammers aan het werk in onze 7 stadsprojecten? In 2021 blijven we ook de ontwikkelingen in de economie continu monitoren en bekijken we of onze inzet hierop aangepast moet worden.