Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Effectieve dienstverlening aan het midden- en klein bedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en op wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering voor ondernemers

Meer ruimte voor kleine ondernemers

De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. De economie wordt hard geraakt. De impact verschilt per sector, maar onder meer de horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervinden nadelige gevolgen van de contactbeperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stil leggen van productieprocessen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. In 2020 wordt een krimp verwacht van de Rotterdamse economie met ruim 6%. Dat betekent dat veel activiteiten van Economie erop gericht zijn op het herstellen van de economie op de korte en lange termijn. Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende activiteiten reeds in 2020 opgestart:

 • Intensivering van inzet op innovatie ondersteuning van het MKB langs de lijnen vandigitalisering, duurzaam en circulair ondernemerschap;
 • Beschikbaar stellen van vouchers voor het koppelen van startups aan MKB en multinationals voor het opzetten van innovatieprojecten;
 • Het mogelijk maken van 1,5 mtr economie in sectoren, ruimte voor andere concepten in sectoren waar dit niet haalbaar is;
 • Inrichten van een Coronaloket waar ondernemers hun creatieve ideeën;
  kunnen voorleggen en snel uitsluitsel krijgen.

Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld. De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen.

 1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.


Activiteiten onder dit taakveld wordt ondergebracht bij de sporen van de herstel- en vernieuwingsagenda. In 2021 blijven we de ontwikkelingen in de economie continu monitoren en bekijken we of onze inzet hierop aangepast moet worden.

Wat willen we bereiken

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat gaan we daar voor doen

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Ontwikkelingen 2021-2024

Om in te spelen op de effecten van de coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio is de Herstel- en vernieuwingsagenda Rotterdamse Economie voor de langere termijn opgesteld waarbij de komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

 1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves000000

Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.4372.4293.3173.3093.3093.275

Apparaatslasten 0 1.837 1.881 1.873 1.873 1.839
Inhuur 0 85 71 63 63 63
Overige apparaatslasten 0 20 20 20 20 20
Personeel 0 1.732 1.790 1.790 1.790 1.756
Intern resultaat 1.698 0 168 168 168 168
Intern resultaat 1.698 0 168 168 168 168
Programmalasten 739 592 1.268 1.268 1.268 1.268
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 347 242 953 953 953 953
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 392 350 316 315 315 315
Saldo voor vpb en reserveringen -2.437 -2.429 -3.317 -3.309 -3.309 -3.275
Saldo voor reserveringen -2.437 -2.429 -3.317 -3.309 -3.309 -3.275
Reserves40400000

Onttrekking reserves 40 40 0 0 0 0
Saldo -2.397 -2.389 -3.317 -3.309 -3.309 -3.275

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -2.516 -3.309 -3.302 -3.302 -3.302
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 127 -8 -8 -8 27
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 127 -8 -8 -8 27
Begroting na wijzigingen -2.389 -3.317 -3.309 -3.309 -3.275

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

Dit betreffen diverse kleinere technische wijzigingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket; het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.