Rotterdam heeft een economische stedelijke identiteit welke ruimte biedt voor bedrijven om zich in Rotterdam thuis te voelen

De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse  economie zijn fors. De economie wordt hard geraakt. De impact verschilt per sector, maar onder meer de horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervinden nadelige gevolgen van  de contactbeperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stilleggen van productieprocessen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. In 2020 wordt een krimp verwacht van de Rotterdamse economie met ruim 6%. Dat betekent dat veel activiteiten van Economie erop gericht zijn op het herstellen van de economie op de korte  en lange termijn. Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende 
activiteiten reeds in 2020 opgestart: 

  1. Beschikbaar stellen van vouchers voor het koppelen van startups aan MKB en multinationals voor  het opzetten van innovatieprojecten;
  2. Het uitvoeren van een promotiecampagne gericht op de regionale en landelijke bezoekersmarkt.

Ontwikkelingen 2021-2024

Om in te spelen op de effecten van de coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld.

De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

  1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
  2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
  3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair) naar vernieuwing van de economie;
  4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
  5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
  6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

Activiteiten onder dit taakveld wordt ondergebracht bij de sporen van de herstel- en vernieuwingsagenda. In 2021 blijven we de ontwikkelingen in de economie continu monitoren en bekijken we of onze inzet hierop aangepast moet worden.


 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves05050000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 50 50 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.39313.16113.15812.64812.14212.774

Apparaatslasten 0 1.020 1.044 1.040 1.040 1.021
Inhuur 0 47 39 35 35 35
Overige apparaatslasten 0 11 11 11 11 11
Personeel 0 961 994 994 994 975
Intern resultaat 1.391 613 470 406 406 406
Intern resultaat 1.391 613 470 406 406 406
Programmalasten 10.002 11.529 11.643 11.202 10.696 11.347
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.681 1.750 3.051 2.613 2.613 3.513
Kapitaallasten 122 110 96 96 96 96
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.197 9.668 8.497 8.493 7.988 7.738
Saldo voor vpb en reserveringen -11.393 -13.111 -13.108 -12.649 -12.143 -12.774
Saldo voor reserveringen -11.393 -13.111 -13.108 -12.649 -12.143 -12.774
Reserves-462900300000

Onttrekking reserves 0 900 300 0 0 0
Toevoeging reserves 462 0 0 0 0 0
Saldo -11.855 -12.211 -12.808 -12.649 -12.143 -12.774

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Economische promotieBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -12.443 -12.613 -12.605 -12.105 -12.105
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 232 -195 -44 -38 -669
Herstelplan Economie korte termijn Intensiveringen 0 -150 0 0 0
Placemaking en opzetten campusorganisatie Intensiveringen 0 -400 -400 -400 -400
Smart City Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 500 500 500 0
Bestemmingsreserve Brexit Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Reserves -100 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 332 -145 -144 -138 -269
Begroting na wijzigingen -12.211 -12.808 -12.649 -12.143 -12.774

Toelichting financiële bijstellingen

Herstelplan Economie korte termijn

In het kader van de herstelmaatregelen van het programma Rotterdam Sterker Door wordt de maatregel voor Mobility Campus uitgevoerd.

 

Placemaking en opzetten campusorganisatie

In het kader van de herstelmaatregelen van het programma Rotterdam Sterker Door wordt de maatregel voor Placemaking en opzetten campusorganisatie uitgevoerd.

 

Smart City

In het licht van de impact op de coronamaatregelen wordt nu versneld ingezet op digitalisering van MKB en Retail en op kansen om met digitalisering economische en maatschappelijke opgaven op te lossen.  Om die reden zijn de bijbehorende budgetten van € 500 voor de jaren 2021 tot 2023 op het taakveld Economische ontwikkeling begroot i.p.v. op het taakveld Economische promotie.

 

Bestemmingsreserve Brexit

In 2020 verwachten we voor de Brexitmaatregelen € 300 nodig te hebben van het totale budget in de bestemmingsreserve voor de Brexit. Omdat de implementatie van de Brexit en de gevolgen daarvan, ook in relatie tot maatregelen omtrent COVID-19, in 2021 niet helemaal voorspelbaar is, stellen we voor om de bestemmingsreserve met het restant budget van € 300 in 2021 aan te houden.

 

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

Om subsidie te kunnen verstrekken aan Rotterdam Partners t.b.v. Recovery Leisure wordt zowel programmabudget (€ 100) als dekking vanuit de bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona (€ 400) overgeheveld vanuit taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie naar het taakveld Economische promotie.

 

Technische wijzigingen

Dit betreffen diverse kleinere technische wijzigingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.