Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.

Ontwikkelingen 2021-2024

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves-9013.0438.6353.9953.9953.995

Bijdragen rijk en medeoverheden -419 10.580 6.581 1.937 1.937 1.937
Overige opbrengsten derden 329 2.463 2.055 2.058 2.058 2.058
Lasten exclusief reserves55.58078.93476.48868.45068.45068.450

Apparaatslasten 4.088 3.391 1.744 1.744 1.744 1.744
Inhuur 2.205 94 94 94 94 94
Overige apparaatslasten 71 0 0 0 0 0
Personeel 1.813 3.298 1.650 1.650 1.650 1.650
Intern resultaat -211 128 0 0 0 0
Intern resultaat -211 128 0 0 0 0
Programmalasten 51.703 75.415 74.745 66.707 66.707 66.707
Inkopen en uitbestede werkzaamheden -3.221 12.347 9.604 4.965 4.965 4.965
Kapitaallasten 27 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 54.897 63.069 65.141 61.742 61.742 61.742
Saldo voor vpb en reserveringen -55.670 -65.891 -67.853 -64.455 -64.455 -64.455
Saldo voor reserveringen -55.670 -65.891 -67.853 -64.455 -64.455 -64.455
Reserves9000000

Onttrekking reserves 90 0 0 0 0 0
Saldo -55.580 -65.891 -67.853 -64.455 -64.455 -64.455

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -65.853 -60.466 -60.468 -60.468 -60.468
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -38 -7.387 -3.988 -3.988 -3.988
Extra budget t.b.v. Veiligheidsregio Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
FLO regeling Brandweer Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -3.800 -500 -500 -500
Riec Versterkingsgelden Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -38 -1.087 -988 -988 -988
Begroting na wijzigingen -65.891 -67.853 -64.455 -64.455 -64.455

Toelichting financiële bijstellingen

 

Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021

 

Extra budget t.b.v. de Veiligheidsregio

Er is structureel extra budget toegekend aan de Veiligheidsregio vanaf 2021 (€ 2,5 mln per jaar) voor diverse bedrijfsvoeringszaken.

 

FLO regeling Brandweer

Vanaf 2021 is er extra budget toegekend voor het functioneel  leeftijdsontslag (FLO)  bij de Brandweer (€ 3,8 mln in 2021 en € 0,5 mln in de jaren erna).

 

Riec versterkingsgelden

Bij de eerste herziening zijn de Riec versterkingsgelden opgevoerd. Zowel de baten als de lasten zijn budgetneutraal met €8.356 toegenomen. Budget is een bijdrage vanuit het ministerie van JenV voor de aanpak van diverse regionale veiligheidsissues.

 

Technische wijzigingen

Bij  de 2e herziening is het jaarplan 2020 van het Veiligheidshuis verwerkt. Naar aanleiding van het jaarplan 2020 van het Veiligheidshuis zijn zowel de baten en als de lasten budgetneutraal met € 1.775 toegenomen. Het Veiligheidshuis is onderdeel van de Regionale samenwerkingsverbanden (RVA). Ook zijn de in de begroting opgenomen interne leveringen aan en van de Regio bij de 2e herziening veranderd in reguliere leveringen als gevolg van een stelselwijziging (€ 38).

 

Indexering 2021 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. Een indexering wordt alleen doorgevoerd op VRR en Brandweer.

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam
  • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen