Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves33140000

Bijdragen rijk en medeoverheden 19 14 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.3814.1565.0684.6375.8586.408

Apparaatslasten 5.764 3.252 3.714 4.206 5.427 5.977
Inhuur 134 136 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 62 213 11 11 11 11
Personeel 5.569 2.902 3.702 4.194 5.416 5.965
Intern resultaat 398 496 0 0 0 0
Intern resultaat 398 496 0 0 0 0
Programmalasten 218 408 1.355 431 431 431
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 220 408 1.355 431 431 431
Overige programmalasten -2 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.348 -4.142 -5.068 -4.637 -5.858 -6.408
Saldo voor reserveringen -6.348 -4.142 -5.068 -4.637 -5.858 -6.408
Reserves8.9841.190810800

Onttrekking reserves 2.213 1.190 810 8 0 0
Toevoeging reserves 1.423 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 8.194 0 0 0 0 0
Saldo 2.636 -2.951 -4.259 -4.629 -5.858 -6.408

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -3.001 -4.108 -4.099 -4.599 -4.599
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 49 -150 -530 -1.259 -1.809
Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -150 -502 -1.210 -1.750
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 49 0 -28 -49 -59
Begroting na wijzigingen -2.951 -4.259 -4.629 -5.858 -6.408

Toelichting financiële bijstellingen

Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA
Rotterdam was verzekerd bij het UWV voor de Ziektewet (ZW), Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). In 2019 is besloten om dit per 1 januari 2020 in eigen beheer te gaan doen tegen aanzienlijk lagere kosten. De brutobesparing die hiermee wordt verwacht is ongeveer € 4 mln in 2020 en 2021 en € 2 mln vanaf 2022. Uit deze besparing worden ook de uitkeringslasten gedekt. Deze zijn verwerkt onder de personele lasten en ingeschat op basis van historie.

 

Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Overhevelingen van loonkostenbudgetten (en veelal de bijbehorende onttrekkingen aan de reserve Doorontwikkeling Organisatie) naar diverse taakvelden (€ 49 in 2020, € 51 vanaf 2021). Dit in verband met o.a. transferkosten, zogenaamde dakpanconstructies en uitstroom van medewerkers vanuit taakveld Van Werk Naar Werk.
  • Indexering 2021 en verder (-€ 51 in 2021, oplopend tot -€ 110 in 2024). De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen in de paragraaf “grondslagen”.
  • Herschikking van budgetten op basis van de huidige inzichten (€ 0). Het effect op de arbeidskosten is in 2021 per saldo een afname van € 1,3 mln, vooral als gevolg van lagere WW lasten (- 1 mln), en uitstroom van medewerkers naar functies binnen en buiten het concern. Dit budget is verschoven naar andere kostencategorieën.

     

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.