Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.

Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.

20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.

Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed.

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

In dit taakveld zijn de werkzaamheden ondergebracht die te maken hebben met de beschermde monumenten, de stadsgezichten en overige objecten met cultuurhistorische waarde. De thematische Erfgoedagenda Rotterdam is gericht op zowel bescherming en instandhouding als ook op het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen daarvan door onder meer cultuurhistorisch onderzoek, publicatie en publieksactiviteiten.

TAAKVELD 3

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.

Dit taakveld bevat de activiteiten voor bescherming en verbetering van het milieu waaronder de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

TAAKVELD 6

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de Implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Hernieuwbare elektriciteit % Streefwaarde N.v.t. RWS
Realisatie 15,9 (2017)
Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro Streefwaarde N.v.t. CBS
  Realisatie 166 (2018)
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Streefwaarde N.v.t. Basisregistratie adressen en gebouwen
Realisatie 2,4 (2016)
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64) % Streefwaarde N.v.t. CBS
Realisatie 58,4% (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves317.213297.453281.220243.216229.920188.002

Bijdragen rijk en medeoverheden 18.910 29.609 14.596 10.685 5.616 3.581
Financieringsbaten 248 1.052 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 304.504 281.709 263.868 245.265 228.286 171.384
Overige baten -6.448 -14.918 2.755 -12.733 -3.982 13.037
Lasten exclusief reserves333.991439.999394.542321.146294.631263.586

Apparaatslasten 127.255 134.795 137.881 137.935 140.644 138.821
Inhuur 23.705 19.850 17.695 17.749 20.728 18.905
Overige apparaatslasten 2.849 2.483 2.913 2.913 2.912 2.912
Personeel 100.701 112.462 117.273 117.273 117.004 117.004
Intern resultaat -133.248 -131.668 -123.603 -124.112 -128.691 -133.436
Intern resultaat -133.248 -131.668 -123.603 -124.112 -128.691 -133.436
Programmalasten 339.984 436.872 380.263 307.322 282.678 258.202
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 188.090 278.753 234.049 159.270 126.970 105.052
Kapitaallasten 98.889 102.589 95.618 100.150 113.497 111.178
Overige programmalasten 21.093 16.769 16.371 16.299 16.177 15.937
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 31.912 38.762 34.225 31.603 26.034 26.034
Saldo voor vpb en reserveringen -16.778 -142.546 -113.322 -77.930 -64.711 -75.584
Saldo voor reserveringen -16.778 -142.546 -113.322 -77.930 -64.711 -75.584
Reserves20.00996.64484.85558.58340.64127.762

Onttrekking reserves 50.047 118.292 91.267 62.870 40.841 27.962
Toevoeging reserves 72.451 27.278 6.412 4.287 200 200
Vrijval reserves 42.413 5.630 0 0 0 0
Saldo 3.232 -45.902 -28.468 -19.347 -24.070 -47.822

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De opbrengsten derden en overige baten bestaan grotendeels uit grondopbrengsten, huurinkomsten (extern), canonopbrengsten en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers. Voor de grondopbrengsten geldt dat op basis van de wet- en regelgeving de baten van grondverkopen in de exploitatie worden verwerkt met een tegenboeking onder de overige baten. Waardoor er geen effect is op het saldo. Daarnaast zijn opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen, opbrengsten die in rekening worden gebracht voor beheersvergoedingen hennep ontmantelingen en opbrengsten door Uitvoering Van Gemeentewege onder de opbrengsten derden opgenomen. Inkomsten uit brandstofverkooppunten en reclamecontracten, verkoopopbrengsten van verkochte vastgoed, uitpondingen en conversieopbrengsten (omzetten naar eeuwigdurend erfpacht) maken ook onderdeel uit van de opbrengsten derden en overige baten. Onder bijdragen van Rijk en medeoverheden zijn de subsidies aan de grondexploitaties geraamd. Verder hebben de baten betrekking op rijksbijdragen, subsidies van de provincies en opbrengsten van derden.

Lasten

De lasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten ten behoeve van de bestemmingsplannen, inspectie, toezicht, woningverbeteringen en hennepontmantelingen. Daarnaast worden uitgaven verantwoord voor grondexploitaties ten behoeve van gebiedsontwikkelingen, kosten voor personele inzet, kosten ten behoeve van de exploitatie van onroerend goed zoals onderhoud, beheerkosten en eigenaarslasten (zakelijke lasten en verzekeringen), verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed. Doorbelastingen naar andere programma’s binnen het concern Rotterdam, zoals Onderwijs, Verkeer en Vervoer en Cultuur, Sport & Recreatie zijn opgenomen onder de interne lasten.

Reserves

De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam, de reserve Gebiedsontwikkelingsfonds, Parkeerfonds (Nieuwe Stijl), Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor Hart van Zuid, Stadshavens, Binnenstad, herinrichting Coolsingel, Sportcampus, NPRZ, inrichting buitenruimte gebieden, Kansrijke Wijken, Aanlegsteigers Schie, Rivierzones en andere projecten.

Meerjarig verloop

De opbrengsten derden en de hieraan gerelateerde overige baten laten voor de jaren 2020 tot en met 2024 meerjarig een dalend verloop zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van begrote grondopbrengsten. Hier staan ook lagere lasten tegenover. Daarnaast dalen de verwachte bijdragen van Rijk en medeoverheden doordat het aantal bijdragen in de toekomstige jaren 2020 en verder nog moet worden toegekend. Voor wat de lasten en mutaties op bestemmingsreserves betreft is een nagenoeg evenredige daling te zien.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Mutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(€)
Stedelijke inrichting en ontwikkeling21.95533%20.79327%16.62554%-59979%-24.35136%
Beheer overige gebouwen en gronden 7.007 33% 8.541 27% 19.689 54% 24.889 79% -11.248 36%
Cultureel erfgoed - Monumenten -84 15% 43 7% 42 6% 42 6% 42 6%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.813 923% 12.063 1146% 2.061 181% 58 5% 58 5%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 86 0% -3.120 10% -3.186 11% -13.010 66% -9.236 47%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 710 10% -631 11% -776 13% -217 3% -217 3%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -801 11% -764 11% -486 7% 2.351 26% 2.266 25%
Wonen en bouwen 4.223 12% 4.660 12% -718 2% -14.713 73% -6.015 30%
Beheer overige gebouwen en gronden 7.007 33% 8.541 27% 19.689 54% 24.889 79% -11.248 36%
Cultureel erfgoed - Monumenten -84 15% 43 7% 42 6% 42 6% 42 6%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.813 923% 12.063 1146% 2.061 181% 58 5% 58 5%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 86 0% -3.120 10% -3.186 11% -13.010 66% -9.236 47%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 710 10% -631 11% -776 13% -217 3% -217 3%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -801 11% -764 11% -486 7% 2.351 26% 2.266 25%
Wonen en bouwen 4.223 12% 4.660 12% -718 2% -14.713 73% -6.015 30%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.

Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.

De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.

Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.