Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Ontwikkelingen 2021-2024

Binnen dit taakveld valt de verkeersregiekamer van Rotterdam. In 2020 is de professionalisering van deze uitvoeringsorganisatie in gang gezet. We sluiten hierbij aan bij de ontwikkelingen zoals beschreven in het programma Verkeer en Vervoer. En in het bijzonder bij taakveld “Verkeer en vervoer – Ontwikkeling”. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves0220292222

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 21 0 28 21 21
Overige opbrengsten derden 0 1 0 1 1 1
Lasten exclusief reserves06.1196.2515.6615.6735.671

Apparaatslasten 0 5.999 6.251 5.663 5.676 5.676
Inhuur 0 905 609 609 609 609
Overige apparaatslasten 0 75 87 87 87 87
Personeel 0 5.019 5.555 4.967 4.980 4.980
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 0 120 0 -1 -3 -5
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 120 0 -29 -79 -128
Kapitaallasten 0 0 0 28 76 123
Saldo voor vpb en reserveringen 0 -6.097 -6.251 -5.632 -5.651 -5.649
Saldo voor reserveringen 0 -6.097 -6.251 -5.632 -5.651 -5.649
Saldo 0 -6.097 -6.251 -5.632 -5.651 -5.649

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Verkeer en vervoer - BereikbaarheidBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -5.968 0 0 0 0
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -129 -6.251 -5.632 -5.651 -5.649
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 10 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -140 -6.251 -5.632 -5.651 -5.649
Begroting na wijzigingen -6.097 -6.251 -5.632 -5.651 -5.649

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling in 2020 omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering.  De begroting is hierop aangepast.


Technische wijzigingen
De grootste wijzigingen in dit taakveld betreffen de overheveling van dit taakveld van programma Openbare orde en veiligheid (- € 6,9 mln in 2021 tot - € 6,5 mln in 2024), indexering (- € 112 in 2021 tot - € 101 in 2024), het aandeel in de herverdeling concern opgaven (€ 401 in 2021 tot € 593 in 2024) en herverdeling budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (- € 140 in 2020 tot € 359 in 2024).

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.