Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking.

De binnen Rotterdam Inclusief en Magis uitgevoerde werkzaamheden zijn na de landelijk uitgevaardigde COVID-19 maatregelen in maart sterk afgebouwd. Rotterdam Inclusief en OMR BV/Magis als deelneming tezamen hebben verregaande maatregelen getroffen om de kwetsbare doelgroepen waarmee gewerkt wordt veilig en gezond te houden. De maatregelen hebben geleid tot productie- en omzetverlies in de afgelopen maanden. Doordat er de rest van het jaar minder mensen aan het werk zullen zijn dan waarmee rekening was gehouden in de begroting, wordt er een extra omzetverlies van € 6,6 mln (inclusief omzetverlies Magis) verwacht.

 

Gecontroleerde herstart
De ervaringen en inzichten uit de uitgevoerde pilots binnen Rotterdam Inclusief (gericht op het inrichten van het werken conform de RIVM-richtlijnen) zijn toegepast om een gecontroleerde herstart vorm te geven. Waar er halverwege mei jl. nog 350 tot 400 medewerkers (in vitale processen) aan het werk waren, is begin augustus het aantal medewerkers dat aan het werk is verder opgeschaald richting 1500. Dit is naar tevredenheid van zowel de opdrachtgevers, als van de medewerkers zelf, die de structuur en het sociale contact van het werk lange tijd moesten missen.
Het werken volgens de – ook nog steeds veranderende – inzichten en maatregelen van het RIVM vraagt veel inzet, sturing en communicatie, zowel met de medewerkers als met de (externe) opdrachtgevers. Er zijn uitgebreide protocollen ontwikkeld, locaties en werkwijzen aangepast, extra sanitaire voorzieningen geplaatst, etc. De komende periode wordt verder onderzocht welke mogelijkheden er zijn om werkzaamheden gecontroleerd verder op te schalen, waarbij het voldoen aan de RIVM-maatregelen in combinatie met de gezondheidsrisico’s van de kwetsbare medewerkers vanzelfsprekend nog steeds voorop staat. De landelijke en lokale maatregelen omtrent COVID-19 worden nauwlettend gevolgd zodat werkzaamheden en de inzet van de medewerkers indien nodig ook snel weer kunnen worden aangepast.

 

Bouwen aan een arbeidsontwikkelbedrijf
Bij de doorontwikkeling van Rotterdam Inclusief als arbeidsontwikkelbedrijf staat de arbeids- en mensontwikkeling van eigen medewerkers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal.  In het Inrichtingsplan Rotterdam Inclusief ter advies aangeboden aan de medezeggenschapsorganen - is de beoogde structuur, inrichting en aanpak voor Rotterdam Inclusief en de relatie met de gemeentelijke organisatie in beeld gebracht. Om op basis hiervan in de komende jaren te kunnen bouwen aan een toonaangevend en duurzaam mens- en arbeidsontwikkelbedrijf. Per 1 juli 2020 zijn de medewerkers van OMR BV/ Magis volgens planning in dienst gekomen bij Rotterdam Inclusief.
 

Voortgang indicatoren
Gemeentelijke garantiebanen

Het aantal gemeentelijke garantiebanen (GGB) is aan het einde van het tweede tertaal 386,1. Dat betekent dat het aantal GGB een positieve ontwikkeling laat zien in het afgelopen tertaal. Dit positieve resultaat is geheel te danken aan een stevige groei van het aantal detacheringen van WSW’ers binnen het concern. Er zijn diverse werksoorten binnen de gemeente opgeschaald die direct door deze medewerkers opgepakt zijn. Ten gevolge van COVID-19 en het ten gevolge daarvan toegenomen thuiswerken zijn het tweede tertaal een stuk minder garantiebanen op een arbeidsovereenkomst aangenomen. Zodra het thuiswerken verder afneemt zal het aantal gerealiseerde arbeidsovereenkomsten weer toenemen. De doelstelling om in 2020 het quotumaantal van 384,7 GGB te realiseren blijft spannend omdat in het derde tertaal de kringloopwinkels van de gemeente, waar 20 gemeentelijke garantiebanen werkzaam zijn, verzelfstandigd worden. Gelukkig is de werkgelegenheid van de 20 daar werkzame garantiebanen gewaarborgd, echter, zij zullen vanaf dat moment niet meer meetellen als gemeentelijke garantiebaan. Ondanks de gevolgen van COVID-19 en ondanks de afname van het aantal gemeentelijke garantiebanen in het derde tertaal door verzelfstandiging van de kringloopwinkels zal alles op alles worden gezet om de taakstelling van 384,7 gemeentelijke garantiebanen in 2020 te realiseren. Immers, Rotterdam als gemeentelijke werkgever dient ook tijdens COVID-19 als voorbeeld voor alle werkgevers in Rotterdam wat betreft het aannemen van een aantal werkzoekenden uit de doelgroep Wet banenafspraak. 

 

Nieuw Beschut Werk
De taakstelling die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2020 aan Rotterdam heeft opgelegd is 276 werkplekken Nieuw Beschut Werk (NBW). Het aantal werkplekken NBW is in het tweede tertaal gestegen met één. Afgezet tegen de groeidoelstelling liggen we dus allesbehalve op koers. Dit is geheel te wijten aan het feit dat Rotterdam Inclusief in het tweede tertaal ten gevolge van COVID-19 haar werkzaamheden in verband met de kwetsbare doelgroepen tot aan de vitale processen heeft afgebouwd. Het was onmogelijk om in deze periode Nieuw beschut-medewerkers een goede werkplek aan te bieden en begeleiding te geven. Vanaf juni zijn alle werkzaamheden weer opgeschaald conform de RIVM-richtlijnen. Op dit moment is het werving- en selectieproces weer gestart met de kandidaten Nieuw Beschut Werk. Het ligt in de verwachting dat zij in het derde tertaal weer instromen. Net als elders in Nederland geldt dat het totale aantal gerealiseerde werkplekken NBW achterblijft bij de taakstelling. Onze inzet is erop gericht om tenminste gelijke tred te houden met de oploop van de opgelegde taakstelling (die jaarlijks toeneemt). Dat houdt in dat we het aantal werkplekken dit jaar in elk geval met 52 werkplekken willen laten groeien. De intentie blijft om het maximaal haalbare aantal kandidaten in 2020 aan te nemen. De verwachting is echter dat dit aantal lager zal zijn dan de beoogde 52.

Regionale garantiebanen
Ten opzichte van de gemelde resultaten over Q4 2019 is het aantal garantiebanen afgenomen met -253. Daarmee bedraagt eind Q1 2020 het aantal garantiebanen in de regio 9.158, wat gelijk staat aan 79% van de ambitie eind 2020. Deze afname past in de landelijke ontwikkeling. Landelijk is de afname -3.029 garantiebanen. Een landelijke daling van het aantal garantiebanen in het eerste kwartaal is niet ongebruikelijk. UWV verklaart de afname doordat veel tijdelijke contracten in december aflopen. Vorig jaar was de daling van het aantal banen in Q1 landelijk -1.411 en in Rotterdam -74.  UWV heeft geen specifieke informatie beschikbaar over de reden van het beëindigen van banen en kan daarom niets zeggen over een mogelijke relatie met COVID-19.

Gebruikelijk is dat vanaf Q2 het aantal garantiebanen weer toeneemt. Dit jaar is de verwachting dat in Q2 de groei in ieder geval minder -of mogelijk zelfs negatief- zal zijn vanwege COVID-19. Over het verdere verloop in 2020, bijvoorbeeld over mogelijk herstel na Q2, is nu geen prognose te geven.

Ontwikkelingen 2021-2024

In 2021 zal verder ingezet worden op de gecontroleerde herstart en het bouwen aan het arbeidsontwikkelbedrijf, zoals beschreven onder het kopje voortgang 2020.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.2 Arbeidsontwikkeling

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 b Een optimale infrastructuur bieden qua ontwikkelfunctie en rendement

1.2 Inzetten op professionele, methodische arbeids en mensontwikkeling

Effectindicatoren 201820192020202120222023
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 95% 100% 100,4%      
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 86,1% 88% 79%*      
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 31% 42% 41%      
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde   102%   104%    
Realisatie n.v.t. 101%        

De genoemde realisatie cijfers over 2020 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2020, tenzij anders aangegeven.

* De meest recente beschikbare informatie betreft de resultaten over Q1 van 2020, gepubliceerd eind juli 2020.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde 304 340 384,7 409  442  475
Realisatie 287,5 341,7 386,1      
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde 10.243 10.691 11.666 n.n.b.    
Realisatie 8.820 9.411 9.158*      
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde 172 224 276 PM    
Realisatie 54 93 113      

De genoemde realisatie cijfers over 2020 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2020, tenzij anders aangegeven.

*De meest recente beschikbare informatie betreft de resultaten over Q1 van 2020, gepubliceerd eind juli 2020.

Toelichting indicatoren

Met het MTO SW (Sociale Werkvoorziening) wordt de medewerkerstevredenheid van SW medewerkers bij Rotterdam Inclusief gemonitord. Begin maart hebben ruim 1.000 SW collega’s meegedaan aan het MTO. Een respons van 54%, nagenoeg gelijk aan de respons van 2017 (55%). Gezamenlijk geven de SW-medewerkers het werken bij Rotterdam Inclusief het rapportcijfer 7,5 in 2019. In 2017 was dit nog een 7,4 en in 2015 een 7,1. Er is dus voor de tweede keer op rij een stijging t.o.v. de score van twee jaar ervoor gerealiseerd. De medewerkers zijn over het algemeen tevreden over het werken bij Rotterdam Inclusief, over de (samenwerking met) collega’s, de werkplek en de ontwikkelingsmogelijkheden. Het management van Rotterdam Inclusief gaat nog met de medewerkers in gesprek over de uitkomsten en de mogelijke verbeterpunten.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves10.6785.19911.30511.50811.50811.508

Bijdragen rijk en medeoverheden 269 1.600 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 10.440 3.599 11.305 11.508 11.508 11.508
Overige baten -31 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves77.53882.78389.82792.75093.47793.625

Apparaatslasten 21.948 26.009 29.263 31.229 32.606 32.463
Inhuur 4.165 4.781 1.858 1.586 1.659 1.661
Overige apparaatslasten 669 620 660 660 708 708
Personeel 17.115 20.609 26.744 28.983 30.239 30.094
Intern resultaat -7.170 -5.933 -6.207 -6.207 -6.207 -6.207
Intern resultaat -7.170 -5.933 -6.207 -6.207 -6.207 -6.207
Programmalasten 62.760 62.706 66.771 67.728 67.078 67.368
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.501 5.869 679 -854 -2.879 -1.246
Kapitaallasten 55 41 40 16 0 0
Overige programmalasten 708 222 222 222 222 222
Salariskosten WSW en WIW 55.792 53.902 59.786 61.036 62.311 60.823
Sociale uitkeringen 730 798 811 811 811 811
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.974 1.874 5.232 6.497 6.612 6.757
Saldo voor vpb en reserveringen -66.860 -77.584 -78.522 -81.242 -81.969 -82.117
Saldo voor reserveringen -66.860 -77.584 -78.522 -81.242 -81.969 -82.117
Reserves1165757000

Onttrekking reserves 116 57 57 0 0 0
Saldo -66.743 -77.527 -78.465 -81.242 -81.969 -82.117

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Begeleide participatieBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -72.008 -69.244 -68.660 -67.588 -67.588
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -5.519 -9.221 -12.582 -14.381 -14.528
Minder extra dienstverlening Bezuinigingen/taakstellingen 0 266 266 0 0
Voortzetten intensivering handhaving Intensiveringen 0 0 0 84 84
Kasschuif bijdrage Wigo4it Kasschuiven 31 -31 0 0 0
Actualisatie BUIG 2020 en 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -9.109 -11.996 -13.734 -15.448
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Actualisatie netto omzetverlies Rotterdam Inclusief en Magis (Corona) Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -6.587 -2.000 0 0 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 42 0 0 0 0
Onderbesteding ICT 2019 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -24 0 0 0
Ramingsbijstelling Nieuw Beschut en Gemeentelijke garantiebanen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.700 0 0 0 0
Stelpost compensatie omzetverlies Rotterdam inclusief en Magis 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 2.000 0 0 0
Terugdraaien formatiebesparing ICT Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 138 195 183 183
Decentralisatie uitkering actieplan Arbeidsmarktregio Rijnmond (PoW) Taakmutaties -24 0 0 0 0
Taakmutatie Participatiebudget Taakmutaties -1.723 -1.731 -2.220 -2.050 -481
Versterking Arbeidsmarktregio's Taakmutaties -2 -9 -9 -9 -9
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.043 1.280 1.182 1.145 1.143
Begroting na wijzigingen -77.527 -78.465 -81.242 -81.969 -82.117

Toelichting financiële bijstellingen

Minder extra dienstverlening

In de Voorjaarsnota 2019 waren extra middelen toegekend voor verbeterde dienstverlening aan werkzoekenden. Nu is er vanwege de coronacrisis sprake van een compleet veranderde situatie. In een aparte begrotingswijziging (zie hieronder) wordt de formatie met behulp van de Berenschotnorm opgehoogd, omdat het bijstandsvolume inmiddels fors hoger ligt dan de verwachtingen van vorig jaar. Dekking voor deze extra medewerkers komt deels vanuit de eerder toegekende middelen voor verbeterde dienstverlening. Voor het taakveld Begeleide participatie betekent dit een reductie van bijna € 270 in 2021 en 2022.

 

Voortzetten intensivering handhaving na 2022

Vanaf 2015 zet Rotterdam extra handhavingsactiviteiten in om de rechtmatigheid van de bijstandsverstrekking te waarborgen. Jaarlijks worden 6.000 heronderzoeken uitgevoerd. De intensivering van de handhaving heeft een sluitende business case: tegenover de extra arbeidskosten staat een besparing op uitkeringslasten.

 

Kasschuif bijdrage Wigo4it

In het G4 samenwerkingsverband Wigo4it wordt reeds een aantal jaren gewerkt aan de verbetering van ICT dienstverlening voor het domein Werk en Inkomen. Door heroverweging van de marktstrategie en een ingrijpende versobering ontstaat een onderbesteding in 2020. Deze wordt via een kasschuif ingezet in 2021 en 2022 om de reeds eerder ingeboekte formatiebesparing in deze jaren deels terug te kunnen draaien.

 

Actualisatie raming BUIG 2020 en 2021

Vanuit de gebundelde uitkering (BUIG) verstrekt de gemeente loonkostensubsidie aan werkgevers van Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Rotterdammers die werkzaam zijn bij de gemeente zelf (gemeentelijke garantiebanen en nieuw beschut werk), wordt de loonkostensubsidie verantwoord op het taakveld Begeleide participatie. Het aantal te realiseren gemeentelijke garantiebanen, nieuw beschut werkplekken en de daaraan gerelateerde loonkostensubsidie zijn geactualiseerd voor de jaren 2021 tot en met 2024. Daarnaast is voor diezelfde periode de uitbetaling van de loonkostensubsidie verplaatst van taakveld Inkomensregelingen – Inkomen naar taakveld Begeleide participatie.

 

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2019, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijf 2020. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij het krediet Programma Innovatie ICT. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassing. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
 

Actualisatie netto omzetverlies Rotterdam Inclusief en Magis BV (Corona)

In de eerste herziening is voor de periode maart-mei 2020 een bijstelling van € 3 mln gedaan. Ondanks dat het aantal mensen dat begin augustus aan het werk is opgeschaald naar 1.500, is er sprake van omzetverlies in 2020 en 2021. Niet alle medewerkers uit de risicogroep kunnen onder deze omstandigheden aan de slag en de maximale capaciteit van de panden is, het inachtneming van de RIVM-richtlijnen, eerder bereikt. Tegenover het omzetverlies staan een NOW-aanvraag voor Magis en enkele andere kleine meevallers. Per saldo is het omzetverlies € 6,6 mln in 2020 (waarvan € 2,1 mln voor Magis) en € 2,0 mln in 2021. In de septembercirculaire wordt een compensatie van het Rijk verwacht à  € 2,4 mln voor omzetderving vanwege corona. Deze compensatie is niet verwerkt op taakveld Begeleide participatie.

 

Concernbrede lagere overige arbeidskosten

Vanwege de Coronacrisis worden er minder opleidingen gevolgd en dienstreizen gemaakt.

 

Onderbesteding ICT

Door de herijking van de marktstrategie op de ICT dienstverlening voor het domein Werk en Inkomen is de vervanging van de applicatie Socrates in 2019 niet uit de startblokken gekomen bij Wigo4it. Ditzelfde geldt voor een aantal innovatieve ontwikkelingen welke vorig jaar zijn gepauzeerd. De daaruit volgende onderbesteding is vrijgevallen in het algemeen beeld, maar is nu noodzakelijk in 2021 om weer voldoende snelheid te kunnen maken op de vernieuwing van de ICT van Werk en Inkomen. Dit betreft het ophogen van uitbesteed werk en loonkosten.
 

Ramingsbijstelling Nieuw Beschut en gemeentelijke garantiebanen

Het aantal gemeentelijke garantiebanen en Nieuw Beschut werkplekken blijft achter. De instroom van nieuwe medewerkers heeft vertraging opgelopen mede vanwege de coronacrisis. Dit heeft in 2020 een neerwaartse bijstelling tot gevolg voor zowel de salarislasten als de loonkostensubsidie.  

 

Stelpost compensatie omzetverlies Rotterdam inclusief en Magis 2021

Vanuit het Rijk worden gemeenten op verschillende vlakken gecompenseerd voor minder inkomsten of hogere lasten als gevolg van de coronacrisis. Twee compensatiepakketten zijn bekend gemaakt en in deze begroting verwerkt, vooruitlopend op de septembercirculaire van het gemeentefonds. Op een aantal vlakken waar als gevolg van de coronacrisis hogere lasten zijn begroot, wordt nog aanvullende compensatie verwacht bovenop deze pakketten. Om op dit moment de begroting niet onnodig te belasten zijn hiervoor enkele stelposten opgenomen die te zijner tijd worden verrekend met de daadwerkelijk ontvangen compensatie.
Eventuele verschillen worden bij het eerstvolgende P&C-product verwerkt.

 

Terugdraaien formatiebesparing ICT

Als gevolg van de herijking van de koers van de ICT-dienstverlening van Wigo4it, het afronden van het programma innovatie en het niet realiseren van de eerdere business case GALO (geautomatiseerde aanvraag levensonderhoud) zal de structureel ingeboekte formatiereductie bij Werk en Inkomen niet worden gerealiseerd. Het knelpunt wordt opgelost door enerzijds ruimte op het ICT budget in te zetten en anderzijds door inzet van eerder toegekende middelen voor verbeterde dienstverlening.

 

Decentralisatie uitkering actieplan Arbeidsmarkt Rijnmond (Perspectief op Werk)

Met de meicirculaire is de 2e tranche van de decentralisatie uitkering Perspectief op Werk aan de arbeidsmarktregio’s beschikbaar gesteld. Dit bedrag circa € 1 mln zal onder andere worden ingezet voor initiatieven binnen de regio. Dit taakveld bevat een klein deel van dit bedrag.

 

Taakmutatie Participatiebudget

Op dit taakveld zijn drie taakmutaties verwerkt:

  1. In de meicirculaire 2020 wordt een meerjarige bijstelling gedaan voor de loonprijsontwikkeling 2020 en voor enkele wijzigingen in de landelijke verdeling van de integratie-uitkering Participatie (+ € 1,7 mln in 2020 tot + € 1,7 mln in 2024).

  2. Vanwege de afbouw van de Wsw neemt de rijksfinanciering via de integratie-uitkering Participatie jaarlijks af. Deze taakmutatie betreft de daling van 2024 ten opzichte van 2023 (- € 1,5 mln in 2024).

  3. Tot slot is een correctie op de loon- en prijsbijstelling 2019 uit de septembercirculaire 2019 verwerkt (+ € 315 vanaf 2021).

 

Versterking Arbeidsmarktregio's

Met ingang van 2020 ontvangt Rotterdam de nieuwe decentralisatie-uitkering Versterking arbeidsmarktregio’s van de rijksoverheid. Deze uitkering is bedoeld om de regiefunctie van de centrumgemeente voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s duurzaam te ondersteunen en versterken. Rotterdam is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond, treedt op als regievoerder en is de ontvanger van de decentralisatie-uitkering. De uitkering bedraagt € 77 voor 2020 en loopt op naar circa € 400 voor de jaren hierna. Dit taakveld bevat een klein deel van dit bedrag.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Begeleide Participatie zijn diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn het opvoeren van de salarislasten van de medewerkers van Magis B.V. per 1 juli 2020 ten laste van het reeds begrote exploitatietekort (- € 1 mln vanaf 2021), de omzetting van inhuurcontracten in ambtelijke aanstellingen naar aanleiding van de motie ‘Zeker zijn van een baan’ (- € 625 structureel) en diverse kleine bijstellingen (- € 418 in 2020 tot + € 533 in 2024).

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, waaronder de doelgroep die op een beschutte werkomgeving is aangewezen.

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
  • maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)

 

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral wet sociale Werkvoorziening), Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
  • secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten

 
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.