Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 0 0 0 0 0
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 0 0 0 0 0
Intensiveringen 0 -6.493 -1.900 -1.900 -1.900
Kasschuiven 23.338 -11.670 -9.589 -2.079 0
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 42.013 -9.856 -3.560 -8.992 -16.014
Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Reserves -65.350 28.019 15.049 12.971 17.914
Taakmutaties 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen 0 0 0 0 0

Bijstellingen t.o.v. Eerste Herziening 2021

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2021.

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Algemene middelen-21.8211%144.1056%65.9633%55.0013%53.5973%

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 27.049 1% 69.389 4% 2.137 0% 3.660 0% 1.384 0%
Belastingen overig 3.514 10% 402 2% 480 2% 470 2% 470 2%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -1.694 24% 168 2% 213 2% 244 2% 244 2%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -60.392 158% 70.647 277% 53.157 209% 48.066 36% 53.827 43%
OZB niet-woningen 5.422 3% 8.193 4% 8.352 4% 8.353 4% 8.353 4%
OZB woningen -384 1% 1.746 3% 1.852 3% 1.852 3% 1.852 3%
Treasury 4.663 6% -6.440 7% -227 0% -7.643 8% -12.532 13%
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Beheer van de stad-7.5026%-6.4515%-2.3542%-1.0411%-2.3992%

Afval - Grondstoffen -1.853 9% -4.603 20% -325 1% -303 1% -326 1%
Begraafplaatsen en crematoria -28 2% -50 4% -49 4% -45 4% -43 4%
Cultureel erfgoed - Archeologie -7 1% -25 2% -24 2% -24 2% -24 2%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 34 2% 14 1% 14 1% 14 1% 14 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -10 0% -1.566 3% -1.605 4% -1.094 2% -1.056 2%
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten -1.449 701% 5 2% 5 2% 5 2% 5 2%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -1.930 17% 364 3% 288 3% 296 3% 303 3%
Riolering 0 0% 28 0% 28 0% 28 0% 28 0%
Ruimtelijke Ordening - Beheer -76 1% -177 3% -175 3% -176 3% -176 3%
Verkeer en vervoer - Beheer -2.184 2% -442 0% -512 0% 258 0% -1.124 1%
Bestuur en dienstverlening-1.1992%-6.4009%-5.6318%-5.4989%-5.4989%

Bestuur - College 292 6% -58 1% -58 1% -58 1% -58 1%
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie -951 4% -5.156 23% -4.792 21% -4.728 26% -4.728 25%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -522 4% -279 2% -280 2% -280 2% -280 2%
Burgerzaken -53 0% -795 3% -397 2% -327 1% -327 1%
Musea - Stadsarchief 35 0% -111 2% -103 2% -104 2% -104 2%
Cultuur, sport en recreatie3.5651%-5.2772%-5.2862%-5.2512%-5.1822%

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.347 3% -1.409 2% -1.118 1% -1.672 2% -1.585 2%
Media 345 2% -454 2% -493 2% -494 2% -494 2%
Musea - Cultuur 7 0% -688 2% -746 2% -755 2% -792 2%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 14 0% -363 2% -345 2% -345 2% -345 2%
Sportaccommodaties -495 1% -2.078 4% -1.701 3% -1.717 3% -1.698 3%
Sportbeleid en activering 347 2% -285 2% -883 6% -268 2% -268 2%
Economische zaken1.1994%-1.3004%-6682%-3592%-3312%

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 9 0% -224 8% -64 2% -88 3% -88 3%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -12 1% -34 3% -33 3% 9 2% 9 2%
Economische ontwikkeling 1.350 10% -680 5% -245 2% -210 4% -210 4%
Economische promotie -148 1% -362 2% -326 2% -69 0% -41 0%
Maatschappelijke ondersteuning-4.7172%-10.8566%-7.7014%-7.5734%-7.4764%

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 435 2% -649 3% -338 2% -289 2% -276 2%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -4.105 7% -1.390 2% -1.252 2% -1.252 3% -1.252 3%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 344 2% -12 0% 9 0% 9 0% 8 0%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -37 1% 15 0% 131 2% 131 8% 131 8%
Samenkracht en burgerparticipatie -1.356 1% -8.821 9% -6.250 7% -6.171 7% -6.087 7%
Onderwijs7671%-9031%-8931%-4750%-1670%

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 282 0% -1.382 2% -1.180 2% -1.226 2% -1.208 2%
Onderwijshuisvesting 485 1% 480 1% 287 0% 751 1% 1.041 1%
Openbare orde en veiligheid8771%-5.6484%-4.2033%-4.0503%-4.0823%

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0% -3.314 5% -1.814 3% -1.814 3% -1.814 3%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 653 2% -277 1% -419 1% -429 1% -460 1%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 224 1% -2.057 6% -1.970 5% -1.808 6% -1.808 6%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overhead-560%-18.3724%-18.7714%-14.4943%-14.1823%

Overhead - Activering Overhead 7.113 29% 1.662 7% 1.877 8% 1.899 8% 1.899 8%
Overhead - Audit & Control 61 0% -631 3% -576 3% -576 3% -576 3%
Overhead - Clusterondersteuning -2.740 3% -3.674 4% -2.534 3% -2.539 3% -2.539 3%
Overhead - Concernondersteuning -4.490 1% -15.629 4% -17.410 5% -13.139 4% -12.827 4%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 0% -100 2% -129 3% -140 2% -140 2%
Overige baten en lasten - Verzekering 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Stedelijke inrichting en ontwikkeling21.77648%-4.06518%-1.5535%-4862%1.6586%

Beheer overige gebouwen en gronden 12.605 38% -4.249 8% -1.701 3% -1.767 5% 26 0%
Cultureel erfgoed - Monumenten -6 0% -15 2% -15 2% -15 2% -15 2%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4.080 24% 36 0% 14 0% 19 3% 19 3%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -737 2% 747 2% -7.552 20% -7.709 31% -7.702 31%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 154 2% -54 1% -36 1% -37 1% -37 1%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -301 15% -340 43% -31 4% -31 25% -31 25%
Wonen en bouwen 5.982 13% -191 0% 7.769 18% 9.053 35% 9.397 36%
Verkeer en vervoer15.19857%8212%3.1837%3.2237%3.0667%

Openbaar vervoer 2.049 26% -2.118 23% -218 2% -207 2% -40 0%
Parkeerbelasting 13.031 16% 1.375 1% 1.658 2% 1.656 2% 1.655 2%
Parkeren 126 1% 1.355 6% 1.281 6% 1.322 6% 1.312 6%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -243 4% -190 3% -188 3% -185 3% -185 3%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 235 1% 398 2% 651 4% 636 5% 325 3%
Volksgezondheid en zorg-22.0893%-80.21012%-15.9283%-15.9623%-15.9633%

Geëscaleerde zorg 18- -7.386 6% -10.092 8% -7.253 6% -1.903 2% -1.903 2%
Geëscaleerde zorg 18+ -2.201 2% -3.866 3% -4.160 3% -4.149 4% -4.146 3%
Maatwerkdienstverlening 18- -12.795 32% -55.929 140% -3.122 8% -8.489 21% -8.483 21%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -69 0% 539 0% 4.708 2% 4.706 2% 4.701 2%
Maatwerkvoorziening (Wmo) 3 0% -232 2% -143 1% -143 2% -143 2%
Volksgezondheid 45 0% -695 2% -995 3% -1.006 3% -1.011 3%
Wijkteams en Wmo-loketten 315 0% -9.936 10% -4.964 5% -4.978 5% -4.978 5%
Werk en inkomen14.0047%-5.4443%-6.1583%-3.0352%-3.0422%

Arbeidsparticipatie - Werk 7.901 14% -4.382 9% -4.151 8% -951 2% -951 2%
Begeleide participatie -1.474 2% -1.173 2% -1.327 2% -1.295 2% -1.285 2%
Inkomensregelingen - Inkomen 7.577 13% 112 0% -680 1% -789 2% -806 2%

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (intensiveringen, kasschuiven, ramingsbijstellingen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.

IntensiveringenBegroting 2021Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Bijstelling Verkiezingen 20220-400000

Burgerzaken 0 -400 0 0 0
Koers van de stad: Alle ballen verzamelen voor SDS'18 uit Ommoord0-8000

Sportbeleid en activering 0 -8 0 0 0
Koers van de stad: Armoedebestrijding0-68000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 -68 0 0 0
Koers van de stad: Bijdrage Fonds Bijzondere Noden0-28000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 -28 0 0 0
Koers van de stad: Doorgroei budget voor Hefpark, Dakpark en Dakakker0-113000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 -113 0 0 0
Koers van de stad: Een geschikt pand voor biljartvereniging 'Het Anker'0-21000

Sportbeleid en activering 0 -21 0 0 0
Koers van de stad: Een mooie nieuwe en groene accommodatie voor De Houtsnip0-23000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 0 -23 0 0 0
Koers van de stad: Een steun in de rug voor de European Para Championships0-75000

Sportbeleid en activering 0 -75 0 0 0
Koers van de stad: Een upgrade voor de skate!0-113000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 0 -113 0 0 0
Koers van de stad: Naar een koers van de stad waar moskeeën beter beveiligd zijn0-89000

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 -89 0 0 0
Koers van de stad: Noodsteunpakket voedselbank0-45000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 -45 0 0 0
Koers van de stad: Onderzoek innovatieve maatregelen verkeersaso's0-51000

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 -51 0 0 0
Koers van de stad: Rotterdampas voor agenten in opleiding0-20000

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 -20 0 0 0
Koers van de stad: Schaakmat!0-23000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 -23 0 0 0
Koers van de stad: Sportbudget voor sportstrand Hoek van Holland0-23000

Sportbeleid en activering 0 -23 0 0 0
Koers van de Stad: Tijd voor waardering: maak werk van een Dag voor de Zorg0-113000

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 -113 0 0 0
Koers van de stad: Verduurzaam gemeentelijke daken sneller0-114000

Beheer overige gebouwen en gronden 0 -114 0 0 0
Koers van de stad: Vergroot pakkans criminelen, steun Bureau Rijnmond0-40000

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 -40 0 0 0
Koers van de stad: Vliegende start vitale verenigingen0-23000

Sportbeleid en activering 0 -23 0 0 0
Koers van de stad: Vul de zakken voor Bloemhof0-5000

Verkeer en vervoer - Beheer 0 -5 0 0 0
Ondersteuning wijkraden0-2.100-1.900-1.900-1.900

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 -2.100 -1.900 -1.900 -1.900
Racismebestrijding, koloniaal en slavernijverleden0-3.000000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 -3.000 0 0 0
Totaal 0 -6.493 -1.900 -1.900 -1.900

KasschuivenBegroting 2021Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Coöperatieve Woonvormen926-926000

Wonen en bouwen 926 -926 0 0 0
Kasschuif Amendement B1_Wintervouchers Rotterdamse ondernemers160-160000

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 -160 0 0 0
Economische ontwikkeling 160 0 0 0 0
Kasschuif Anders werken1.0353.050-4.08500

Overhead - Concernondersteuning 1.035 3.050 -4.085 0 0
Kasschuif dekking arbeidskosten7.371-4.071-3.30000

Arbeidsparticipatie - Werk 7.371 -3.623 -2.937 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 -448 -363 0 0
Kasschuif Gemeenschappelijke Tuinen-8585000

Wonen en bouwen -85 85 0 0 0
Kasschuif Gratis OV voor Kinderen1.900-1.900000

Openbaar vervoer 1.900 -1.900 0 0 0
Kasschuif huurdersonderhoud 2021 naar 2022500-500000

Overhead - Concernondersteuning 500 -500 0 0 0
Kasschuif Innovatie en acquisitie275-150-12500

Economische promotie 275 -150 -125 0 0
Kasschuif middelen Huiselijk geweld en KinderMishandeling (HGKM)679-679000

Overhead - Concernondersteuning 0 -149 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 679 -530 0 0 0
Kasschuif Onderhoud8.696-4.538-2.079-2.0790

Beheer overige gebouwen en gronden 8.696 -4.538 -2.079 -2.079 0
Kasschuif Placemaking en campusorganisatie250-250000

Economische ontwikkeling 250 -250 0 0 0
Kasschuif Prestatie010300-300000

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 300 -300 0 0 0
Kasschuif Subsidieregeling winkelgebieden100-100000

Economische ontwikkeling 100 -100 0 0 0
Kasschuif vervanging ICT-middelen418-418000

Belastingen overig 418 -418 0 0 0
Kasschuif vrouwenopvang225-225000

Geëscaleerde zorg 18+ 225 -225 0 0 0
Koers van de stad: Een upgrade voor de skate!-113113000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -113 113 0 0 0
Opkoopbescherming700-700000

Wonen en bouwen 700 -700 0 0 0
Totaal 23.338 -11.670 -9.589 -2.079 0

Ramingsbijstellingen onvermijdelijkBegroting 2021Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten2.5370000

Belastingen overig 2.537 0 0 0 0
Aanpassing compensatie corona820000

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 82 0 0 0 0
Actualisatie allocatie bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor00000

Economische promotie -6 -10 -10 -10 -10
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 527 961 961 961 961
Treasury -521 -951 -951 -951 -951
Actualisatie budgetten College3000000

Bestuur - College 292 0 0 0 0
Overhead - Clusterondersteuning 8 0 0 0 0
Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen5.068-1.5764.422-1.957-6.790

Treasury 5.068 -1.576 4.422 -1.957 -6.790
Actualisatie gemeentefonds-987-9.849-15.683-14.166-16.381

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -987 -9.849 -15.683 -14.166 -16.381
Actualisatie kapitaallasten00000

Begeleide participatie 0 0 0 0 0
Belastingen overig 2 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 602 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -99 -120 -119 -117 -116
Musea - Stadsarchief 1 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 -60 -47
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 44 153 -13 -13 -13
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 0 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 2 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning -76 331 -48 -46 367
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -906 -89 652 812 376
Sportaccommodaties 2 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 424 -275 -472 -575 -567
Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 3 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Actualisatie lasten6340000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 184 0 0 0 0
Treasury 450 0 0 0 0
Actualisatie rente-3599851.656866806

Treasury -359 985 1.656 866 806
Actualisatie Tozo1.6320000

Inkomensregelingen - Inkomen 1.632 565 33 65 33
Overhead - Concernondersteuning 0 -565 -33 -65 -33
Aframing Bijdrage Grondbank Zuidplas344834834834834

Wonen en bouwen 344 834 834 834 834
Baten parkeren11.3650500500500

Parkeerbelasting 11.365 0 500 500 500
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor000160230

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 160 230
Bijstelling opbrengst afvalstoffenheffing-1.2280000

Afval - Grondstoffen -1.228 0 0 0 0
Bommenregeling-1.4490000

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten -1.449 0 0 0 0
BUIG actualisatie 2021-20250258311370387

Inkomensregelingen - Inkomen 0 258 311 370 387
Coronaorganisatie inhuur en laboratoriumtesten00000

Overhead - Clusterondersteuning 0 -287 0 0 0
Volksgezondheid 0 287 0 0 0
Coulanceregeling Vastgoed4.0000000

Beheer overige gebouwen en gronden 4.000 0 0 0 0
Dividend SSC Flex BV2.9720000

Overhead - Concernondersteuning 2.972 0 0 0 0
Frictiekosten Cultuurplan1000000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100 0 0 0 0
Goed huren en verhuren1.5000000

Wonen en bouwen 1.500 0 0 0 0
Grex-raming4.3000000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4.300 0 0 0 0
Hogere kosten inzameling 20220-4.400000

Afval - Grondstoffen 0 -4.400 0 0 0
Inzet Aanpak problematiek jeugdzorg00000

Geëscaleerde zorg 18- -4.047 -9.512 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- 5.867 15.488 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie -601 -520 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten -1.219 -5.456 0 0 0
Knelpunt Taakveld Raad-5220000

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -522 0 0 0 0
Koers van de Stad0993000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 993 0 0 0
Logiesbelasting-1.6620000

Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -1.662 0 0 0 0
Onderbesteding arbeidslasten1.5000000

Inkomensregelingen - Inkomen 1.500 0 0 0 0
OZB6.0005.9005.9005.9005.900

OZB niet-woningen 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000
OZB woningen 0 900 900 900 900
Ramingsbijstelling extra stadsmariniers plus ondersteuning0-1.000-1.000-1.000-1.000

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Ramingsbijstelling FLO brandweer0-1.100-300-300-300

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 -1.100 -300 -300 -300
Ramingsbijstelling FLO VRR0-200-200-200-200

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 -200 -200 -200 -200
Ramingsbijstelling Overhead 20211.0400000

Overhead - Concernondersteuning 1.040 0 0 0 0
Ramingsbijstelling Subsidie CIBUA0-700000

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 -700 0 0 0
Rijksbijdragen Klimaatakkoord vanuit Bestuursopdracht SO00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 -6.760 -7.500 -7.500
Wonen en bouwen 0 0 6.760 7.500 7.500
Schone buitenruimte-2.4200000

Overhead - Clusterondersteuning -12 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer -2.408 0 0 0 0
Te vorderen invorderingsrente-7190000

Belastingen overig -719 0 0 0 0
Terugloop omzet-1.8700000

Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -1.870 0 0 0 0
Voorziening Lantaren Venster900000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 90 0 0 0 0
vrijval extra middelen eenderde regeling5000000

Sportaccommodaties 500 0 0 0 0
Vrijval restbedrag indexatie 20212.4530000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 2.453 0 0 0 0
Vrijval voorziening Grondbank Zuidplas6.8100000

Wonen en bouwen 6.810 0 0 0 0
Totaal 42.013 -9.856 -3.560 -8.992 -16.014

Ramingsbijstellingen vermijdbaarBegroting 2021Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Concernbrede opgave Integriteit00000

Afval - Grondstoffen 0 27 1 1 1
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 4 1 1 1
Arbeidsparticipatie - Werk 0 61 20 20 20
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 0 0 0 0 0
Begeleide participatie 0 17 6 6 6
Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
Belastingen overig 0 24 8 8 8
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 24 8 8 8
Burgerzaken 0 24 8 8 8
Cultureel erfgoed - Archeologie 0 0 0 0 0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 15 5 6 6
Geëscaleerde zorg 18- 0 21 8 8 8
Geëscaleerde zorg 18+ 0 23 8 8 8
Inkomensregelingen - Inkomen 0 69 23 23 23
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 8 3 3 3
Maatwerkdienstverlening 18- 0 15 3 3 3
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 0 2 1 1 1
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 33 11 11 11
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 2 1 1 1
Media 0 4 1 1 1
Musea - Cultuur 0 6 2 2 2
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 10 4 4 4
Onderwijshuisvesting 0 10 4 4 4
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 0 2 1 1 1
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 0 52 19 19 19
Overhead - Audit & Control 0 16 5 5 5
Overhead - Clusterondersteuning 0 22 8 8 8
Overhead - Concernondersteuning 0 -947 -316 -316 -316
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 14 5 5 5
Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
Parkeren 0 52 17 17 17
Ruimtelijke Ordening - Beheer 0 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 0 17 6 6 6
Sportaccommodaties 0 8 4 4 4
Sportbeleid en activering 0 2 1 1 1
Verkeer en vervoer - Beheer 0 165 58 58 58
Volksgezondheid 0 6 2 2 2
Wijkteams en Wmo-loketten 0 19 6 6 6
Wonen en bouwen 0 173 58 58 58
Concernbrede opgave Wob00000

Afval - Grondstoffen 8 25 2 2 2
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 1 3 3 2 2
Arbeidsparticipatie - Werk 8 25 25 25 25
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 0 0 0 0 0
Begeleide participatie 2 7 7 7 7
Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
Belastingen overig 7 22 22 22 22
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 7 22 22 22 22
Burgerzaken 7 22 22 22 22
Cultureel erfgoed - Archeologie 0 0 0 0 0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4 11 11 12 12
Geëscaleerde zorg 18- 5 15 17 17 17
Geëscaleerde zorg 18+ 6 17 17 17 17
Inkomensregelingen - Inkomen 9 28 28 28 28
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 2 6 6 6 6
Maatwerkdienstverlening 18- 2 11 6 6 6
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 1 2 2 2 2
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 8 24 24 24 24
Maatwerkvoorziening (Wmo) 1 2 2 2 2
Media 1 3 3 3 3
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 0 0 0 0 0
Musea - Cultuur 2 5 5 5 5
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3 8 8 8 8
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 1 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting 3 8 9 9 9
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 1 1 1
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 1 2 2 2 2
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 16 49 54 54 54
Overhead - Audit & Control 14 42 42 42 42
Overhead - Clusterondersteuning 3 9 12 12 12
Overhead - Concernondersteuning 51 -1.047 -1.047 -1.047 -1.047
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 4 13 15 15 15
Parkeerbelasting 0 0 1 1 1
Parkeren 16 49 49 49 49
Ruimtelijke Ordening - Beheer 0 0 1 1 1
Samenkracht en burgerparticipatie 4 12 12 12 12
Sportaccommodaties 2 6 8 8 8
Sportbeleid en activering 1 2 2 2 2
Verkeer en vervoer - Beheer 52 156 166 166 166
Volksgezondheid 2 5 5 5 5
Wijkteams en Wmo-loketten 4 14 14 14 14
Wonen en bouwen -257 428 428 428 428
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)00000

Afval - Grondstoffen 0 31 0 0 0
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 7 0 0 0
Arbeidsparticipatie - Werk 0 82 0 0 0
Begeleide participatie 0 173 0 0 0
Belastingen overig 0 46 0 0 0
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 33 0 0 0
Burgerzaken 0 26 0 0 0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 24 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- 0 34 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 0 37 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 0 93 0 0 0
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 13 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- 0 24 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 0 3 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 54 0 0 0
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 3 0 0 0
Media 0 7 0 0 0
Musea - Cultuur 0 10 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 17 0 0 0
Onderwijshuisvesting 0 17 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 0 3 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 0 60 0 0 0
Overhead - Audit & Control 0 34 0 0 0
Overhead - Clusterondersteuning 0 30 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 -1.491 0 0 0
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 16 0 0 0
Parkeren 0 60 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 0 27 0 0 0
Sportaccommodaties 0 13 0 0 0
Sportbeleid en activering 0 3 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 0 191 0 0 0
Volksgezondheid 0 10 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 0 30 0 0 0
Wonen en bouwen 0 279 0 0 0
Wijk aan Zet00000

Afval - Grondstoffen 17 47 4 4 4
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 4 10 9 5 5
Arbeidsparticipatie - Werk 50 136 126 126 126
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 0 0 0 0 0
Begeleide participatie 14 38 35 35 35
Begraafplaatsen en crematoria 0 0 1 1 1
Beheer overige gebouwen en gronden 14 37 34 34 34
Belastingen overig 26 70 65 65 65
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie -981 -2.648 -2.452 -2.452 -2.452
Burgerzaken 15 40 37 37 37
Cultureel erfgoed - Archeologie 0 0 0 0 0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 14 34 32 36 36
Economische ontwikkeling 7 20 19 19 19
Geëscaleerde zorg 18- 18 49 50 50 50
Geëscaleerde zorg 18+ 22 53 50 50 50
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8 22 20 20 20
Inkomensregelingen - Inkomen 57 155 143 143 143
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 7 19 18 18 18
Maatwerkdienstverlening 18- 7 34 18 18 18
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 4 5 5 5 5
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 29 78 72 72 72
Maatwerkvoorziening (Wmo) 2 5 5 5 5
Media 4 10 9 9 9
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 7 19 18 18 18
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 0 0 0 0 0
Musea - Cultuur 5 15 14 14 14
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 9 24 23 23 23
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 2 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting 9 24 27 27 27
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 1 1 1
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 1 2 2 2 2
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2 5 5 5 5
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 33 90 93 93 93
Overhead - Clusterondersteuning 18 49 51 51 51
Overhead - Concernondersteuning 250 675 625 625 625
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 9 25 25 25 25
Parkeerbelasting 0 0 1 1 1
Parkeren 33 90 84 84 84
Ruimtelijke Ordening - Beheer 0 0 1 1 1
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 14 38 35 35 35
Samenkracht en burgerparticipatie 14 39 36 36 36
Sportaccommodaties 7 19 23 23 23
Sportbeleid en activering 2 5 5 5 5
Verkeer en vervoer - Beheer 107 288 283 283 283
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 13 34 31 31 31
Volksgezondheid 5 15 14 14 14
Wijkteams en Wmo-loketten 14 44 41 41 41
Wonen en bouwen 106 287 266 266 266
Totaal 0 0 0 0 0

ReservesBegroting 2021Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Bestemmingsreserve Asielakkoord00000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve B&W Fonds00000

Bestuur - College 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve BAG-WOZ00000

Belastingen overig 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening00000

Belastingen overig 139 0 0 0 0
Burgerzaken -33 0 0 0 0
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -3 0 0 0 0
OZB niet-woningen -62 0 0 0 0
OZB woningen -41 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 220 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 -220 0 0 0
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bodem00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Brexit00000

Economische promotie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Cloudkosten: Project GREAT-6.6440000

Overhead - Concernondersteuning -6.644 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies00000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Commissiereizen00000

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie00000

Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie00000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds3.0000000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.000 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid00000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Groot onderhoud museum Boijmans van Beuningen00000

Musea - Cultuur 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -68 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 68 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn1.0000000

Overhead - Concernondersteuning 1.000 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies00000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve00000

Treasury 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening00000

Burgerzaken 0 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middelland00000

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel00000

Cultureel erfgoed - Monumenten 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven00000

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 0 0 0 0
Economische promotie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam3400000

Media 340 0 0 0 0
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden00000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rekenkamer St. Eustatius00000

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 -3 -3 484 483
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -17 68 -14 -1.231 226
Riolering 0 0 0 0 0
Treasury 0 128 153 148 144
Verkeer en vervoer - Beheer 17 -193 -137 599 -853
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden 0 -72 -72 -72 -72
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Openbaar vervoer 0 82 81 80 250
Overhead - Audit & Control -160 -325 -325 -325 -325
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 160 798 798 798 798
Treasury 0 -5 -8 -10 94
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 -3 1 5 -270
Wonen en bouwen 0 -475 -475 -475 -475
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Social Return00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid00000

Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp00000

Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 0 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Verkiezingen00000

Burgerzaken 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen00000

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Zomerakkoord00000

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in Zorg, haven en techniek00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Crisisdienstverlening (COVID-19) uit decembercirculaire00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Rotterdamse Investeringsmotor - Sportaccommodaties intensivering00000

Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Sluitpost Algemene Reserve-62.88627.85915.04912.97117.914

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -62.886 27.859 15.049 12.971 17.914
Sluitpost Algemene Reserve na amendement-160160000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -160 160 0 0 0
Totaal -65.350 28.019 15.049 12.971 17.914