Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

De aanslagen voor reclame-en precariobelasting zijn door coronamaatregelen tijdelijk opgeschort. Veel belastingplichtigen die deze aanslagen moesten betalen (met name ondernemers) hebben in 2020 een regeling aangevraagd waarbij ze meer tijd hebben gekregen om deze aanslagen te voldoen. Hierbij hebben we de menselijke maat voorop gesteld waarbij met maatwerkoplossingen de mogelijkheden voor betaling optimaal zijn benut zonder dat belastingplichtigen onevenredig zijn geraakt. Bij de precariobelasting voor terrassen hanteren we het nultarief voor 2020 en 2021. Dit betekent dat er geen sprake is van opbrengsten voor precariobelasting voor terrassen voor 2020 en 2021.

Ontwikkelingen 2022-2025

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. We werken continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw digitaal belastingportaal. Het portaal zal opnieuw worden ontwikkeld om te voldoen aan de wet toegankelijkheid overheidswebsites, aan de gemeentelijke huisstijl en aan de dienstverleningsprincipes. In technische zin is het loket aan het einde van zijn levensduur dus ook dat vraagt om vernieuwing. Hierdoor ontstaat een digitaal loket waar burgers en ondernemers op termijn eenvoudig inzage krijgen in hun belastingstukken en digitaal belastingzaken kunnen regelen.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves35.10435.44919.90819.90819.90819.908

Bijdragen rijk en medeoverheden 18 0 0 0 0 0
Belastingen 185 124 126 126 126 126
Overige opbrengsten derden 34.901 35.324 19.782 19.782 19.782 19.782
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves-2.016-3.751-3.839-3.969-3.957-3.957

Apparaatslasten 5.729 6.517 6.325 6.178 6.178 6.178
Inhuur 283 628 184 184 184 184
Overige apparaatslasten 219 302 211 211 211 211
Personeel 5.227 5.587 5.930 5.783 5.783 5.783
Intern resultaat -13.499 -14.355 -14.763 -14.284 -14.284 -14.284
Intern resultaat -13.499 -14.355 -14.763 -14.284 -14.284 -14.284
Programmalasten 5.754 4.088 4.599 4.136 4.148 4.148
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.410 2.509 3.267 2.827 3.150 3.150
Kapitaallasten 1.082 608 334 311 0 0
Overige programmalasten 2.262 971 998 998 998 998
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 37.120 39.199 23.747 23.877 23.865 23.865
Saldo voor reserveringen 37.120 39.199 23.747 23.877 23.865 23.865
Reserves532650000

Onttrekking reserves 53 265 0 0 0 0
Saldo 37.172 39.464 23.747 23.877 23.865 23.865

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Belastingen overigBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 35.950 23.345 23.398 23.395 23.395
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 3.514 402 480 470 470
Kasschuif vervanging ICT-middelen Kasschuiven 418 -418 0 0 0
Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2.537 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2 0 0 0 0
Te vorderen invorderingsrente Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -719 0 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 24 8 8 8
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 7 22 22 22 22
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 46 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 26 70 65 65 65
Bestemmingsreserve BAG-WOZ Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves 139 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.104 658 384 375 375
Begroting na wijzigingen 39.464 23.747 23.877 23.865 23.865

Toelichting financiële bijstellingen

Kasschuif vervanging ICT-middelen
Vanaf 2014 heeft Belastingen een aantal grote projecten uitgevoerd, deze projecten zijn bekostigd met een investeringskrediet. Het totale krediet bedroeg ruim € 5,8 mln. Dit krediet is eerder afgesloten dan verwacht wat heeft geresulteerd in een financiële ruimte in de kapitaalslasten. Deze financiële ruimte wordt door middel van een kasschuif benut voor nieuwe verwachte kosten rondom de aanpassing van het ONS-systeem welke niet is begroot. Verder zorgt deze boeking ervoor dat de totale middelen gelijk blijven.

Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten 
De aanmanings – en vervolgingsopbrengsten laten een voordeel zien van € 2,5 mln. Dit wordt veroorzaakt door een verbeterd invorderingsproces, de groei in het aantal opgelegde parkeernaheffingen en door een inhaalslag door het stopzetten van invorderingsactiviteiten in het jaar 2020.

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
 

Te vorderen invorderingsrente
In 2021 is door het Rijk als gevolg van maatregelen rondom covid19 tijdelijk de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van € 719.

Concernbrede opgave integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)
Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln.
De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van c.a € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.

Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

Bestemmingsreserve BAG-WOZ
Om te kunnen werken aan een gestandaardiseerde, beheersbare, volledige en betrouwbare basisregistratie van zowel de WOZ als de BAG, wordt in 2021 onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Voor een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses, het structureel lean maken van processen en kwaliteitsverbeteringen van processen is in het jaar 2021 € 139 onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Technische wijzigingen
In het taakveld Belastingen overig zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van claim basisregistraties wettelijke dienstverlening (€ 484 in 2021), diverse bijstellingen zoals trainees, opleidings- en reiskosten en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (€ 103 in 2021), stijging van de uitvoeringskosten Parkeren in 2021 en 2022 door toename van aantal parkeerproducten (€ 274 in 2021), structurele stijging uitvoeringskosten rioolheffing (€ 241 in 2021 en  € 279 in 2022 en verder), indexering vanaf 2022 e.v. (€ 225 in 2022 tot € 217 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 2).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.