Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Daarnaast zijn ze cruciaal om samen met bewoners en partners uitdagingen aan te gaan op het vlak van klimaatverandering, circulaire economie en bevordering van biodiversiteit. Goed beheer is daarbij hét instrument om dat voor elkaar te krijgen.

Aanbestedingen

De technische schouw voor het groen areaal wordt eens per 4 jaar uitgevoerd. Deze technische schouw is in mei 2021 gestart. Door middel van deze schouw wordt over heel Rotterdam inzicht verkregen in de technische kwaliteit van het groen areaal. Als een van de eerste gemeenten in Nederland schouwt gemeente Rotterdam het gehele areaal op basis van de nieuwe landelijke NEN-systematiek. Hiermee wordt het makkelijker om op landelijk niveau vergelijkingen te maken.

Op dit moment wordt een nieuwe uitvraag opgesteld voor het bestek nazorg bomen. Dit bestek zorgt ervoor dat nieuw aangeplante bomen de eerste jaren naar behoefte water krijgen om zo de uitval te beperken.

 

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit

Eind 2020 is de uitvoeringsagenda biodiversiteit vastgesteld door het College en in april 2021 behandeld in de raad.  Versterken van biodiversiteit in de stad is de ambitie, zowel op plekken als in de verbindingen. Dat betekent in grote lijnen dat de randvoorwaarden verbeterd moeten worden en er dus meer en meer divers groen, minder steen, meer water, minder licht en een verbeterde bodemkwaliteit in Rotterdam gerealiseerd moet worden. Dat betekent iets voor de inrichting en de ontwikkeling van de stad, maar het betekent ook dat het huidige en toekomst groenareaal anders beheerd moet worden. Zo zal er bij voorbeeld anders beheerd moeten worden met ander onderhoud van het maaien, snoeien, en meer divers aanplanten. Daarnaast ook meer aandacht voor monumentale bomen van de toekomst, maatwerk en kennisontwikkeling.

 

Samen Speelakkoord

Samen knikkeren, samen in de zandbak zitten of in een klimrek klimmen. Een toegankelijke samenleving begint met samen opgroeien en samen spelen. Wethouder Bert Wijbenga, Wethouder Judith Bokhove, en Koen van Dijk, directeur van de Brede Raad 010 ondertekenden in juni dit jaar de Rotterdamse Samenspeelbelofte! De gemeente Rotterdam werkt hard aan het toegankelijk maken van de speelplekken. Het gaat niet alleen om bereikbaarheid van de plekken en speeltoestellen. Maar vooral ook dat iedereen zich er welkom voelt en met elkaar contact kan maken. De focus ligt niet alleen op speeltoestellen, maar op interactiemogelijkheden in het algemeen. Een duidelijke padenstructuur kan er al voor zorgen dat kinderen hun eigen spel kunnen bedenken waar ieder kind aan mee kan doen, ongeacht beperking. Ook ouders of verzorgers met een beperking krijgen de aandacht zodat zij samen met hun kind naar de speelplek kunnen.

 

Blauwalgbestrijding Kralingse Plas.

Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de integrale aanpak van de blauwalg-problematiek in de Kralingse Plas. In de afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de bestrijding van de overlast door blauwalg, zoals de aanpak van de recreatiesluis aan het Kralings Verlaat. Tevens heeft er het nodige onderzoek plaatsgevonden naar de effectiviteit van afzanden van de Kralingse Plas, hetgeen de hoofdmaatregel was die in 2018 is opgenomen in het plan van aanpak. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is in afstemming met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard begin 2021 door de gemeenteraad en de verenigde vergadering van de HHSK ingestemd met het wijzigen van deze hoofdmaatregel. In plaats van het afzanden van de Kralingse Plas zal Phoslock worden toegepast om het fosfaatgehalte van de Kralingse Plas en dan in het bijzonder het fosfaatgehalte in de waterbodem fors en structureel te verminderen. Op basis van de huidige planning wordt ervan uitgegaan dat Phoslock in november 2021 kan worden toegepast in de Kralingse Plas.

In 2022 zullen ook nog een aantal aanvullende maatregelen worden uitgevoerd. Ook in het Beheerplan voor de Kralingse Plas zijn maatregelen opgenomen die gericht zijn op het voorkomen en/of beperken van toevoer van fosfaat in de Kralingse Plas.

Ontwikkelingen 2022-2025

Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte
De beleidsnota Investeringen is bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld door de raad. Deze beleidsnota regelt onder andere dat er structureel voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor de noodzakelijke vervangingen en renovaties in de openbare ruimte.

Door de leeftijdsopbouw van het areaal is het noodzakelijk dat  er de komende jaren  meer vervangen en gerenoveerd wordt.  Nu de financiële middelen hiervoor zijn geregeld, is het zaak om te zorgen dat de gemeentelijk organisatie gesteld staat om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, in afstemming met de wijk en met zo min mogelijk overlast voor de stad.

 

Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte
Er is in 2020 voor groen en bomen extra middelen toegekend voor vervangingsinvesteringen in 2020, 2021 en 2022. Deze vervangingsinvesteringen zijn noodzakelijk voor het geven van een kwaliteitsimpuls aan het groen- en bomenbestand. Het investeringsbudget wordt ingezet op met name singuliere groenprojecten en met betrekking tot het bomenbestand voor het uit voeren van groeiplaatsverbetering en boomvervangingen, zowel singuliere als binnen projecten en aan de stedelijke boomstructuren.

 

Wijkverrijkers
De gemeente heeft een aantal projecten aangewezen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven, zoals het project de Bomen aan de Bentincklaan. Voor deze buitenruimteprojecten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1.2321.295203204204204

Bijdragen rijk en medeoverheden 193 1.220 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.039 0 101 76 76 76
Overige baten 0 75 102 127 127 127
Lasten exclusief reserves48.59450.53547.89047.41648.72949.644

Apparaatslasten 5.803 5.870 6.056 6.054 6.054 6.054
Inhuur 5 8 8 8 8 8
Overige apparaatslasten 145 221 237 235 236 236
Personeel 5.652 5.641 5.811 5.811 5.811 5.811
Intern resultaat 4.657 6.383 7.342 7.342 7.342 7.342
Intern resultaat 4.657 6.383 7.342 7.342 7.342 7.342
Programmalasten 38.134 38.282 34.492 34.021 35.332 36.248
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 35.627 35.437 30.846 29.570 29.600 29.600
Kapitaallasten 1.885 2.327 3.007 3.924 5.205 6.121
Overige programmalasten 577 518 527 527 527 527
Sociale uitkeringen 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 43 0 113 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -47.361 -49.240 -47.687 -47.213 -48.525 -49.441
Saldo voor reserveringen -47.361 -49.240 -47.687 -47.213 -48.525 -49.441
Reserves-3373.8466191156463

Onttrekking reserves 713 3.846 619 115 64 63
Toevoeging reserves 1.050 0 600 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 600 0 0 0
Saldo -47.698 -45.394 -47.069 -47.098 -48.461 -49.377

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -45.384 -45.503 -45.493 -47.367 -48.321
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -10 -1.566 -1.605 -1.094 -1.056
Koers van de stad: Doorgroei budget voor Hefpark, Dakpark en Dakakker Intensiveringen 0 -113 0 0 0
Koers van de stad: Schaakmat! Intensiveringen 0 -23 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 44 153 -13 -13 -13
Bijdragen derden bestrijding blauwalg Kralingse plas Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 1 1 1
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 1 1 1
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Reserves -68 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor Reserves 0 -3 -3 484 483
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 14 -1.581 -1.591 -1.566 -1.528
Begroting na wijzigingen -45.394 -47.069 -47.098 -48.461 -49.377

Toelichting financiële bijstellingen

Koers van de stad: Doorgroei budget voor Hefpark, Dakpark en Dakakker

Betreft de verwerking van de motie "Doorgroei budget voor Hefpark, Dakpark en Dakakker" in het kader van Koers van de Stad op initiatief van fractie Groen Links.

 

Koers van de stad: Schaakmat!

Betreft de verwerking van de motie "Schaakmat!” in het kader van Koers van de Stad op initiatief van fractie 50Plus. Budget voor het plaatsen van schaaktafels in de buitenlucht.

 

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Bijdragen derden bestrijding blauwalg Kralingse plas

Een deel van de kosten voor de bestrijding van blauwalg in de Kralingse Plas wordt gefinancierd door derden. Deze baten van € 1,2 mln zijn saldo neutraal opgevoerd.

 

Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.


Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.


Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

Op basis van de huidige planning zal de bestrijding van de blauwalg in de Kralingse Plas (met Phoslock) in het laatste kwartaal van 2021 plaatsvinden. De begroting wordt in overeenstemming met de planning saldo neutraal aangepast met € 1,8 mln.

 

Bestemmingsreserve Evenementenfonds Rotterdam

In het kader van het evenementproof maken van parken wordt het project Vroesenpark in 2022 uitgevoerd. De dekking vindt plaats door een onttrekking van € 353 uit de Bestemmingsreserve Evenementenfonds en is saldo neutraal verwerkt.

 

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

Voor 2021 is wederom besloten tot het ter beschikking stellen van vlonders voor de Horeca. Een deel van de kosten zal worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve.

 

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

De begrotingswijzigingen die betrekking hebben op de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor betreffen onderstaande technische mutaties:

  • Kapitaallasten die gedekt werden door de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam.

  • Herallocatie middelen naar de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor.

  • De verlaging van de omslagrente in 2022 van 1,75% naar 1,50%. Hier moet de bijbehorende dekking uit de bestemmingsreserve RIM aan aangepast worden.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn de indexatie (structureel - € 1 mln vanaf 2022), herallocatie budgetten hoofdzakelijk vanuit taakveld Verkeer en vervoer Beheer (structureel - € 590 vanaf 2022), renteverlaging kapitaallasten (€ 96 in 2022 tot € 203 in 2025), geïntegreerd duaal inburgeringstraject (€ 97 in 2021 en € 69 in 2022) en diverse kleine technische wijzigingen (- € 83 in 2021 tot - € 141 in 2025).

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos en overige natuurgebieden
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen