Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

Er zijn bij het opstellen van de begroting 2022 geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

In 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats en start er een nieuw college en een nieuwe bestuursperiode. Dit zal gedurende het jaar mogelijk leiden tot aangepaste of nieuwe doelstellingen.

Ontwikkelingen 2022-2025

In 2022 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en start er een nieuwe stadsbestuur (college en raad).

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1494747474747

Overige opbrengsten derden 2 0 0 0 0 0
Overige baten 147 47 47 47 47 47
Lasten exclusief reserves11.3924.8534.9374.9374.9374.937

Apparaatslasten 2.142 2.199 2.376 2.378 2.381 2.381
Overige apparaatslasten 136 250 303 303 303 303
Personeel 2.006 1.949 2.073 2.075 2.078 2.078
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 9.250 2.654 2.561 2.559 2.556 2.556
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 622 850 750 748 745 745
Overige programmalasten 8.597 1.764 1.770 1.770 1.770 1.770
Subsidies en inkomensoverdrachten 31 40 41 41 41 41
Saldo voor vpb en reserveringen -11.243 -4.806 -4.890 -4.890 -4.890 -4.890
Saldo voor reserveringen -11.243 -4.806 -4.890 -4.890 -4.890 -4.890
Reserves1512020202020

Onttrekking reserves 15 120 20 20 20 20
Saldo -11.228 -4.686 -4.870 -4.870 -4.870 -4.870

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Bestuur - CollegeBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -4.978 -4.811 -4.811 -4.811 -4.811
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 292 -58 -58 -58 -58
Actualisatie budgetten College Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 292 0 0 0 0
Bestemmingsreserve B&W Fonds Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 -58 -58 -58 -58
Begroting na wijzigingen -4.686 -4.870 -4.870 -4.870 -4.870

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie budgetten College

Het budget voor lonen, wachtgeld en overige apparaatslasten is met € 292 naar beneden bijgesteld. Voor inkopen en uitbestede werkzaamheden wordt een overschrijding van het budget voorzien van € 109. Dit betreft grotendeels de coronahulp aan Suriname en Kaapverdië voor tezamen € 100. Dekking voor deze post wordt gevormd door een extra onttrekking van € 100 uit de bestemmingsreserve B&W Fonds.

 

Bestemmingsreserve B&W Fonds

Het College heeft € 100 beschikbaar gesteld uit het B&W Fonds voor coronavaccinaties in Suriname en op Kaapverdië.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Bestuur College zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijziging betreft indexering van de budgetten voor de jaren 2022 - 2025 met € 58.

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.