Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Lekker Fit! in de Wijk.

Vanaf 1 januari 2021 tot medio 2021 zijn de binnensportvoorzieningen vanwege de coronamaatregelen gesloten geweest. Vanaf begin februari is gymnastiek voor basisscholieren weer mogelijk. Vanaf half maart is het school- en leszwemmen weer opgestart. Ook is het buitensporten voor jongvolwassenen vanaf half maart versoepeld. Vanaf juni is de binnensport weer geopend, met nog enige beperkingen De inzet en ondersteuning richting sportverenigingen en andere sportaanbieders heeft zich de afgelopen periode gefocust op het vitaal houden en het ondersteunen bij hoe zij met hun sportaanbod en aanpak op het sportcomplex in kunnen spelen op de steeds veranderende situatie. Hiermee is tot op heden geen één vereniging omgevallen. Tegelijk is met sportverenigingen die dat aankonden al wel ingezet op toekomstbestendigheid met bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuw sportaanbod en flexibele lidmaatschappen. Ook zijn er mooie samenwerkingen tot stand gekomen d.m.v. het openstellen van buitensportaccommodaties voor binnensportverenigingen.

Ook in 2021 heeft de coronapandemie gevolgen voor de evenementenprogrammering. De World Police and Fire Games zijn uitgesteld naar 2022. Het WK Shorttrack heeft niet in Rotterdam maar in Dordrecht plaatsgevonden omdat de kosten zonder publiek voor een enorm verlies zouden hebben gezorgd. In ruil daarvoor mag Rotterdam in 2025 of 2026 alsnog het WK Shorttrack organiseren. Gelukkig zijn er in 2021 weer verschillende evenementen doorgegaan, al dan niet in aangepaste vorm. We zien dus een positief verschil ten opzichte van 2020 waarin effectief alle evenementen vanaf maart waren afgelast. Zo heeft het ABN Amro World Tennis Tournament zonder publiek plaatsgevonden, waarvoor door inzet op online, zoals interviews met spelers via zoom, niet minder media-aandacht was dan andere jaren. Ook konden onder andere de NK’s Turnen, Triathlon, Freerunnen, BMX, Inlineskaten en Kano, het EK Dansen, de Harbour races, de Rotterdam Street Culture Week, het OKT Waterpolo, de Korfbal League finale, de boksinterland Nederland-België en het NK Roeien doorgaan. Daarnaast heeft de Super League Triathlon in Rotterdam de tweede editie in hybride vorm georganiseerd. De coronamaatregelen hebben vanzelfsprekend ook effect op de side events. Zeker zolang evenementen zonder publiek moeten worden georganiseerd betekent het automatisch minder of geen side events. Na besluitvorming over het bid op de Grand Départ van de Tour de France van 2024 en 2025 is in september 2021 gestart met de uitvoering van het scholenprogramma in het voortgezet onderwijs, genaamd Rotterdam Cycling on Tour.

Regelingen noodsteun corona Subsidie Noodfonds Corona: In het voorjaar hebben wij, met hulp van de landelijke regeling SPUK ijsbanen en zwembaden de schaatsbaan Rotterdam noodsteun verleend en daarmee overeind gehouden. In juni hebben wij een subsidieregeling noodsteun corona voor speeltuinen en scouting vastgesteld. In september hebben wij, als vervolg op de noodsteunregelingen 2020 de subsidieregeling noodsteun sport 2021 vastgesteld, waarop de exploitanten van de sportaccommodaties een beroep kunnen doen op exploitatietekorten over het eerste half jaar van 2021.

Huurkorting/-kwijtschelding Op basis van de landelijke regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie 2020 Q4 is in het eerste kwartaal een korting verleend aan de permanente huurders van sportaccommodaties. De gebruiksgebonden huurders hebben alleen huur hoeven te betalen bij feitelijk gebruik. Ook is inmiddels korting of kwijtschelding verleend voor het eerste kwartaal van 2021.

Steunfonds: Een deel van het budget vanuit het Actieprogramma Verenigingen is ingezet voor hulp aan vitale verenigingen die door de coronacrisis in financiële zin in de problemen zijn gekomen. Verenigingen in problemen kunnen zich melden bij het corona aanspreekpunt van Rotterdam Sportsupport. Met deze verenigingen wordt dan een stappenplan doorlopen. Uit het stappenplan blijkt dat er voor 80% van de verenigingen in dit traject uiteindelijk geen uitkering nodig is omdat er alternatieve inkomsten worden gevonden. Voor wat betreft acties gericht op toekomstbestendigheid van sportverenigingen is vooral ingezet op flexibele lidmaatschappen en vernieuwend aanbod bij verenigingen die dat aankonden. Dat geldt onder meer voor aanbod gericht op esports, vanuit het living lab ‘esports in de vereniging van de toekomst’. Vanwege de coronamaatregelen zijn niet alle experimenten conform de planning gestart, maar is ingezet op (online) alternatieven. Nu het verenigingsleven weer draait worden ook daar de experimenten weer opgestart.

Lekker Fit: De meeste onderdelen van het Lekker Fit programma zijn ondanks het coronavirus volgens planning voortgezet. In de beginmaanden, toen de scholen gesloten waren, hebben de activiteiten een korte periode stilgelegen, maar na de versoepelingen is dit conform de richtlijnen weer opgepakt. Onderdelen die vertragingen hebben opgelopen zijn onder andere de aanpak gezonde kantines, aanpak tieners, onderzoek en de gebiedsaanpak. We werken inhoudelijke aanpassingen van het LF beleid uit op basis van nieuwe ontwikkelingen, wijziging in wetgeving en gesprekken met experts. Zo is input opgehaald bij kinderartsen van het Centrum Gezond Gewicht en zal in het najaar nog een expertsessie plaatsvinden. Onder alle basisscholen is een gezonde leefstijl vragenlijst uitgezet om te achterhalen wat er al gedaan wordt en waar nog ondersteuning op gewenst is.
• We werken aan de visie bewegen in en om de school. Werksessies met interne en externe betrokkenen zijn afgerond, evenals interviews met diverse experts uit het land. De besluitvorming wordt gekoppeld aan beleidsaanscherping LF!
• Daarnaast is een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Naast de lopende pilot ketenaanpak overgewicht voor kinderen, is een extra pilot gestart om kinderen met (ernstig) overgewicht en hun ouders te begeleiden naar extra ondersteuning.
• We werken aan de doorontwikkeling van de schoolsportverenigingen op de basisscholen om te zorgen dat we meer kinderen bereiken en laten doorstromen naar regulier sportaanbod. In de zone met dagprogrammering willen we de aansluiting tussen dagprogrammering en schoolsportvereniging versterken. Middels pilots zal de uitwerking van die doorontwikkeling in dit schooljaar in de praktijk getest worden.
• Voor de tieners is dit jaar de pilot Swapgym gestart, waarbij een aansluiting gemaakt wordt vanuit de gymles op school met externe sportaanbieders. Ook met als doel om tieners te laten doorstromen naar structureel sportaanbod. Op basis van onderzoek door OBI wordt gekeken of/hoe dit concept verder uitgebreid kan worden naar andere vo scholen.
• Daarnaast werken tieners in het tweejarige Europese Onderzoek Seeds samen met onderzoekers en stakeholders bij het bedenken en implementeren van gezonde leefstijlinterventies zoals gezonder eten en meer bewegen. In samenwerking met externe partijen werken we voor tieners een uitgangspuntennotitie/ visie uit op gebied van bewegen en gezonde leefstijl (gezonde leefstijlindicatoren, inzichten over pubers en maatregelen op hoofdlijnen).
 

Ontwikkelingen 2022-2025

 • In 2021 heeft het college de nieuwe Sportnota vastgesteld. In de sportnota 2021+ “Rotterdam Wereldse Sportstad” staan de ambities op sportgebied voor de komende 6 jaar. In 2026 is Rotterdam een wereldse sportstad, waar inspirerende internationale topsport plaatsvindt. Waar Rotterdammers van alle leeftijden op hun eigen manier met plezier sporten en bewegen. Zij kunnen dit doen bij aantrekkelijke sportaanbieders, gebruikmakend van moderne sportfaciliteiten en in een stad die uitnodigt tot bewegen. De Sportnota 2021+ is een beleidsdocument op hoofdlijnen. Verdere concretisering en uitwerking van de acties zal plaatsvinden in diverse programma’s en jaarplannen.
 • De ontwikkelingen voor 2022-2024 m.b.t. het sporten en bewegen voor mensen met een beperking zijn afhankelijk van de uitkomsten van het behoefteonderzoek van Mulier.
 • We ontwikkelen een plan om ook na 2026 iedere vijf tot tien jaar een werelds sportevenement naar de stad te halen
 • We maken afspraken met sportbonden over de huisvesting van minstens vier landelijke en door NOC*NSF erkende topsport- en opleidingsprogramma’s in de stad.
 • We ondersteunen lokale topsportverenigingen en talentprogramma’s in Team NL-sporten en faciliteren, conform de sportpiramide, een vruchtbare samenwerking tussen breedtesportvereniging, talentprogramma, scholen met een sportprofiel, topsportprogramma en topsportevenement.
 • We ondersteunen en stimuleren de verdere ontwikkeling van Multisportclub Feyenoord.
 • In de gebiedsontwikkeling Stadionpark/ Feyenoord City komt woonruimte beschikbaar voor topsporters.
 • We vergroten de impact van onze side-events bij sportevenementen • We betrekken meer private partijen bij topsport.
 • We blijven met het IOC in gesprek over de Youth Olympic Games van 2030 en dienen een bid in voor de Grand Départ du Tour de France van 2023, 2024 of 2025.
 • We verbinden onze sportevenementen en het TeamNL centrum Metropool
 • We streven ernaar internationale topsportevenementen voor mensen met een beperking te koppelen aan ‘reguliere’ topsportevenementen.

Het doel van het in 2019 vastgestelde Actieprogramma Verenigingen voor sport is om sportverenigingen te ondersteunen om zich gereed te maken voor de toekomst d.m.v. gerichte acties op vitaliteit en toekomstbestendigheid. Als termijn voor de te realiseren ambities vanuit het Actieprogramma is een periode van vier jaar (2019 t/m 2022) benoemd. Het uiteindelijke doel is dat verenigingen over 20 á 30 jaar nog steeds een prominente positie in de Rotterdamse samenleving innemen.

De verbreding van het Lekker Fit programma zoals beschreven in het programmaplan 2018-2022 ‘Lekker Fit in de wijk’ wordt doorgevoerd. Voor de periode vanaf 2023 zijn voorbereidingen getroffen voor de actualisatie van het Lekker Fit beleid.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde     90%   92%  
Realisatie 88%          
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde         77.250  
Realisatie 75.000          
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen wordt opdracht gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,0          
Sportregie Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,2          
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde 94 94 94 94 94  
  Realisatie 94          
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde 145 180 215 250 285  
  Realisatie 145          
Kleuteraanpak op LF! en NLF! scholen*** Streefwaarde   95 105 120 138  
  Realisatie 75          
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021
** Streefwaarden klanttevredenheid 2021 (eerst volgende meting) worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedri
** Lekker Fit! en Niet-Lekker Fit! scholen, de scholen met en zonder een LF! programma in groep 3-8

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1.8632.4001.8231.7991.7991.799

Bijdragen rijk en medeoverheden 462 700 25 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.401 1.700 1.799 1.799 1.799 1.799
Lasten exclusief reserves14.55017.55417.78215.62914.48414.485

Apparaatslasten 4.857 5.385 5.498 5.498 5.498 5.500
Inhuur 81 84 36 36 36 36
Overige apparaatslasten 86 122 129 129 129 131
Personeel 4.690 5.180 5.333 5.333 5.333 5.333
Intern resultaat -7.247 -7.503 -7.599 -7.343 -7.343 -7.343
Intern resultaat -7.247 -7.503 -7.599 -7.343 -7.343 -7.343
Programmalasten 16.940 19.671 19.883 17.474 16.329 16.329
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.691 9.399 9.788 8.651 8.106 8.106
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten -13 64 66 66 66 66
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.262 10.208 10.030 8.757 8.157 8.157
Saldo voor vpb en reserveringen -12.688 -15.155 -15.959 -13.830 -12.685 -12.686
Saldo voor reserveringen -12.688 -15.155 -15.959 -13.830 -12.685 -12.686
Reserves1.025-3.505765000

Onttrekking reserves 25 995 765 0 0 0
Toevoeging reserves 0 4.500 0 0 0 0
Vrijval reserves 1.000 0 0 0 0 0
Saldo -11.662 -18.660 -15.194 -13.830 -12.685 -12.686

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Sportbeleid en activeringBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -19.006 -14.909 -12.947 -12.417 -12.419
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 347 -285 -883 -268 -268
Koers van de stad: Alle ballen verzamelen voor SDS'18 uit Ommoord Intensiveringen 0 -8 0 0 0
Koers van de stad: Een geschikt pand voor biljartvereniging 'Het Anker' Intensiveringen 0 -21 0 0 0
Koers van de stad: Een steun in de rug voor de European Para Championships Intensiveringen 0 -75 0 0 0
Koers van de stad: Sportbudget voor sportstrand Hoek van Holland Intensiveringen 0 -23 0 0 0
Koers van de stad: Vliegende start vitale verenigingen Intensiveringen 0 -23 0 0 0
Specifieke Uitkering Sport 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 2 1 1 1
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 1 2 2 2 2
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 3 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 2 5 5 5 5
Bestemmingsreserve Evenementenfonds Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 344 -147 -889 -274 -274
Begroting na wijzigingen -18.660 -15.194 -13.830 -12.685 -12.686

Toelichting financiële bijstellingen

Koers van de stad: Alle ballen verzamelen voor SDS’18 uit Ommoord

Financiële impuls in 2022 vanwege materiele tekorten voor SDS'18 uit Ommoord in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie Leefbaar Rotterdam. (- € 8)

Koers van de stad: Een geschikt pand voor biljartvereniging 'Het Anker'

Financiële impuls in 2022 vanwege inrichting en verhuiskosten voor biljartvereniging 'Het Anker' in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie Leefbaar Rotterdam. (- € 21)

Koers van de stad: Een steun in de rug voor de European Para Championships

Financiële impuls in 2022 vanwege sponsorring van de European Para Championships in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie Leefbaar Rotterdam. (- € 75)

Koers van de stad: Sportbudget voor sportstrand Hoek van Holland

Financiële impuls in 2022 vanwege realisatie van een sportstrand in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie CDA. (- € 23)

Koers van de stad: Vliegende start vitale verenigingen

Financiële impuls in 2022 ten behoeve van vitale verenigingen in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie CDA. (- € 23)

Specifieke Uitkering Sport 2021

Betreft verlening van de regeling specifieke uitkering stimulering sport voor het jaar 2021 (€ 275) door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Concernbrede opgave Integriteit

Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Concernbrede opgave Wob

Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)

Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln. De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.

Wijk aan Zet

Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

Met deze wijziging wordt de bestuurlijke besluitvorming rondom de organisatie van het Grand Départ van de Tour de France in de begroting verwerkt.  (€ 425 in 2021 en € 385 in 2022)

Technische wijzigingen

In het taakveld Sportbeleid en activering zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De technische wijzigingen betreffen:

 • de overdracht van budget vanuit taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie naar het taakveld Sportbeleid en activering, voor het Meerjarenprogramma Grand Départ Tour de France (- € 265 in 2021, - € 500 in 2022 en - € 600 in 2023)
 • de overdracht naar het taakveld sportaccommodaties vanwege het nieuw ingerichte Strategieteam Maatschappelijk Vastgoed (€ 590 in 2021, € 695 in 2022)
 • indexering 2022 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. (- € 265 in 2022 tot - € 197 in 2025)
 • de overige technische wijzigingen van geringe omvang

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.

Lekker Fit! in de Wijk
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.