Rotterdam heeft een economische stedelijke identiteit welke ruimte biedt voor bedrijven om zich in Rotterdam thuis te voelen

De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. De Rotterdamse economie is in 2020 met ongeveer 3% gekrompen. Met name de horeca, toerisme, retail (non-food), de culturele sector en specifieke bedrijfsgroepen hebben nadelige gevolgen ondervonden van de contactbeperkende maatregelen. De ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. Veel activiteiten van Economie zijn gericht op het herstellen van de economie op de korte en lange termijn. Voor 2021 wordt er groei verwacht, maar deze groei in de Rotterdamse regio zal minder uitbundig zijn in vergelijking met andere regio's en Nederland. Dit heeft onder meer te maken doordat de opkomende consumentendiensten minder vlees op de botten hebben, er relatief minder hoger opgeleiden zijn (die productiever zijn) en schaaleffecten in toerisme nog ontbreken.


Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een Herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld. De Herstel- en vernieuwingsagenda is in september 2020 vastgesteld in het college en aan de raad aangeboden. De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

 • Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 • Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 • Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 • Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 • Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie.

Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer. De monitor stelt dat, op basis van de impact op Rotterdam, in samenhang met de al genomen maatregelen de huidige koers en maatregelen uit de agenda bijdragen aan het pad van herstel en vernieuwing. De zes sporen zijn de goede aandachtsgebieden, omdat ze gezamenlijk het palet van (extra) maatschappelijke behoefte aan ondersteuning afdekken en ze ook aansluiten bij de voor corona al genomen maatregelen. Op basis van de analyse van de maatregelen en de impact van de coronacrisis ziet de monitor een aantal onderwerpen die in de komende periode om focus en verdieping vragen:

 • Human capital
 • Financiële positie ondernemers
 • Sociale crisis/brede welvaart
 • Aantrekkingskracht stad
 • Innovatie, talent en vernieuwing

 
Op deze thema’s gaan we in de tweede helft van 2021 in gesprek, zowel met interne- als met externe stakeholders, of aanvullende maatregelen nodig zijn en er wordt bekeken of de maatregelen aangescherpt dienen te worden. De uitkomsten van dit traject betrekken wij bij de tweede monitor die in de tweede helft van 2021 zal uitkomen.
Voor de korte en middellange termijn zijn om in te spelen op de coronacrisis en aanvullend op bestaande activiteiten de volgende activiteiten in 2021 opgestart of geïntensiveerd:

 • Het uitvoeren van promotiecampagnes gericht op de regionale en landelijke bezoekersmarkt.
 • Is er optimaal gebruik gemaakt van de internationale exposure van het songfestival.
 • Organiseert venture café elke donderdag de thursday gathering. Online zolang dat moet, hybride en liefst fysiek, wanneer mogelijk.

Ontwikkelingen 2022-2025

Om in te spelen op de effecten van de coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld.

De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

 1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair) naar vernieuwing van de economie;
 4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

Activiteiten onder dit taakveld wordt ondergebracht bij de sporen van de herstel- en vernieuwingsagenda. In 2022 blijven we de ontwikkelingen in de economie continu monitoren en bekijken we of onze inzet hierop aangepast moet worden.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1204520000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 117 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 120 335 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves13.65516.23815.95015.14814.66913.641

Apparaatslasten 870 1.297 1.334 1.334 1.289 1.289
Inhuur 0 45 86 86 40 40
Overige apparaatslasten 5 13 14 14 14 14
Personeel 864 1.239 1.235 1.235 1.235 1.235
Intern resultaat 835 452 351 351 351 351
Intern resultaat 835 452 351 351 351 351
Programmalasten 11.950 14.489 14.265 13.463 13.029 12.001
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.971 4.872 5.187 4.927 4.874 3.846
Kapitaallasten 110 124 126 126 126 126
Overige programmalasten 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.866 9.493 8.952 8.410 8.029 8.029
Saldo voor vpb en reserveringen -13.535 -15.786 -15.951 -15.148 -14.669 -13.641
Saldo voor reserveringen -13.535 -15.786 -15.951 -15.148 -14.669 -13.641
Reserves815-260260000

Onttrekking reserves 815 190 260 0 0 0
Toevoeging reserves 0 450 0 0 0 0
Saldo -12.719 -16.046 -15.691 -15.148 -14.669 -13.641

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Economische promotieBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -15.898 -15.328 -14.822 -14.600 -13.600
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -148 -362 -326 -69 -41
Kasschuif Innovatie en acquisitie Kasschuiven 275 -150 -125 0 0
Actualisatie allocatie bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -6 -10 -10 -10 -10
Bestemmingsreserve Brexit Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -417 -202 -191 -59 -31
Begroting na wijzigingen -16.046 -15.691 -15.148 -14.669 -13.641

Toelichting financiële bijstellingen

Kasschuif Innovatie en acquisitie

Budgetoverheveling programma Innovatie en acquisitie inzake herstelplan naar subsidie Rotterdam Partners ten behoeve van het Incentivefonds. Het budget wordt deels doorgeschoven naar 2022 (€ 150) en 2023 (€ 125), omdat de uitvoering dan plaatsvindt.

 

Actualisatie allocatie bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor
De kapitaalverstrekking aan deelneming Stedin en het Energietransitiefonds Rotterdam waartoe de raad bij behandeling van de Voorjaarsnota 2021 besloten heeft, leidt tot hogere kapitaallasten. Deze lasten (Stedin € 521 in 2021 en € 951 in 2022, zie programma Algemene Middelen en verdere jaren en Energietransitiefonds Rotterdam € 6 in 2021 en € 10 in 2022 en verdere jaren) worden, conform de hiervoor geldende beleidsregels, gedekt uit de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor.

 

Bestemmingsreserve Brexit

De Brexit is een feit. In 2021 hebben we kosten gemaakt voor projectmanagement en onderzoek naar de effecten van de Brexit op onze economie. Die effecten en mogelijke acties zijn nog niet allemaal in beeld. In 2022 wordt daar verdere actie op ondernomen. De lasten en onttrekkingen aan de reserve worden in 2021 verlaagd met - € 260 en in 2022 verhoogd met € 260.

 

Bestemmingsreserve Ondernemingsinitiatieven

Door corona zijn meerdere ondernemersinitiatieven nog niet gestart in 2021, omdat ondernemers onzekerheid voelen over mogelijke maatregelen van de rijksoverheid. De verwachting is dat deze initiatieven door de meeste ondernemers worden uitgesteld en volgend jaar worden ingediend. De lasten en onttrekking aan de bestemmingreserve worden in 2021 verlaagd met - € 350 en in 2022 verhoogd met € 350.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Economische promotie zijn er diverse technische wijzigingen geweest (- € 417 in 2021 tot - € 31 in 2025). Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De wijzigingen zijn budgetverschuivingen binnen programma Economische zaken (- € 633 in 2021), Indexeringen (- € 366 in 2022 tot - € 322 in 2025), bijdrage trainees naar programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling (€ 150 structureel), aanpassing formatief kader (€ 127 in 2024 en 2025), overheveling apparaatslasten (Inhuur) naar programmalasten (€ 28 in 2021) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 38 in 2021 tot € 14 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.