Maatschappelijke ondersteuning

We streven naar een stad in balans.

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers.

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving.

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben.

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen.

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien.

TAAKVELD 1

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (onder 27 jaar) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (onder 27 jaar) aan werk, helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

TAAKVELD 2

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede.

TAAKVELD 3

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen een individueel ondersteuningsplan opgesteld.

TAAKVELD 4

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

TAAKVELD 5

Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.

Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk.

Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op.

Overzicht van baten en lasten

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuningRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves17.64819.44619.71717.68917.61617.550

Bijdragen rijk en medeoverheden 10.090 11.998 11.128 9.093 9.019 8.953
Financieringsbaten 289 325 240 240 240 240
Overige opbrengsten derden 7.255 7.123 8.349 8.357 8.357 8.357
Overige baten 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves206.588238.739224.663197.944194.807193.950

Apparaatslasten 50.031 56.679 51.901 49.184 46.377 45.696
Inhuur 6.623 2.763 2.020 1.366 1.366 1.366
Overige apparaatslasten 920 1.845 1.315 1.923 1.923 1.930
Personeel 42.489 52.070 48.566 45.896 43.089 42.400
Intern resultaat 4.055 4.029 1.265 1.265 1.265 1.265
Intern resultaat 4.055 4.029 1.265 1.265 1.265 1.265
Programmalasten 152.501 178.031 171.497 147.495 147.165 146.989
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 60.987 77.766 75.279 64.963 64.701 64.524
Kapitaallasten 591 93 0 0 0 0
Overige programmalasten 484 130 89 89 89 89
Sociale uitkeringen 36.796 41.708 38.900 29.222 29.222 29.222
Subsidies en inkomensoverdrachten 53.643 58.333 57.229 53.220 53.154 53.154
Saldo voor vpb en reserveringen -188.941 -219.293 -204.946 -180.255 -177.191 -176.400
Saldo voor reserveringen -188.941 -219.293 -204.946 -180.255 -177.191 -176.400
Reserves5696.8210000

Onttrekking reserves 719 6.821 0 0 0 0
Toevoeging reserves 150 0 0 0 0 0
Saldo -188.372 -212.473 -204.946 -180.255 -177.191 -176.400

Toelichting overzicht baten en lasten

 

Baten
De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas en ESF (Europees Sociaal Fonds)-bijdrage ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket.

 

Lasten
Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor armoedebestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie, taal en jeugd.

 

Reserves
Binnen het Programma Maatschappelijke Ondersteuning worden middelen uit diverse bestemmingsreserves ingezet. Voorbeelden hiervan zijn de Bestemmingsreserves Bijzondere Bijstand, Masterplan Ouderen, Zomerakkoord en Asielakkoord.

 

Meerjarig verloop
De baten blijven gedurende de jaren 2021 tot en met 2025 ongeveer op hetzelfde niveau. De lasten nemen vanaf het jaar 2023 af vanwege afloop van de middelen uit het coalitieakkoord.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Maatschappelijke ondersteuning-4.717-10.856-7.701-7.573-7.476
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 435 2% -649 3% -338 2% -289 2% -276 2%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -4.105 7% -1.390 2% -1.252 3% -1.252 3% -1.252 3%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 344 2% -12 0% 9 0% 9 0% 8 0%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -37 1% 15 0% 131 8% 131 8% 131 8%
Samenkracht en burgerparticipatie -1.356 1% -8.821 9% -6.250 7% -6.171 7% -6.087 7%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 435 2% -649 3% -338 2% -289 2% -276 2%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -4.105 7% -1.390 2% -1.252 3% -1.252 3% -1.252 3%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 344 2% -12 0% 9 0% 9 0% 8 0%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -37 1% 15 0% 131 8% 131 8% 131 8%
Samenkracht en burgerparticipatie -1.356 1% -8.821 9% -6.250 7% -6.171 7% -6.087 7%

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijke waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven ernaar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vormgegeven binnen het programma Rotterdam, Ouder en Wijzer. En is er vanaf 2022 een nieuw Rotterdams ouderenpakket, waarin de vanuit het programma ontwikkelde interventies worden geborgd.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.