Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Activering overhead

Dit taakveld geeft aan wat de dekking op overhead is ten aanzien van geactiveerde uren.

TAAKVELD 2

Overhead - Audits en control

Dit taakveld heeft betrekking op de ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control.

TAAKVELD 3

Overhead - Clusterondersteuning

Onder dit taakveld is het management en de directe ondersteuning van de beleidsmatige programma's opgenomen.

TAAKVELD 4

Overhead - Concernondersteuning

Dit taakveld gaat om de ondersteuning van de organisatie op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek, business intelligence en concernhuisvesting.

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Dit taakveld heeft betrekking op het begeleiden van medewerkers naar ander werk binnen of buiten de gemeente.

TAAKVELD 6

Overige baten en lasten - Verzekeringen

Onder het taakveld verzekeringen zijn de baten en lasten van het afdekken van risico's opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves11.14711.3317.2497.1677.1267.126

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.231 1.161 901 901 901 901
Belastingen 7 0 0 0 0 0
Dividenden 978 2.972 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 7.797 6.181 6.348 6.265 6.225 6.225
Overige baten 1.135 1.017 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves444.068466.820495.746478.715470.718469.456

Apparaatslasten 346.990 377.572 370.309 366.693 366.513 366.447
Inhuur 31.393 30.527 20.726 20.821 20.821 20.821
Overige apparaatslasten 8.546 10.182 9.335 9.437 9.418 9.421
Personeel 307.051 336.863 340.248 336.434 336.274 336.205
Intern resultaat -13.374 -32.284 -18.782 -20.226 -21.342 -21.385
Intern resultaat -13.374 -32.284 -18.782 -20.226 -21.342 -21.385
Programmalasten 110.452 121.532 144.219 132.248 125.548 124.394
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 82.445 95.623 112.862 94.316 89.953 92.415
Kapitaallasten 23.193 21.127 26.458 35.204 32.864 29.247
Overige programmalasten 2.789 2.716 598 596 596 596
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.025 2.065 4.301 2.133 2.135 2.136
Saldo voor vpb en reserveringen -432.921 -455.489 -488.497 -471.548 -463.592 -462.330
Saldo voor reserveringen -432.921 -455.489 -488.497 -471.548 -463.592 -462.330
Reserves-1.720-4.478-212000

Onttrekking reserves 3.429 2.026 8 0 0 0
Toevoeging reserves 5.480 7.504 220 0 0 0
Vrijval reserves 332 1.000 0 0 0 0
Saldo -434.640 -459.966 -488.709 -471.548 -463.592 -462.330

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De opbrengsten derden hebben onder andere betrekking op detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast is er op het gebied van verzekeringen sprake van externe premie-inning van alle verzekeringssoorten en opbrengsten uit de afhandeling van schades.

 

Lasten
De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma's. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving.

 

Reserves
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
Deze bestemmingsreserve is gevormd om de herstelmaatregelen die veroorzaakt door Corona op korte termijn te kunnen financieren.

 

Bestemmingsreserve Cloudkosten
Deze reserve is gevormd vanwege het niet meer mogen activeren van cloudkosten (BBV). De middelen in de reserve zijn verkregen door middel van een kasschuif van de kapitaallasten (exploitatiebudget 2023 en 2024) naar deze reserve voor de dekking van de cloudkosten.

 

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie
Op basis van het ingerichte beheer van de reserve Doorontwikkeling organisatie worden lasten en baten overgeheveld naar de taakvelden waarop de daadwerkelijke verantwoording plaatsvindt.

 

Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging
De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht. Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers is een bestemmingsreserve gevormd.

 

Meerjarig verloop
De begrote inhuurlasten zijn voor 2021 hoger dan de jaren erna omdat ze meer in lijn zijn gebracht met de huidige verwachtingen. Voor de jaren 2022 en verder is dit nog niet overal gebeurd. Dit is voornamelijk het gevolg van het moeilijk in kunnen schatten van (extra) opdrachten voor de komende jaren. Als deze opdrachten zich voordoen, is dit meestal het gevolg van intensiveringen of aanvullende interne opdrachten. Hetzelfde effect is dus zichtbaar bij het interne resultaat (voor de dekkingskant).

De stijging van de programmalasten vanaf 2022 wordt onder andere verklaard door groei van arbeidskosten binnen het Concern wat leidt tot meebeweegmiddelen voor het programma Overhead. Deze middelen zijn vooralsnog centraal onder programmalasten verwerkt voor latere herverdeling bij de interne budgetronde. Daarnaast vallen in programma overhead de kosten van de concernbrede opgaven GREAT en Integriteit vooral in 2022.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Overhead-56-18.372-18.771-14.494-14.182
Overhead - Activering Overhead 7.113 29% 1.662 7% 1.877 8% 1.899 8% 1.899 8%
Overhead - Audit & Control 61 0% -631 3% -576 3% -576 3% -576 3%
Overhead - Clusterondersteuning -2.740 3% -3.674 4% -2.534 3% -2.539 3% -2.539 3%
Overhead - Concernondersteuning -4.490 1% -15.629 4% -17.410 5% -13.139 4% -12.827 4%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 0% -100 2% -129 2% -140 2% -140 2%
Overige baten en lasten - Verzekering 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overhead - Activering Overhead 7.113 29% 1.662 7% 1.877 8% 1.899 8% 1.899 8%
Overhead - Audit & Control 61 0% -631 3% -576 3% -576 3% -576 3%
Overhead - Clusterondersteuning -2.740 3% -3.674 4% -2.534 3% -2.539 3% -2.539 3%
Overhead - Concernondersteuning -4.490 1% -15.629 4% -17.410 5% -13.139 4% -12.827 4%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 0% -100 2% -129 2% -140 2% -140 2%
Overige baten en lasten - Verzekering 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de Begroting 2020 is er naast de bestaande taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen een nieuw taakveld Activering Overhead opgenomen.

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead. Dit heeft een positief effect op de verplichte BBV indicator Overhead / Totale lasten.