Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Dit betreft een taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead. Er is geen relevante voortgang of ontwikkeling te melden.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Lasten exclusief reserves-22.093-31.519-25.101-25.561-26.580-26.580

Intern resultaat -22.093 -31.519 -25.101 -25.561 -26.580 -26.580
Intern resultaat -22.093 -31.519 -25.101 -25.561 -26.580 -26.580
Saldo voor vpb en reserveringen 22.093 31.519 25.101 25.561 26.580 26.580
Saldo voor reserveringen 22.093 31.519 25.101 25.561 26.580 26.580
Saldo 22.093 31.519 25.101 25.561 26.580 26.580

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Overhead - Activering OverheadBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 24.405 23.439 23.684 24.680 24.680
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 7.113 1.662 1.877 1.899 1.899
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 7.113 1.662 1.877 1.899 1.899
Begroting na wijzigingen 31.519 25.101 25.561 26.580 26.580

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse wijzigingen

In taakveld Activering Overhead zijn er diverse technische wijzigingen geweest:

  • Doorbelasting overhead van projecten (€ 7,1 mln in 2021, € 1,1 mln in 2022 en vanaf 2023 € 1,3 mln structureel). Deze wijzigingen zijn technisch van aard: dit taakveld is met ingang van de Begroting 2020 / Tweede Herziening 2019 ingevoerd. Bij investeringsprojecten en grondexploitaties wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead.
  • Indexering 2022 en verder (€ 525). De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen in het onderdeel Grondslagen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving