Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves3000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 30 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.6144.5654.7375.9876.5486.548

Apparaatslasten 2.850 4.458 4.311 5.051 5.597 5.597
Inhuur 95 18 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 138 49 0 0 0 0
Personeel 2.617 4.391 4.311 5.051 5.597 5.597
Intern resultaat 388 0 0 0 0 0
Intern resultaat 388 0 0 0 0 0
Programmalasten 377 107 426 936 951 951
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 367 107 426 936 951 951
Overige programmalasten 9 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -3.584 -4.565 -4.737 -5.987 -6.548 -6.548
Saldo voor reserveringen -3.584 -4.565 -4.737 -5.987 -6.548 -6.548
Reserves1.1523078000

Onttrekking reserves 1.152 307 8 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -2.432 -4.259 -4.729 -5.987 -6.548 -6.548

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -4.259 -4.629 -5.858 -6.408 -6.408
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 0 -100 -129 -140 -140
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 -100 -129 -140 -140
Begroting na wijzigingen -4.259 -4.729 -5.987 -6.548 -6.548

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Indexering 2022 en verder (- € 100 in 2022, - € 129 in 2023, daarna structureel - € 140 ). De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen in de paragraaf “grondslagen”.
  • Herschikking van budgetten op basis van de huidige inzichten (€ 0). Het effect op de arbeidskosten is per saldo een toename van € 500 in 2021 en daarna structureel € 550 en houdt verband met een nieuwe team loopbaancoaching bij taakveld VWNW. Het budget is verschoven vanuit andere kostencategorieën.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.