Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van drie hoofdthema’s: Bescherming en instandhouding, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. De thema's zijn samengebracht in de Erfgoedagenda Rotterdam.

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

In 2021 wordt gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda. De Erfgoedagenda, zet de koers en schetst de concrete activiteiten rond het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed.

In het kader van de ‘Aanpak religieuze gebouwen’ (Kerkenvisie) vindt onderzoek plaats en wordt er gewerkt aan kennisdeling en draagvlakverbreding rond de herbestemming en verduurzaming van religieuze gebouwen. Als eerste aanspreekpunt voor de religieuze gemeenschappen is een ‘Kerkenloods’ benaderbaar.

In de aangenomen motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ is door de gemeenteraad gevraagd om een versnelling in het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande selectielijsten. Naar verwachting zal het college eind dit jaar een besluit nemen over de betreffende objecten.

In het kader van de toekomstige gestructureerde uitbreiding van het gemeentelijk monumentenbestand wordt in het vierde kwartaal van 2021 gestart met cultuurhistorisch onderzoek naar schoolgebouwen in Rotterdam. In de komende jaren zal cultuurhistorisch onderzoek worden opgestart naar nog te bepalen nieuwe thema’s, waaronder de jonge architectuur van na 1965.

In 2021 is de nieuwe Erfgoedverordening Rotterdam door de gemeenteraad vastgesteld. Deze is zoveel mogelijk voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2022), waarvoor in 2021 ook diverse andere voorbereidende werkzaamheden plaats vinden. Het onderwerp cultuurhistorie is opgenomen in de Rotterdamse Omgevingsvisie die ter inzage ligt. De uitvoeringsagenda van de Erfgoedagenda Rotterdam wordt in 2021 geactualiseerd.

Ontwikkelingen 2022-2025

In 2021 wordt de actualisatie van de Erfgoedagenda voor de jaren 2021 – 2026 voorbereid en ter besluitvorming aangeboden. De activiteiten die in het kader van de huidige Erfgoedagenda zijn gestart, worden hierin gecontinueerd en er worden nieuwe thema's toegevoegd. In 2021 zal het project rond het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande groslijst worden afgerond en worden de voorbereidingen gestart voor nieuwe aanwijzingsprogramma’s vanaf 2022. Daarbij zal aandacht zijn voor onder meer de schoolgebouwen in Rotterdam en voor de architectuur, gebouwd na 1965.

In 2022 is de inwerkingtreding van de Omgevingswet voorzien. Deze wet zal op vele fronten, ook op het gebied van erfgoed, tot een hernieuwde werkwijze en een nieuw digitaal stelsel leiden.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves200000

Overige opbrengsten derden 2 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6327431.329616616616

Intern resultaat 236 247 226 226 226 226
Intern resultaat 236 247 226 226 226 226
Programmalasten 396 496 1.103 390 390 390
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 254 300 982 269 269 269
Subsidies en inkomensoverdrachten 142 196 122 122 122 122
Saldo voor vpb en reserveringen -631 -743 -1.329 -616 -616 -616
Saldo voor reserveringen -631 -743 -1.329 -616 -616 -616
Reserves0-713713000

Onttrekking reserves 0 75 713 0 0 0
Toevoeging reserves 0 788 0 0 0 0
Saldo -631 -1.456 -616 -616 -616 -616

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Cultureel erfgoed - MonumentenBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -1.450 -602 -601 -601 -601
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -6 -15 -15 -15 -15
Bestemmingsreserve Muziekkoepel Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -6 -15 -15 -15 -15
Begroting na wijzigingen -1.456 -616 -616 -616 -616

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Muziekkoepel

De begroting 2022 is geactualiseerd naar de te verwachten uitgaven van € 713 voor de renovatie van de Muziekkoepel.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Cultureel erfgoed - Monumenten zijn er twee technische wijzigingen geweest (- € 6 in 2021 tot - € 15 in 2025). De belangrijkste betreft de gebruikelijke meerjarige indexering van de begroting.

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal weliswaar bekend als stad van moderne architectuur, maar er is in de stad ook een volwassen monumententraditie. De rijksmonumenten, de gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, beschermde stadsgezichten én een UNESCO Werelderfgoedlocatie vertellen het verhaal van de bijzondere geschiedenis van Rotterdam. Gebouwd in het verleden, maar klaar voor de toekomst.

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten. Sinds 1986 is er sprake van een Rotterdams monumentenbeleid. Anno 2021 wordt dit verwoord in de Erfgoedagenda Rotterdam.

In de Erfgoedagenda Rotterdam worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde erfgoed van Rotterdam beschreven. De Erfgoedagenda wordt elke vier jaar geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. De geactualiseerde Erfgoedagenda Rotterdam 2021-2026 wordt in 2021 aangeboden en vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de jaren daaropvolgend. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de landelijke en gemeentelijke regelgeving (thema Bescherming en Instandhouding) en aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. Ieder jaar wordt de gemeenteraad inhoudelijk gerapporteerd via het college van B&W.