Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

Op 10 december 2019 heeft het college de nota "Betaald parkeren in Rotterdam" vastgesteld. Deze nota is een verdere aanscherping van het beleid, met name op het gebied van straatparkeren, zoals vastgelegd in het Parkeerplan 2016-2018 "Parkeren in beweging". In de nota is een pakket van maatregelen opgenomen dat de komende periode zal worden uitgevoerd met als doel een betere balans te realiseren tussen de verschillende claims op de openbare ruimte.

Op 1 januari 2021 zijn de betaaltijden voor betaald parkeren uitgebreid in de Agniesebuurt en een deel van het Ouden Noorden (Noord). Deze maatregel wordt toegepast in wijken waar de parkeerdruk in de avond en in het weekend voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door niet-vergunninghouders.

In dit kader zijn per 1 april 2021 de betaaltijden ook uitgebreid in het Nieuwe Westen (Delfshaven), Tarwewijk (Charlois), in de omgeving van het Zuidplein (Charlois), in een deel van Vreewijk (Feijenoord) en in Hillesluis (Feijenoord).

Op 1 februari 2021 is betaald parkeren ingevoerd in het Kleiwegkwartier (Hillegersberg-Schiebroek).

Op 1 april 2021 is betaald parkeren ingevoerd in de buurten Valkenier en de Landbouwbuurt in Vreewijk (Feijenoord).

 

Baten Parkeren
Door versoepelingen van de coronamaatregelen en de uitbreiding van betaald parkeren (gebieden en betaaltijden) nemen de opbrengsten kort parkeren op straat weer toe. De verwachting is dat dit in het tweede halfjaar doorzet wat leidt tot een bijstelling van € 2,2 mln.

Verder zijn er hogere opbrengsten uit parkeren door middel van bezoekersparkeervergunningen (€ 2,3 mln), fiscale naheffingen (€ 4 mln) en parkeervergunningen (€ 2,9 mln). Het gebruik van bezoekersparkeervergunningen, waarbij bezoek tegen een gereduceerd tarief kan parkeren, is structureel toegenomen. De opbrengsten fiscale naheffingen (parkeerboetes) zijn hoger door efficiëntere handhaving en uitbreidingen betaaltijden en gebieden betaald parkeren. De opbrengsten parkeervergunningen zijn hoger door de recente uitbreidingen van parkeergebieden in 2020 en 2021.
Voor 2023 en verder zijn, gezien voorgaande ontwikkelingen, de parkeerbaten structureel met € 0,5 mln verhoogd. Voor 2022 zijn de baten reeds bij voorjaarsnota 2021 bijgesteld.

Ontwikkelingen 2022-2025

In de nota "Betaald parkeren in Rotterdam" zijn de maatregelen benoemd die de komende periode worden uitgevoerd met als doel een betere balans te realiseren tussen de verschillende claims op de openbare ruimte:

 • invoering betaald parkeren zonder draagvlakonderzoek als de parkeerdruk boven de 90 procent komt
 • besluitvorming vooraf over invoering betaald parkeren bij grootschalige gebiedsontwikkelingen, zoals Nieuw-Kralingen, Feyenoord City en Merwe-Vierhavens
 • onderzoeken van de mogelijkheden van seizoensgebonden parkeervergunningen
 • verlaging van vergunningenplafonds bij nachtdruk boven de 90 procent als de parkeerdruk wordt veroorzaakt door vergunninghouders
 • pilots gericht op vergunninguitgifte binnen parkeersectoren met een uiteenlopende parkeerdruk
 • uitbreiding tijden waarop betaald parkeren geldt indien de avond- en nachtdruk wordt veroorzaakt door niet-vergunninghouders.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Betalingsgraad Streefwaarde 86% 87% 88% 89% 90% 91%
Realisatie 86% 87% 88%      
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Realisatie 99,7% 99,7% 99,7%      
* Dit is gebaseerd op de Service Level Agreement met onze leveranciers

Toelichting indicatoren

De jaarlijkse stijging van de betalingsgraad is het gevolg van de doorontwikkeling van de fiscale parkeercontrole door meer data- en informatiegestuurd te werken en gebruik te maken van omgevingsbeelden ("handhaven op afstand").

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves112.365122.578142.245129.713129.713129.713

Bijdragen rijk en medeoverheden 42 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 112.323 122.578 142.245 129.713 129.713 129.713
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves26.20527.78236.49231.28631.29031.291

Apparaatslasten 6.975 8.398 9.066 9.062 9.063 9.063
Inhuur 219 507 71 71 71 71
Overige apparaatslasten 298 299 320 316 317 317
Personeel 6.459 7.591 8.675 8.676 8.676 8.676
Intern resultaat 13.162 12.882 13.177 12.698 12.698 12.698
Intern resultaat 13.162 12.882 13.177 12.698 12.698 12.698
Programmalasten 6.068 6.502 14.250 9.526 9.528 9.530
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.414 3.030 10.563 5.647 5.653 5.594
Kapitaallasten 103 273 487 679 675 736
Overige programmalasten 2.551 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 86.160 94.796 105.753 98.427 98.423 98.422
Saldo voor reserveringen 86.160 94.796 105.753 98.427 98.423 98.422
Saldo 86.160 94.796 105.753 98.427 98.423 98.422

Financiële bijstellingen


 

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen ParkeerbelastingBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 81.765 104.377 96.769 96.767 96.767
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 13.031 1.375 1.658 1.656 1.655
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Baten parkeren Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 11.365 0 500 500 500
Niet-indexeren bewonersvergunningen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 1 1 1
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 1 1 1
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.666 1.375 1.156 1.154 1.152
Begroting na wijzigingen 94.796 105.753 98.427 98.423 98.422

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen. Dit is een saldoneutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

Baten Parkeren
Door versoepelingen van de coronamaatregelen en de uitbreiding van tijden en gebieden nemen de opbrengsten kort parkeren op straat weer toe. De verwachting is dat dit in het tweede halfjaar doorzet wat leidt tot een bijstelling van € 2,2 mln. Verder zijn er hogere opbrengsten uit parkeren door middel van bezoekersparkeervergunningen (€ 2,3 mln), fiscale naheffingen (€ 4 mln) en parkeervergunningen (2,9 mln). Het gebruik van bezoekersparkeervergunningen, waarbij bezoek tegen een gereduceerd tarief kan parkeren, is structureel toegenomen. De opbrengsten fiscale naheffingen (parkeerboetes) zijn hoger door efficiëntere handhaving en uitbreidingen betaaltijden en gebieden betaald parkeren. De opbrengsten parkeervergunningen zijn hoger door de recente uitbreidingen van parkeergebieden in 2020 en 2021.
Voor 2023 en verder zijn, gezien voorgaande ontwikkelingen, de parkeerbaten structureel met € 0,5 mln verhoogd. Voor 2022 zijn de baten reeds bij voorjaarsnota 2021 bijgesteld.

Niet-indexeren bewonersvergunningen
Het college heeft vanaf 2020 structureel € 1 mln vrijgemaakt voor maatregelen op parkeren. Enerzijds ten behoeve van het ‘bevriezen’ (niet indexeren) van de tarieven van parkeervergunningen tot en met 2022, anderzijds voor het vergroenen van parkeergelegenheden. Gezien de toename van het aantal parkeervergunningen zal een groter deel van het budget benodigd zijn voor het dekken van het tekort op de opbrengsten parkeervergunningen. Dit leidt tot verlaging van de parkeerbaten en het lastenbudget met hetzelfde bedrag waardoor er per saldo geen financieel effect is.

Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

Technische wijzigingen
Er zijn diverse technische wijzigingen geweest waaronder indexatie (€ 1,7 mln structureel vanaf 2022),
herverdeling concernopgaven (€ 1,7 mln in 2021), actualisatie formatie (- € 158 in 2021 tot - € 685 in 2025), bijdrage geïntegreerd duaal inburgeringstraject (€ 97 in 2021 en € 46 in 2022) en herverdeling budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (-€ 78 in 2021 tot € 2 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Parkeerplan "Parkeren in beweging"
 • Nota "Betaald parkeren in Rotterdam"
 • Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2021
 • Uitvoeringsbesluit Parkeren Rotterdam 2021

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

 • heffing en invordering
 • opbrengsten parkeerfaciliteiten
 • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid