Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Integrale aanpak wijkteams.

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Rotterdammers kunnen met hun vraag voor hulp en ondersteuning terecht bij de VraagWijzer, de stedelijke loketten (Centraal Onthaal Volwassenen en het Jongerenloket) of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast kunnen Rotterdammers terecht bij bijvoorbeeld de huisarts, welzijnsorganisatie en alle andere betrokkenen uit het wijknetwerk. Rotterdammers krijgen hier informatie en advies of worden doorgeleid naar verdere ondersteuning, hulp of zorg. Als daar aanleiding voor is krijgt de Rotterdammer bijvoorbeeld een doorverwijzing naar het wijkteam of wordt een indicatie afgegeven voor een specialistische (tweedelijns) aanbieder.

De VraagWijzer
De VraagWijzer is het gratis loket van de gemeente. Rotterdammers kunnen er terecht voor informatie, advies en ondersteuning op uiteenlopende onderwerpen. Contact met de VraagWijzer kan digitaal, telefonisch of persoonlijk aan de balie plaatsvinden. In de eerste helft van 2021 kwamen er 82.295 Wmo meldingen binnen. In verreweg de meeste gevallen wordt de Rotterdammer vriendelijk en adequaat geholpen. Het aantal ingediende klachten lag in de eerste helft van 2021 op 102, het aantal gegronde klachten was 6. De klanttevredenheid was 8,4 over eerste helft van 2021.

Onderwerpen waar we binnen de VraagWijzer aandacht voor hebben zijn het verbeteren van de servicenormen Wmo (melden, onderzoeken en afhandelen binnen 42 dagen met een ondersteuningsverslag) en de snelheid reactie en doorverwijzing vanuit de VraagWijzer.
 

Het wijkteam
De 43 wijkteams staan centraal in het Rotterdamse stelsel van zorg en ondersteuning. De wijkteams verlenen hulp bij opvoeden, financiën en schulden, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg en aan volwassenen, kinderen met een beperking en ouderen. Op de momenten dat er hulp nodig is die het wijkteam zelf niet kan bieden, onderzoekt het team samen met de bewoner of het gezin wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en naar welke specialistische hulp doorverwezen kan worden. De wijkteams bieden op die manier integraal en tijdig professionele ondersteuning aan Rotterdammers met (complexe) problemen in de wijk waar ze wonen en leven. De professionals van de wijkteams hebben als doel de mogelijkheden van Rotterdammers duurzaam te versterken, zodat zij weer zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen leven in hun wijk.

Elke wijk in Rotterdam heeft een eigen wijkteam dat de wijk goed kent: de problemen, maar ook de plekken waar de mogelijke oplossingen te vinden zijn. Ze gaan samen met mensen aan de slag om de regie op het eigen leven (terug) te krijgen.

In de eerste helft van 2021 zijn er 5.247 Rotterdammers aangemeld voor hulp door het wijkteam bij problemen met bijvoorbeeld opvoeden, financiën en schulden, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg, omgaan met een beperking of ouderdom. Er zijn in het eerste half jaar van 2021 66 klachten ingediend over de wijkteams, waarvan er 5 gegrond en 3 deels gegrond zijn verklaard.

Als gevolg van de coronacrisis hebben de wijkteams hun werkwijze hebben moeten aanpassen. Een deel van de ondersteuning gebeurt telefonisch en op afstand. Inmiddels worden er ook weer huisbezoeken uitgevoerd, uiteraard binnen de geldende richtlijnen. Tegelijk houden de wijkteams hun cliënten goed in beeld en zijn er afspraken met bijvoorbeeld scholen over situaties waar men zich zorgen over maakt.

Tijdens de COVID-19 pandemie zien we de instroom in de wijkteams licht dalen en zijn de wijkteams langer betrokken bij Rotterdammers met problemen. Ook de hulp en ondersteuning aan jeugdigen duurt langer. Dit heeft ook te maken met de oplopende wachtlijsten in de jeugdzorg waardoor de wijkteams langer hulp moeten verlenen. In 2021 zetten de wijkteams extra personeel in om meer jeugdigen te kunnen helpen.

Ook wordt er sinds 2020 doorlopend extra personeel ingezet om meer Rotterdammers die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen ondersteunen.

De wijkteams zijn volop betrokken bij het Hulpteam Toeslagen 010 om de Rotterdamse gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen. Alles is erop gericht om deze mensen zo snel mogelijk te helpen. Hier zetten we een aantal ervaren wijkteammedewerkers op in en om deze extra hulp te kunnen bieden wordt extra capaciteit aangetrokken.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die elk half jaar aan de raad wordt aangeboden. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.

Ontwikkelingen 2022-2025

Begin 2021 is het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021-2026 met als titel ‘Heel de stad’ door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan zijn de kaders geschetst voor het nieuwe beleid om Rotterdammers binnen de context van ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en het personeelstekort in de zorg, te kunnen blijven voorzien van passende en integrale zorg en ondersteuning. Dit beleidsplan biedt onder andere de kaders waarbinnen de wijkteams en VraagWijzer de Rotterdammers ondersteunen.

Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2021 de centrale inkoopstrategie voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vastgesteld voor de inkoop van zorg en ondersteuning vanaf 2022. De inkoopstrategie is een nadere invulling van het Beleidsplan ‘Heel de stad’. Medio 2021 is de inkoopstrategie van de wijkteams door de raad vastgesteld. Bij een inkoopprocedure hoort ook het vaststellen van nieuwe, reële tarieven. Een dergelijk inkoopproces heeft altijd als risico in zich dat de kosten gaan stijgen, bijvoorbeeld door loonstijgingen in de CAO of andere factoren. In welke mate dit risico zich voor gaat doen zal in de loop van 2021 meer duidelijk worden.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves4.4456.7382.2522.2522.2522.252

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.859 4.523 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.586 2.214 2.252 2.252 2.252 2.252
Lasten exclusief reserves110.231112.475115.607106.743106.678106.688

Apparaatslasten 58.114 55.180 52.373 50.408 50.321 50.330
Inhuur 3.989 3.144 4.257 2.930 2.930 2.930
Overige apparaatslasten 1.765 1.212 1.242 1.284 1.284 1.293
Personeel 52.359 50.824 46.873 46.194 46.107 46.107
Intern resultaat -397 -9 -672 -672 -672 -672
Intern resultaat -397 -9 -672 -672 -672 -672
Programmalasten 52.514 57.303 63.905 57.006 57.029 57.029
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 50.593 55.597 62.124 56.256 57.029 57.029
Kapitaallasten 797 777 761 750 0 0
Overige programmalasten 22 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.102 929 1.020 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -105.786 -105.737 -113.355 -104.491 -104.427 -104.436
Saldo voor reserveringen -105.786 -105.737 -113.355 -104.491 -104.427 -104.436
Reserves1.1901.5701.000000

Onttrekking reserves 1.190 1.570 1.000 0 0 0
Saldo -104.597 -104.167 -112.355 -104.491 -104.427 -104.436

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Wijkteams en Wmo-lokettenBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -104.482 -102.420 -99.527 -99.449 -99.458
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 315 -9.936 -4.964 -4.978 -4.978
Kasschuif middelen Huiselijk geweld en KinderMishandeling (HGKM) Kasschuiven 679 -530 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 3 0 0 0 0
Bijstellen begroting Hulpteam Toeslagen 010 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Inzet Aanpak problematiek jeugdzorg Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.219 -5.456 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 19 6 6 6
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 4 14 14 14 14
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 30 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 14 44 41 41 41
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 832 -4.056 -5.025 -5.038 -5.039
Begroting na wijzigingen -104.167 -112.355 -104.491 -104.427 -104.436

Toelichting financiële bijstellingen

Kasschuif middelen Huiselijk geweld en KinderMishandeling (HGKM)

Vanuit het Rijk zijn in 2021 middelen ontvangen in het kader van de aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling. Door onder andere corona heeft de uitvoering van de aanpak vertraging opgelopen. Daarom schuift € 679 door naar 2022, hiervan is € 149 verwerkt op taakveld Overhead - Concernondersteuning.

 

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021 tot en met 2025. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

 

Bijstellen begroting Hulpteam Toeslagen 010

Voor gemeentelijke hulp aan gedupeerden van de toeslagenproblematiek is het Hulpteam Toeslagen 010 opgericht. De begroting 2021 van Hulpteam Toeslagen 010 is met € 2,9 mln verhoogd, vanwege uitbreiding van de activiteiten. De lasten worden gedekt met baten vanuit het Rijk.

 

Inzet Aanpak problematiek jeugdzorg

Het kabinet heeft dit voorjaar erkend dat gemeenten te weinig geld ontvangen voor de uitvoering van de jeugdzorg. Daarom is hiervoor in 2021 € 613 mln (waarvan € 120 mln via Specifieke Uitkeringen) en in 2022 € 1,314 mrd aan gemeenten beschikbaar gesteld. Financiering voor latere jaren wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Dit is daarom ook nog niet in deze begroting verwerkt.

De gemeente Rotterdam ontvangt in 2021 € 23,5 mln en in 2022 € 62,0 mln. Op dit taakveld zetten we de volgende bedragen in:
2021: € 1.219
2022: € 5.456

 • Uitbreiding wijkteams (2021; - € 750, 2022; - € 1.750)
 • Moeders van Rotterdam (2022; - € 2,3 mln)
 • Jongerencoaches toevoegen aan wijkteams (2021; - € 469; 2022; - € 1.406)

Het overige deel wordt ingezet op onderwerpen in de taakvelden maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en samenkracht en burgerparticipatie (programma maatschappelijke ondersteuning).

 

Concernbrede opgave Integriteit

Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Concernbrede opgave Wob

Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)

 

Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln.
De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern. Vanuit dit taakveld € 40 in 2022.

 

Wijk aan Zet

Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk. (€ 22 in 2021 tot € 54 in 2025)

 

Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp

Uit de Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp is bij de eerste herziening voor 2021 een onttrekking van € 570 geraamd. Dit bedrag wordt ingezet voor ICT-ontwikkelingen ten behoeve van de zorg. Deze onttrekking is gecorrigeerd van dit taakveld naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo.

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Wijkteams en Wmo-loketten zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven:

 • Indexering 2022 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. (- € 2,1 mln in 2022 en verder).
 • Apparaat Jeugd: In 2021 en 2022 is - vooralsnog tijdelijk - meer ambtelijke inzet (wijkteaminzet) nodig voor uitvoering van de aanpak problematiek jeugdzorg. Dit wordt gefinancierd uit dit taakveld. (2021; € 266, 2022; € 385)
 • Drangtaak Jeugd: De drang-taak die gecertificeerde instellingen voor de GR JR tot en met dit jaar uitvoerden, wordt vanaf 2022 overgenomen door de (regio)gemeenten zelf. Het beschikbare geld hiervoor wordt naar (regio)gemeenten overgeheveld, dus ook naar onze gemeente, op dit taakveld. (- € 2,1 mln in 2022 en verder)
 • Centraal Onthaal Jongeren: Overheveling van formatie naar dit taakveld in verband met de transitie van het Centraal Onthaal Jongeren (€ -645 in 2021 tot - € 1,3 mln in 2022 en verder).
 • Technische verschuiving naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo van budget expertisecentrum dat ingezet wordt binnen dat taakveld (€ 722 in 2021 en € 681 in 2022).
 • Concernhuisvesting: Overheveling van huur- en facilitaire budgetten naar Concernhuisvesting (€ 361 in 2021 en verder)
 • Frontlijn: Budgetverschuiving programma naar apparaat voor de medewerkers die ingezet worden bij bureau Frontlijn (2021; € 248).
 • Diverse kleine technische wijzigingen (€ -120 in 2021 tot € 51 in 2025).

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

 • opgroeien en opvoeden
 • financiën en schulden
 • werk en dagbesteding
 • wonen
 • ouder worden
 • leven met een beperking
 • geestelijke gezondheid
 • huiselijk geweld
 • verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.