Balans

Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves en voorzieningen.

Balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2026.

VASTE ACTIVA1-1-202231-12-202231-12-202331-12-202431-12-202531-12-2026
 Immateriële vaste activa      
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 44.464 46.000 44.465 46.535 44.722 42.908
Onderzoek en ontwikkeling 7.589 7.589 7.589 7.589 7.589 7.589
Subtotaal52.05353.58852.05354.12352.31050.497
 Materiële vaste activa        
Investeringen met een economisch nut 1.999.163 2.164.309 2.431.913 2.562.588 2.663.534 2.895.722
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 196.182 226.844241.040245.500257.379 241.493
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 650.938 769.153 935.132 1.027.961 1.077.579 1.039.789
Subtotaal2.846.2833.160.3063.608.0843.836.0493.998.4924.177.003
 Financiële vaste activa        
Kapitaalverstrekkingen 429.908 443.376 442.894 442.413 441.932 441.451
Leningen 86.575 69.141 54.471 40.996 27.248 14.917
Overige Langlopende leningen 28.414 27.542 27.179 26.813 26.382 25.997
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0 0 0 0
Subtotaal544.898540.059524.544510.222495.562482.365
Totaal vaste activa3.443.2343.753.9534.184.6824.400.3944.546.3644.709.865
VLOTTENDE ACTIVA      
 Voorraden -41.591 -76.481 -99.787 -68.373 -36.535 -10.939
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 455.101 455.101 455.101 455.101 455.101 455.101
 Liquide middelen 217 0 0 0 0 0
 Overlopende activa 304.951 304.951 304.951 304.951 304.951 304.951
Totaal vlottende activa718.678683.571660.264691.678723.517749.113
             
TOTAAL ACTIVA4.161.9124.437.5244.844.9465.092.0735.269.8825.458.978
VASTE PASSIVA      
 Eigen Vermogen            
Algemene reserve 154.402 196.912 153.398 209.238 274.994 272.353
Bestemmingsreserves 2.176.659 2.318.526 2.456.722 2.506.656 2.569.342 2.626.056
Resultaat na reserveringen 0 0 0 0 0 0
Subtotaal2.331.0612.515.4392.610.1192.715.8942.844.3362.898.409
             
Vreemd Vermogen  
 Voorzieningen 104.246 104.887 104.840 104.794 104.748 104.701
 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 600.505 826.183 1.138.971 1.280.369 1.329.782 1.464.851
Subtotaal704.751931.0701.243.8111.385.1631.434.5301.569.552
Totaal vaste passiva3.035.8133.446.5083.853.9314.101.0574.278.8664.467.962
VLOTTENDE PASSIVA      
 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 555.625 420.542 420.542 420.542 420.542 420.542
 Overlopende passiva 570.474 570.474 570.474 570.474 570.474 570.474
Totaal vlottende passiva1.126.099991.016991.016991.016991.016991.016
             
TOTAAL PASSIVA4.161.9124.437.5244.844.9465.092.0735.269.8825.458.978

Kasstroomoverzicht

Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Kasstromen uit operationele activiteiten
  2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
  3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN20222023202420252026
Exploitatieresultaat 184.377 94.681 105.775 128.442 54.073
           
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 137.141 148.400 166.420 173.267 175.534
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965
Mutatie voorzieningen 641 -46 -46 -46 -46
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104
Subtotaal 138.642 149.214 167.234 174.081 176.348
           
Voorraden en onderhanden werk 34.890 23.307 -31.414 -31.839 -25.596
           
Mutatie in werkkapitaal          
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 0 0 0 0 0
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Overlopende passiva 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten357.909267.202241.595270.685204.825
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN20222023202420252026
Investeringen -516.967 -674.646 -482.071 -387.947 -419.804
Desinvesteringen en bijdragen derden 62.303 78.038 83.652 52.084 65.608
Subtotaal -454.664 -596.608 -398.420 -335.862 -354.196
           
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 0 0 0 0 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 17.434 14.670 13.475 13.748 12.332
Subtotaal 17.434 14.670 13.475 13.748 12.332
           
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -427 -36 -37 0 0
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 1.299 399 403 431 384
Subtotaal 872 363 366 431 384
           
Mutatie kapitaalverstrekkingen -13.468 481 481 481 481
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-449.825-581.094-384.097-321.202-340.999
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN20222023202420252026
Mutatie kortlopende geldleningen -125.000 0 0 0 0
Aangetrokken leningen og 251.551 418.628 232.576 65.794 151.760
Aflossingen leningen og -24.768 -104.736 -90.074 -15.277 -15.587
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten101.782313.892142.50250.517136.174
           
Mutatie geldmiddelen 9.866 0 0 0 0

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.