Opbouw website

De begroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Hoofdlijnen

De hoofdlijnen geven een totaalbeeld van de begroting onderverdeeld in:

 • Voortgang 2022 gaat in op de ontwikkelingen in het lopende jaar 2022
 • Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 kijkt vooruit naar de toekomstige jaren
 • Financiële hoofdlijnen 2022-2026 geeft inzicht in de belangrijkste financiële ontwikkelingen en kengetallen
 • Collegetargets geeft een totaaloverzicht van alle collegetargets én de huidige stand van zaken
 • Coalitieakkoord bevat een korte samenvatting en een link naar het Coalitieakkoord: Eén stad dat een nadere uitwerking is voor de uitgewerkte begroting
 • Commissie- en Raadsbehandeling geeft aan wanneer de behandeling plaats vindt en een link naar de raadsbesluiten
 • Commissies geeft inzicht in welke commissies welke programma's en paragrafen aan de orde kunnen komen
 • Leeswijzer geeft een uitleg van de opbouw van de begroting en een toelichting op de overgang naar de nieuwe programma-indeling

 

Programma's

De programma's geven een totaalbeeld van een beleidsmatig onderwerp. Per programma wordt een toelichting gegeven op de voortgang, de bestuurlijke hoofdlijnen, de doelen, projecten, financiën, kaders en verbonden partijen. Dit wordt hieronder verder toegelicht.

 

Paragrafen

De paragrafen geven een overkoepelend beeld over de programma's. Er zijn paragrafen die vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn voorgeschreven en paragrafen die zijn toegevoegd om een totaal beeld te geven. 

Verplichte paragrafen: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid.

Niet verplichte paragrafen: BBV, Duurzaam, Financiële kengetallen, Investeringen, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Subsidies en Sustainable development goals.

 

Financiën 

Het onderdeel Financiën bestaat uit de:

 • Balans waaronder de geprognotiseerde balans, het kasstroomoverzicht, de reserves en voorzieningen zijn opgenomen.
 • Grondslagen en regelgeving waaraan de begroting, herzieningen en jaarstukken moeten voldoen.
 • Overzicht van baten en lasten met een totaal overzicht van de baten en lasten van de hele gemeente, het overzicht van incidentele baten en lasten en een overzicht van de baten en lasten per programma.

 

Wijken

Hier zijn nu nog de wijkagenda's 2018-2022 opgenomen. Ondertussen zijn de wijkraden bezig met het uitwerken van de Wijkakkoorden, deze komen in 2023 ter beschikking.

 

Opbouw programma's

De programma's zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Voortgang 2022: aansluitend op de Voortgang 2022 onder de Hoofdlijnen maar specifiek voor het programma.
 • Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026: aansluitend op Bestuurlijke hoofdlijnen onder de Hoofdlijnen maar specifiek voor het programma.
 • Doelen van het programma: hier zijn meerdere doelen per programma mogelijk, voor ieder doel worden de vragen beantwoord: "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaan we daarvoor doen?". Hierbij hoort ook steeds een set van indicatoren: de collegetargets, effectindicatoren die aansluiten op "Wat willen we bereiken?" en prestatieindicatoren die aansluiten op "Wat gaan we daarvoor doen?".
 • Projecten: de belangrijkste projecten die (gaan) bijdragen aan het realiseren van de doelen van het programma worden hier kort toegelicht. Het gaat om projecten met investeringsbedragen groter dan € 10 miljoen in het lopende of komende jaar, projecten die vallen onder de regeling risicovolle projecten, monitor grote projecten, monitor ICT projecten, de belangrijkste grondexploitaties/gebiedsontwikkelingen en anderszins belangrijke projecten.
 • Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: tot nu toe werd hiervoor de engelse term Sustainable development goals gebruikt, maar we willen nu overstappen op de nederlandse naam Voor ieder programma wordt aangegeven aan welke SDG's het programma bijdraagt, van daaruit wordt verwezen naar de paragraaf Sustainable Development Goals waar een totaalbeeld wordt geschetst.
 • Verantwoordelijke collegeleden: hier is opgenomen welke collegeleden verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste delen van het programma.
 • Omschrijving, kaders en verbonden partijen: hier is ruimte voor een eventueel uitgebreidere omschrijving, een opsomming van de belangrijkste kaders met een link en wordt aangegeven welke verbonden partijen bijdragen aan het bereiken van de doelen van dit programma. Een uitgebreide toelichting op de Verbonden partijen is te vinden in de paragraaf met hetzelfde onderwerp.

Soorten van financiële bijstellingen

In deze begroting worden verschillende categorieën van financiële bijstellingen onderscheiden, namelijk:

 • Coalitieakkoord: wijzigingen die voortkomen uit het coalitieakkoord, zodat deze herkenbaar in de begroting naar voren komen.
 • Onvermijdelijke ramingsbijstellingen: begrotingswijzigingen ten aanzien van bestaand beleid als gevolg van exogene factoren of als juridische verplichtingen zijn.
 • Vermijdbare ramingsbijstellingen: Een vermijdbare ramingsbijstelling betekent dat zonder deze extra financiële middelen een eerder vastgestelde doelstelling niet of slechts deels gehaald kan worden.
 •  Intensivering: Een intensivering betekent dat er een voorstel is om iets nieuws te doen of extra te intensiveren op iets bestaands. Hierdoor zullen er dus nieuwe of hogere doelstellingen ontstaan.
 • Taakstellingen en bezuinigingen: Een bezuiniging betekent dat er een voorstel is om iets minder of niet meer te doen. Dit betekent over het algemeen ook dat er doelstellingen wijzigen. Een taakstelling is een bezuiniging die inhoudelijk nog verder ingevuld moet worden.
 • Reserves: toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van bestemmingsreserves.
 • Taakmutaties: begrotingswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het Gemeentefonds.
 • Kasschuiven: bijstellingen door overheveling van budgetten naar volgende begrotingsjaren.
 • Technische mutaties: deze zijn technisch van aard zijn en hebben geen beleidsmatige impact.

In de tabellen met bijstellingen worden de effecten op het saldo van baten en lasten van het betreffende programma gepresenteerd. Negatieve bedragen (met “-“ teken) hebben een negatief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om hogere lasten of lagere baten. Positieve bedragen hebben een positief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om lagere lasten of hogere baten.

Bij de bijstellingen op reserves geldt dat deze in de regel als neutraal worden gepresenteerd (dus geen effect op het saldo). Hogere lasten zorgen namelijk voor een hogere onttrekking aan een reserve of andersom. In de reserves ontstaan alleen effecten op het exploitatiesaldo in het geval van vrijval (er staat dan geen hogere last tegenover) of toevoegingen aan reserves (reserveren van middelen voor de toekomst).

Bij taakmutaties zijn de baten vanuit het Gemeentefonds opgenomen in het programma Algemene middelen. De lasten zijn te vinden in de beleidsmatige programma's waarvoor de middelen zijn bedoeld.

Op concernniveau zijn de taakmutaties en technische mutaties saldoneutraal. Kasschuiven zijn saldoneutraal binnen de meerjarenraming.

Alle bedragen in deze website zijn in 1.000-tallen weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de afronding in 1.000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen.

Overgang naar nieuwe programma's

Met ingang van de Tweede herziening 2022 en de Begroting 2023 wordt de begroting gepresenteerd op nieuwe programma's. Hier wordt de overgang van de oude naar de nieuwe programma's financieel toegelicht.

 

Structuur van de administratie

De structuur van de administratie is niet veranderd. Het laagste niveau in de administratie zijn de kostendragers, deze tellen via verschillende niveau's op tot Rotterdamse taakvelden, BBV-taakvelden en programma's. 

 • De Rotterdamse taakvelden tellen enerzijds op tot de programma's, en anderzijds tot de BBV-taakvelden. Om deze structuur te handhaven zijn er nieuwe Rotterdamse taakvelden bij gekomen. 
 • De BBV-taakvelden zijn een optelling van de Rotterdamse taakvelden, hierop is één uitzondering. De uitzondering is dat de  mutaties op de reserves onderdeel zijn van de Rotterdamse taakvelden, maar voor de BBV op  een apart taakveld moeten worden gepresenteerd. 
 • De BBV-taakvelden zijn onveranderd omdat deze in de oude en nieuwe situatie voldoen aan het Besluit Begroten en Verantwoorden.

 

Toelichting wijzigingen

Op 23 juni zijn in de Gemeenteraad de nieuwe programma's voor de nieuwe raadsperiode vastgesteld. Daarbij is de keuze gemaakt om de sturing door de raad, het college en de organisatie op elkaar te laten aansluiten. Op deze manier heeft iedereen het over dezelfde cijfers. Het gaat erom dat volgens het BBV alle overhead, dus ook de leidinggevenden (en hun ondersteuning) van het primaire proces moeten worden verantwoord onder de overhead. In de praktijk vindt de sturing en verantwoording hierop plaats binnen het primaire proces. De clusteroverhead en activering overhead worden nu weer onderdeel van de beleidsprogramma's waar ze aan bijdragen. Het programma Overhead is nu gelijk aan de concernoverhead. De concernoverhead wordt wel meegenomen in het vaststellen van de tarieven. In de paragraaf BBV worden de programma's exclusief de clusteroverhead en activeirng overhead inzichtelijk gemaakt. Ook de Vennootschapsbelasting (Vpb) wordt voortaan getoond op het programma waarop het betrekking heeft om de sturing en verantwoording te vergemakkelijken.

 

Toelichting conversietabellen

In onderstaande tabel is voor de Eerste herziening 2022 de overgang van de oude naar de nieuwe programma's inzichtelijk gemaakt. In de eerste kolom staan de nieuwe programma's. In de tweede kolom is zichtbaar gemaakt hoe de nieuwe programma's zijn opgebouwd uit de oude programma's. In de kolommen daarna worden de verschuivingen zichtbaar gemaakt als gevolg van het verschuiven van de clusteroverhead, activering overhead en Vpb  zoals hierboven is toegelicht.

Zoals is toegezegd is er ook een overzicht van de nieuwe programma's, nieuwe Rotterdamse taakvelden, oude Rotterdamse taakvelden en oude programma's gemaakt. Dit is te groot om op de website te tonen en is te vinden onder deze link

 

De beginstand van de Begroting 2023 en Tweede herziening 2022 is de Eerste herziening 2022 na conversie.

2022 ProgrammaOude programmaTotaalClusteroverheadDekking overheadWijziging verdeelsleutelsVerschuiving VPBBeginstand tweede herziening
Algemene middelen 2.087.5510008002.088.351
13 Algemene middelen 2.087.551
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -88.082-2.708000-90.790
9 Maatschappelijke ondersteuning -88.082
Beheer van de stad -138.875-19.8752.3750-800-157.174
10 Beheer van de stad -138.875
Belastingen 289.768-1.697000288.071
13 Algemene middelen 289.768
Bestaande stad 17.672-10.306-5906.736013.512
11 Stedelijke inrichting en ontwikkeling 17.293
3 Verkeer en vervoer 379
Bestuur -17.662-30000-17.692
1 Bestuur en dienstverlening -17.662
Cultuur -146.274-673-133-00-147.081
6 Cultuur, sport en recreatie -146.274
Dienstverlening -61.694-4.866-353-00-66.912
1 Bestuur en dienstverlening -61.694
Economische ontwikkeling -33.258-1.494-1.31200-36.063
11 Stedelijke inrichting en ontwikkeling 388
4 Economische zaken -33.646
Energietransitie -14.0910-2.524-1.3850-18.000
11 Stedelijke inrichting en ontwikkeling -13.767
3 Verkeer en vervoer -325
Onderwijs -138.097-2.224-446-00-140.766
5 Onderwijs -138.097
Overhead -493.14098.622-20.52400-415.042
14 Overhead -493.140
Sport en recreatie -87.165-864-164-00-88.193
6 Cultuur, sport en recreatie -87.165
Stedelijke ontwikkeling 23.068-9.37123.593-5.352031.939
11 Stedelijke inrichting en ontwikkeling -29.679
3 Verkeer en vervoer 52.747
Veilig -148.979-7.75719300-156.543
2 Openbare orde en veiligheid -148.979
Volksgezondheid -34.484-3.098000-37.582
7 Volksgezondheid en zorg -34.484
Werk en inkomen -211.324-22.455-3100-233.810
8 Werk en inkomen -190.114
9 Maatschappelijke ondersteuning -21.211
Zorg, welzijn en wijkteams -804.934-11.204-8500-816.223
7 Volksgezondheid en zorg -710.363
9 Maatschappelijke ondersteuning -94.571
Eindtotaal 000000

Wijzigingen na publicatiedatum

 • Er is na publicatiedatum geconstateerd dat twee cijferreeksen van de indicatoren bij het doel 'Iedereen vooruit' van het programma Werk en inkomen waren omgedraaid. Per 29 september zijn deze cijferreeksen aangepast.
 • De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen bleek na publicatiedatum geen geactualiseerde teksten en tabellen te tonen. Per 30 september zijn deze teksten en tabellen geactualiseerd.
 • Na publicatiedatum is geconstateerd dat een financiële toelichting niet correct was bij de programma's Belastingen en Beheer van de stad. De eenmalige compensatie lokale heffingen betreft geen heffingskorting. Per 6 oktober zijn deze toelichtingen gecorrigeerd.
 • De pagina Grondslagen bleek in toelichting op de tabel met indexcategorieën een onjuist percentage te bevatten. Per 6 oktober is dit percentage gecorrigeerd.
 • In het programma Bestuur stond dat de middelen voor Koers van de stad waren toegekend aan de ombudsman. Dit moet de gemeenteraad zijn. Dit is op 6 oktober tekstueel gecorrigeerd. Ook in de financiële administratie zijn de middelen toegekend aan de ombudsman. Dit wordt hersteld in de interne ronde technische bijstellingen.
 • Bij de financiële toelichting op de indexering van het programma Algemene middelen is na publicatiedatum geconstateerd dat bij het bedrag voor 2022 per abuis € 27 mln stond vermeld in plaats van € 27. Dit is per 11 oktober gecorrigeerd.
 • Na publicatiedatum is geconstateerd dat de toelichting bij de indicator van het percentage jongeren met jeugdbescherming van het doel 'Jongeren zonder achterstand' van het programma Zorg, welzijn en wijkteams niet correct was. Deze toelichting is per 18 oktober gecorrigeerd.