Investeringen

In deze paragraaf wordt een†overzicht van de gevoteerde investeringskredieten gepresenteerd. De raad geeft met het voteren van kredieten het college toestemming meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang afsluiting van het gevoteerde krediet.

Beleid

Rotterdam groeit, verandert en veroudert. Om hierop in te spelen moet de gemeente investeren. Dit klemt des te meer, nu als gevolg van de uitbraak van het coronavirus de economische bedrijvigheid is afgenomen en de werkloosheid sterk dreigt op te lopen. Door als overheid te blijven investeren, kunnen de economische neergang en de sociale problemen die dat onvermijdelijk met zich meebrengt worden beperkt. Door te investeren op een wijze die past bij de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd, werken we doelbewust toe naar een meer duurzaam Rotterdam, waarin het fijn wonen en werken is.

Om te kunnen investeren, moet de gemeente over investerend vermogen beschikken. Het beleid is erop gericht om dit investerend vermogen te borgen. Er worden drie investeringsruimten onderscheiden:

  1. De investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van de gemeentelijke bezittingen;
  2. De reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen, die leiden tot nieuwe bezittingen;
  3. Extra investeringsruimte voor nieuwe investeringen, die is ontstaan wegens de verkoop van Eneco.

Met verstandig investeringsbeleid willen we zekerstellen dat deze investeringsruimten nu en in de toekomst voldoende omvang hebben, passend bij de verwachte groei van de stad, de maatschappelijke opgaven waarvoor de stad staat en bij het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast willen we bevorderen dat de schaarse investeringsruimten weloverwogen en transparant worden ingezet.

De gemeente Rotterdam staat er gelukkig niet alleen voor. We trekken samen op met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Rijk, de Europese Unie en ander partijen. Daarbij geldt: hoe meer investerend vermogen van andere partijen wordt aangetrokken, hoe beter dat is voor Rotterdam en voor de Rotterdammers. Het eigen investerend vermogen fungeert daarbij als hefboom voor het aantrekken van extern investerend vermogen. Onderstaande afbeelding illustreert dit.

In de Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 is aangegeven hoe we dit beleid vormgeven.

image

Sturen op projecten

De raad stuurt vooraf op projecten door het goedkeuren van investeringskredieten en grondexploitaties.

Voor het volgen van projecten zijn er verschillende regelingen en monitoren:

  • De Regeling Risicovolle Projecten: de gemeenteraad kan een project aanwijzen als ‘risicovol project’. Doel van deze regeling is de raad in staat te stellen om haar controlerende taak uit te oefenen waar het gaat om sturing en beheersing vooraf en tijdens een project. Het gemeentebestuur wordt periodiek geÔnformeerd over de stand van zaken van de risicovolle projecten. Onder de regeling risicovolle projecten vallen de projecten: Warmtebedrijf, Feijenoord City en Renovatie Boijmans van Beuningen.
  • De monitor grote projecten (MGP): deze monitor verschijnt vanaf 2020 twee keer per jaar medio mei (stand per 31 maart) en medio november (stand per 30 september) en omvat fysieke projecten, niet zijnde grondexploitaties, met een looptijd langer dan drie jaar en een omvang groter dan € 20 miljoen. Verder geldt als richtlijn dat het project niet-routinematig is en een hoge mate van (bestuurlijke) complexiteit kent. Projecten met een omvang groter dan € 70 miljoen komen altijd in aanmerking voor de monitor met uitzondering van de projecten Feyenoord City en Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen, die hun rapportages aanleveren in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. Bestuurlijk gevoelige projecten met een omvang kleiner dan € 20 miljoen kunnen op verzoek aan de MGP toegevoegd worden. Uiteindelijk bepaalt het college in samenspraak met de raad welke projecten in de MGP worden opgenomen. De laatst verschenen monitor is de Monitor Grote Projecten oktober2021 t/m maart 2022.
  • De monitor ICT projecten(MIP): deze monitor geeft inzicht in de voortgang van de grootste en meest risicovolle ICT-projecten en -programma’s. De monitor ICT projecten wordt 3 keer per jaar opgesteld. De laatst verschenen monitor is de Monitor ICT Projecten januari t/m mei 2022. De volgende monitor ICT projecten verschijnt in november 2022.
  • De monitor Grondexploitaties: geeft inzicht in de stand van zaken van de grondexploitaties in uitvoering. De laatst verschenen monitor is de Monitor Grondexploitaties 2e herziening 2021. De volgende Monitor Grondexploitaties verschijnt in het 4e kwartaal 2022.†
  • Het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed (MGV): deze wordt jaarlijks opgesteld. Voor dit Meerjarenperspectief onderzoekt de gemeente de trends en marktontwikkelingen bij woningbouw, werklocaties en maatschappelijke voorzieningen. De analyse van deze ontwikkelingen leidt tot een uiteenzetting van risico’s en kansen voor het planaanbod in Rotterdam. De laatst verschenen is het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed 2021. Het volgende Meerjarenperspectief wordt verwacht in het 4e kwartaal 2022.

Per programma is een korte toelichting opgenomen voor de belangrijkste projecten die ten behoeve van het programma worden uitgevoerd.

Nieuwe investeringen

Uit onderstaande tabellen blijkt welke investeringen de gemeente wil gaan doen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de investeringen die vanuit de bestaande begroting worden gedaan, de reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen en de investeringen vanuit de verkoopopbrengst Eneco.

In de kolom 'voorstel krediet' staat het totale investeringsbedrag, inclusief eventuele bijdragen van derden. De kolommen daarnaast tonen voor de jaren 2022-2026 het verwachte verloop van de uitgaven per krediet. Er worden vier typen investeringen onderscheiden, t.w.:

K= Kwaliteitsverhogende investeringen

U= Uitbreidingsinvesteringen

V= Vervangingsinvesteringen

L= Levensduur verlengende investeringen (i.c. renovaties en restauraties)

Iedere investering is kort omschreven. Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd. Dit overzicht geeft inzicht in de eventuele bijdragen van derden, het netto-investeringsbedrag dat voor rekening van de gemeente komt en de jaarlijkse kapitaallasten die uit de investering zullen voortvloeien vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen.

Lopende investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen thans worden gedaan. De kredieten voor deze investeringen zijn al verleend (gevoteerd). In sommige gevallen is echter een bijstelling van het krediet nodig. Dit is te herkennen aan het bedrag dat is opgenomen in de kolom 'Bijstelling krediet'. Dit kan gaan om zowel een verhoging als een verlaging van het benodigde krediet. Voor de jaren 2022-2026 zijn de investeringsramingen weergegeven. Dit is het verwachte verloop van de uitgaven.

Iedere investering is kort omschreven. Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd. Dit overzicht geeft inzicht in de eventuele bijdragen van derden, het netto-investeringsbedrag dat voor rekening van de gemeente komt en de jaarlijkse kapitaallasten die uit de investering zullen voortvloeien vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen. Soms is een investering reeds deels in gebruik genomen. Als hier sprake van is, hebben de getoonde kapitaallasten alleen betrekking op het nog niet in gebruik genomen deel.