Voortgang 2022

Beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2016

Aan het begin van de nieuwe bestuursperiode wordt een nieuw beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties opgesteld. In dit beleidskader zijn de wettelijke basis, de beleidsuitgangspunten en het proces rond het aangaan, beheer en het afstoten van verbonden partijen samen met het beheer van bestuurlijke relaties op hoofdlijnen opgeschreven. Deze uitgangspunten zijn van toepassing voor de huidige bestuursperiode en gaan over de taakverdeling tussen de raad en het college en de manier van informeren en beantwoorden richting de gemeenteraad. Voor verdere toelichting zie paragraaf Verbonden partijen.

 

Stedin

Vanwege alle investeringen in het energienet en de energietransitie heeft Stedin Groep kenbaar gemaakt de komende jaren tussen de €750 mln en € 1 mld aan extra eigen vermogen nodig te hebben. Het netwerkbedrijf is daarom in gesprek met haar aandeelhouders. Bij het opstellen van de begroting 2023 werkt Stedin Groep met de aandeelhouders en diens adviseurs een plan uit met welke combinatie van oplossingsrichtingen de balans kan worden versterkt. De gemeenteraad wordt hier apart nader over geïnformeerd en in de besluitvorming betrokken, waarvan de huidige inschatting is dat dit in november of december 2022 zal zijn.

 

Warmtebedrijf

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2022 besloten tot verkoop van de aandelen in Warmtebedrijf Rotterdam Holding B.V. (WbR) aan Vattenfall Nederland. Met het besluit op 2 juni 2022 heeft de gemeenteraad het college gemachtigd de verkoop van de aandelen in WbR aan Vattenfall verder af te wikkelen. De gemeente Rotterdam bevindt zich momenteel met medeaandeelhouder Provincie Zuid-Holland, WbR en Vattenfall in een proces van het opstellen van onder anderen juridische overeenkomsten en afstemming met de Europese Commissie voor hun goedkeuring om de verkoop daadwerkelijk te kunnen realiseren. Omdat het verkoopproces zich in de laatste onderhandelingsfase bevindt, kan er in deze begroting beperkte informatie worden gedeeld. De insteek van alle betrokken partijen is om dit proces voor eind 2022 af te ronden.

Financiële bijstellingen Algemene middelen (x 1.000) - € 89.123
Afwikkeling Warmtebedrijf - € 50.000
Toevoeging erfpachtconversie aan RIM - € 127.900
Toevoeging Algemene reserve - € 165.301
Bijstelling dividenden  € 1.444
Toevoeging bestemmingsreserve Energietransitie - € 4.210
Toevoeging bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling - € 1.072
Gemeentefondsmutaties € 258.191
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € 275
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Dividendopbrengsten

De dividendopbrengsten in 2022 zullen ongeveer € 1,4 mln. hoger uitkomen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere dividenduitkering van € 1,3 mln van het Havenbedrijf en €200 van Bank Nederlandse Gemeenten. Daartegenover is de dividenduitkering van Stedin over 2022 - € 100.

 

Rotterdamse investeringsmotor

In de vergadering van 2 december 2021 is door middel van raadbesluit 21bb15055 door de gemeenteraad besloten geld te reserveren voor het verwerven van bedrijfspanden in vitale kerngebieden om bij te dragen aan herstel en verbetering van de ruimtelijke aantrekkelijkheid van Rotterdam ten behoeve van economie, leefbaarheid, human capital, cultuur en toerisme.

Aan de gemeenteraad is voorgesteld hiervoor een aparte bestemmingsreserve te vormen. In de jaarstukken 2021 is ook binnen de Rotterdams Investeringsmotor (RIM) voor vitale kerngebieden € 9 mln onder cilinder 3 zichtbaar gemaakt. 

Het voorstel aan de gemeenteraad nu is om het genomen raadbesluit tot vorming van een aparte bestemmingsreserve voor de vitale kerngebieden van raadbesluit 21bb15055 te laten vervallen en deze bestemde gelden binnen de RIM te houden. Dit om het inzicht in het verloop aanwending verkoopopbrengsten Eneco te optimaliseren en om dubbelingen te voorkomen.

 

Gemeentefonds

De hoogte van het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2022. In deze circulaire is een nieuwe accresraming (toen- of afname van de algemene uitkering aan gemeente) opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend conform de systematiek zoals deze is vastgesteld in het coalitieakkoord van het Rijk en de daaruit volgende Startnota.

Op verzoek van de VNG en in opdracht van het Kabinet heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) sinds maart 2022 gesprekken gevoerd met gemeenten, het Rijk en andere betrokken partijen over de staat van de financiële verhoudingen en daarbij oplossingsrichtingen voor het financiële tekort op het gemeentefonds vanaf 2026 in kaart gebracht.

Verdere  toelichtingen over het gemeentefonds kunt u lezen in het hoofdstuk Gemeentefonds.

 

Financiering

Met twee grote woningcorporaties is een overeenkomst gesloten voor tot eeuwigdurende afkoop van erfpachtcanonverplichtingen. De hieruit voortvloeiende baten worden verspreid over de jaren 2022 en 2023. Een deel van de opbrengst heeft het college in het coalitieakkoord 2022-2026 al een bestemming gegeven. Het restant wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor. 

Voor verdere toelichting kunt u terecht in het hoofdstuk Paragraaf Financiering.