Omschrijving programma

Het programma Algemene Middelen is, anders dan de overige programma's van deze begroting, relatief beleidsarm te noemen. Z|j is eerder het financieel-technische sluitstuk van de begroting. In de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Financiële Kengetallen en Verbonden Partijen zijn de inhoudelijke doelstellingen, indicatoren en kengetallen opgenomen.

Verbonden partijen die bijdragen aan het programma

De volgende Verbonden partijen worden ingezet om het doel van het programma te realiseren:

  • Gemeenschappelijke bezit Evides
  • Bank Nederlandse Gemeente
  • Royal Group Schiphol
  • Stadion Feijenoord

Een uitgebreide toelichting is te vinden in de Paragraaf Verbonden Partijen.