Voortgang 2022

Taal

Aantal taaltrajecten

Realisatie 2021: 5.400

Streefwaarde 2022: 5.400

Realisatie t/m juni 2022: 2.669

De gemeenteraad stelde in 2019 het Beleidskader De Taalspiraal vast. Aan de hand van dit kader wilde het college 19.000 afgeronde taaltrajecten een trendbreuk realiseren. Begin 2022 waren door de coronamaatregelen fysieke lessen niet mogelijk. Met de versoepeling van de maatregelen is er een enorme toeloop naar taalcursussen ontstaan. De instroom van cursisten loopt zo hard, dat de trajecten bij de taalaanbieders aan hun max zitten. De gemeente speelt daarop in door voldoende aanbod te bevorderen. De verwachting is dat de streefwaarde voor 2022 ruimschoots is behaald en dat de  beoogde 19.000 afgeronde taaltrajecten zijn gerealiseerd.

Participatie en armoedebestrijding

In 2022 werkt de gemeente verder aan de Rotterdamse aanpak van armoede ‘Uit de knoop’. Centraal staat het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en het voorkomen van achterstanden, in het bijzonder bij kinderen Nog altijd zijn de gevolgen van de corona-uitbraak merkbaar, maar die lijken beperkt. In Rotterdam is het aantal extra ondersteuningsaanvragen bij de aanpak van schulden nog niet gestegen. De verwachting is dat ‘corona’ wel een na-effect heeft voor het ontstaan en het groter worden van armoede en schulden. Dat dit na-effect nog niet zichtbaar is, komt mede doordat mensen pas laat om ondersteuning vragen.

Rotterdammer kampen wel met de enorme stijging van allerlei kosten, zoals energiekosten en kosten van de dagelijkse boodschappen. Hierdoor zullen veel Rotterdammers met een laag of zelfs modaal inkomen niet meer rondkomen. Op verzoek van het kabinet keert ook Rotterdam de eenmalige energietoeslag uit voor Rotterdammers met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Door een gift van Stichting de Verre Bergen, kunnen ook Rotterdammers met een inkomen tot 140% WSM de toeslag aanvragen. Deze toeslag zal voor Rotterdammers enige verlichting geven, maar het is nog onvoldoende om de alsmaar stijgende prijzen te compenseren. We blijven daarom het kabinet oproepen om meer te bieden. Tenslotte ontving Rotterdam van het Rijk een specifieke uitkering voor het tegengaan van energiearmoede en zo de energiekosten te verlagen van huishoudens met een laag inkomen. Van deze rijksbijdrage betaalt de gemeente de inzet van energiecoaches en investeert de gemeente in het energiezuiniger maken van woningen. 

Schulddienstverlening

In 2022 werkt de gemeente verder aan de Rotterdamse schuldenaanpak onder de noemer ‘Reset Rotterdam’ en de corona-aanpak ‘Laat deze gezondheidscrisis geen armoedecrisis worden’. Centraal hierbij staat voorkoming en aanpak van schulden bij vooral jonge Rotterdammers. Er is aandacht voor vroegsignalering van schulden en de toegankelijkheid tot de schulddienstverlening. Energietoeslag, subsidies, jpf, versterken grip op geldzaken etc.

In het begin van 2022 golden nog de coronamaatregelen. De beperkte mogelijkheid voor ‘fysiek’ contact die daarvan het gevolg was, maakte het voor kwetsbare Rotterdammers met financiële problemen moeilijker om ondersteuning te vragen. Outreachende, laagdrempelige schulddienstverlening en stresssensitief werken zijn hierdoor extra belangrijk. Gelukkig kan de gemeente de ondersteuning nu weer grotendeels fysiek aanbieden. 

Samenleven

In 2022 wordt het actieprogramma Integratie & Samenleven: ‘Relax. Dit is Rotterdam’ verder uitgevoerd. De raad ontvangt elk halfjaar een voortgangsrapportage, de meest actuele is in juni 2022 verstuurd: Voortgang Integratie & Samenleven. Zo is er gewerkt aan: 

Het aanpakken en voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt door 010-Inclusief, een netwerk van werkgevers voor diversiteit en inclusie. Er zijn 6 bijeenkomsten georganiseerd, waaronder de uitreiking van de inclusiviteitsprijs voor bedrijven, een kennissessie over stagemarktdiscriminatie en over behoud/werving van divers talent.

Het Panel Deurbeleid deed een aantal sfeerbezoeken en trainingen voor discriminatievrije nachthoreca.

Er is op minimaal 80 scholen voorlichting gegeven over diversiteit in het onderwijs (po, vo en mbo).

Er is er inzet gepleegd op discriminatievrije particuliere woningverhuur door een mystery guest onderzoek, samenwerking met de branche en woningmarktpartijen. Met het Rijk trekken we samen op, in voorbereiding op de aanstaande wet Goed Verhuurderschap waarmee misstanden op de woningmarkt gerichter worden aangepakt. Ook is er voorlichtingsmateriaal ontwikkeld over transparante en objectieve selectie- en toewijzing op de woningmarkt door makelaars en verhuurders.

Dialogen met Rotterdammers in de wijk over taboeonderwerpen droegen bij aan de verbinding en de cohesie tussen Rotterdammers.

De campagne Zie het. Zeg het. Meld het. om de meldingsbereidheid bij discriminatie te vergroten.

Ten slotte zijn in 2022 onderzoeken verschenen, waaronder de jaarlijkse Discriminatiemonitor met een overzicht van discriminatiemeldingen, inclusief het praktijkonderzoek naar discriminatie op de particuliere verhuurmarkt in Rotterdam .

Inburgering

Op 1 januari 2022 ging de Wet inburgering (Wi2021) in. Deze wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering (wonen, taal, werk en inkomen, onderwijs etc.) en geeft hen de regie in de uitvoering

Binnen de opgave valt ook de taakstelling. De rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders  - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - gemeenten een woning en begeleiding bij hun inburgering moet bieden. Voor Rotterdam bedraagt deze taakstelling 865 statushouders voor heel 2022. Rotterdam heeft de doelstelling van het eerste half jaar behaald (367 statushouders) en ligt voor tweede half jaar goed op schema.

Oekraïne

Als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne heeft de gemeente Rotterdam sinds half maart de taakstelling om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Deze taakstelling behelsde in eerste instantie 1.000 vluchtelingen maar wordt inmiddels naar boven bijgesteld. Eind augustus werden er in Rotterdam ongeveer 2.500 Oekraïnse opgevangen waarvan 1.100 in gemeentelijke opvanglocaties en 1.400 bij particulieren. De gemeente maakt kosten op het gebied van opvang, leefgeld, onderwijs, zorg en werk. Deze kosten worden gedekt door het rijk.

Financiële bijstellingen Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving (x 1.000) - € 105.438

Armoedefonds

- € 20.000

Energietoeslag

- € 82.601
Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € 2.837
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma