Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Investeren in schoon vervoer

Duurzame bereikbaarheid, van de stad en van voorzieningen in de stad, draagt bij aan fijn wonen en is een belangrijke voorwaarde voor de beoogde economische groei en vernieuwing. De Roseknoop wordt de verbindende schakel tussen de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City en Parkstad, de Tweebosbuurt en de Afrikaanderwijk-Oost. De renovatie van de Roseknoop zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Om te investeren in de toekomst maken we geld vrij voor de verbetering van het openbaar vervoer tussen Zuid en Noord via de Maastunnel: Zuidplein Rotterdam Centraal, en de Van Brienenoordbrug: Zuidplein-Stadionpark, Kralingse Zoom. Meer en beter ingerichte P+R-locaties aan de randen van de stad, en aantrekkelijke en veilige fietsroutes bevorderen de mobiliteit en doorstroming van het autoverkeer in de stad.

 

Verbeteren luchtkwaliteit

We willen uiterlijk in 2025 voldoen aan de (strengere) normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Door onder meer gerichte verkeersmaatregelen, investeren in schoner vervoer en het uitbreiden van walstroom voor zeeschepen. De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in de 15 meest vervuilde straten verbeterd, en voldoen ook deze straten aan de Europese gezondheidsnorm. Dat betekent dat mensen langer en gezonder leven.

Beheren en onderhouden van de openbare ruimte van Rotterdam

We gaan mee met de ritmes van de stad. Elke dag halen we afval op, houden we toezicht en zorgen we ervoor dat het water afgevoerd wordt, riolen werken, bomen groeien en de straten er goed bij liggen. Elk weekend zorgen we ervoor dat de stad na het uitgaan en het feesten weer snel schoon en veilig is. We pieken in de seizoenen. ’s Zomers zijn we op de stranden en de parken, in de herfst ruimen we blad en ’s winters strooien we op tijd. Als het nodig is staan we paraat na stormschade, overstromingen of rellen. Als het areaal groeit of verandert groeien de exploitatiemiddelen (met dank aan de motie Sies). We zorgen met goed beheer dat onze assets hun levensduur halen en op tijd worden vervangen. Elk vervangingsmoment is daarbij een kans voor vernieuwing.

Vergroenen

Beheer is meer dan behoud van het bestaande. Beheer is vormgeven van de toekomst door bij te dragen aan de grote transitieopgaven in de stad: we gaan de stad vergroenen, meer klimaatadaptief, meer biodivers maken en we willen steeds meer materialen hergebruiken. ‘Werk met werk maken’ is hierbij het motto: als we de riolering gaan vervangen vergroenen we meteen en nemen we klimaatmaatregelen. We investeren in waterberging, meer biodivers groen en bomen die voor verkoeling zorgen. We realiseren met onze groene partners 40 ha bijenlandschap en 20 ha extra groen en waterberging.

Het is van belang dat we het (extra) groen en onze parken goed onderhouden. Daarom gaan we daarin extra investeren. Wat dit betekent staat in de volgende nota Kapitaalgoederen (2023).

Samen

We beheren de stad niet alleen. Samen met bewoners en ondernemers willen we buurten, pleinen en parken nog schoner houden. In de wijken werken we samen met bewoners en wijkraden. In de hoofdstructuren werken we samen met diverse partners zoals de waterschappen, Evides en Stedin. 

Schoonhouden

Ook zorgen we voor schone buurten. Een schone buurt zonder vuil op straat, is een fijne buurt. Een schone en groene omgeving bevordert de verbinding met de wijk en draagt bij aan een veilige, diverse en toekomstbestendigde en leefomgeving.

Twee van de grootste ergernissen van Rotterdammers zijn afval naast containers (naastplaatsingen) en zwerfafval. Daarom gaan we:

  • meer preventieve maatregelen nemen om de stad schoon te houden;
  • bewoners harder aanpakken die er een rotzooi van maken;
  • meer investeren in het opruimen en ophalen van (zwerf)afval.

De focus ligt daarbij op de 20 wijken die het slechtst scoren op de beeldmeetlat van naastplaatsingen (de CROW-methodiek). Deze wijken moeten op deze meetlat gemiddeld een 5 procentpunt betere score laten zien.