Belastingen

Het programma Belastingen levert een bijdrage aan structureel houdbare gemeentefinanciën. Dit programma omvat de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelasting, roerendezaakbelasting en logiesbelasting), en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere het taxeren en waarderen, de heffing en inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten: niet van toepassing

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden