Doel: Het zorgen voor een toekomstbestendige gemeentelijke vastgoedportefeuille

Wat willen we bereiken?

Doelmatige inzet voor realisatie maatschappelijke doelstellingen

Prioriteit ligt bij inzet voor onderwijs, cultuur, sport en recreatie, zorg, welzijn, parkeren en concernhuisvesting. Bij deze inzet spelen aspecten als duurzaamheid een belangrijke rol.  De beleidsprogramma's bepalen het beleid en zorgen voor de benodigde financiële middelen.  

 

Afstoten vastgoed

Als er met het oog op korte en lange termijn ontwikkelingen in de stad een object na onderzoek niet meer bijdraagt aan de ondersteuning van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, verkoopt de gemeente in beginsel dit object conform de Kadernota Vastgoed. Dit tenzij het betreffende vastgoedobject als strategisch bezit wordt aangemerkt. Dan wordt een dergelijk object onderdeel van de strategische portefeuille. Tot aan het verkoopmoment wordt gezocht naar mogelijkheden om de objecten zo goed mogelijk te verhuren. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt er leegstandsbeheer geplaatst in de panden.  De af te stoten portefeuille bestaat uit objecten, die de gemeente voor haar kerntaken niet meer nodig heeft.

Bevorderen  van urgente transities in de stad

Energietransitie, groei en ontwikkeling van de stad. Daar waar nog mogelijk stelt de gemeente daken van haar panden ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen, maar ook worden de mogelijkheden voor groene daken en wateropvang bezien.  Via de Integrale Huisvesting Plannen (IHP's)  wordt zorggedragen voor vervanging van maatschappelijke panden aan het einde van hun levensduur.   

 

Verduurzaming van de portefeuille

Er wordt gestuurd op verduurzaming van gemeentelijke bezittingen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en met vergroening en waterberging aan de leefbaarheid in vitale wijken. Met deze aanpak wordt de toekomstbestendigheid van de gemeentelijke objecten geborgd. Onder verduurzaming valt in dit verband niet alleen energiezuinig of neutraal, maar ook circulair qua materiaal gebruik en aangepast aan klimaatveranderingen.   

Wat gaan we daarvoor doen?

Monitoren van de behoefte

Voor het maatschappelijk vastgoed wordt monitort de gemeente de behoefte aan voorzieningen gemonitord en wordt bezien of er overal in de stad in die behoefte wordt voorzien. Wij voeren hier regie op, zodat het voorzieningenniveau op peil is. 

 

Onderhoud

Het goed uitvoeren van het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. Er wordt ernaar gestreefd om over vier jaar de totale portefeuille van een Duurzame MJOP te hebben voorzien. 

 

Bijdragen aan de CO2-ambities

De bijdrage van de concernhuisvestigingsplannen aan de CO2 ambities van de gemeente, wordt met behulp van de CO2 prestatieladder bijgehouden. Omdat de gemeente van veel huurders geen inzicht heeft in het daadwerkelijke energieverbruik, worden voor de energieprestaties van de gebouwen de energielabels bijgehouden. Bij op te leveren nieuwbouw en grote renovaties wordt de BREEAM- (Building Researche Establishement Environmental assessment Method) of GPR-score geregistreerd. De CO2 prestatieladdder staat al online op Energie - Duurzaam 010.

 

Verkoop van objecten

De verwachting is dat conform planning in 2024 de laatste van de circa nu nog 250 zogenaamde commerciële objecten worden verkocht.   

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Projecten:

             

Opleveren projecten in 2022 in ontwerp- en uitvoeringsfase 

            59

Naar ontwerp- en  uitvoeringsfase brengen van project die in 2022 in de initiatieffase zitten

            73

Start projectinitiatieven per jaar

      10 10 10 10

Verkoopopgave:

             

Aantal te verkopen objecten

  145 37 56 54    

Resultaat verkoop objecten (boekwaarde - opbrengst)

  € 23,9 miljoen € 8,7 miljoen € 23,4 miljoen € 21,4 miljoen    

Toelichting indicatoren

Projecten

Om een toekomstbestendige vastgoedportefeuille te hebben is het nodig projecten uit te voeren. In de voortgangsrapportage van de integrale huisvestingsplannen wordt tweemaal per jaar de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten. RIBRF voor BSD en Griffie (raadsinformatie.nl).

Doelstelling voor de periode 2022-2026 is om de projecten in de ontwerp en uitvoeringsfase (totaal 59) op te leveren, met uitzondering van de grote ontwikkelingen, die in het begin van de ontwerpfase zitten, zoals Boijmans Van Beuningen en de Centrale Bibliotheek Rotterdam.

 

Verkoopopgave

De planning is dat in 2024 de laatste van de circa nu nog 250 zogenaamde commerciële objecten worden verkocht.