Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Programma NPRZ-Wonen

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, de rijksoverheid, de politie, het Openbaar Ministerie, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en bedrijven, met het gezamenlijke doel de leefbaarheid van Rotterdam Zuid te verbeteren. Het programma is in 2011 gestart. Een uitgebreide toelichting op het programma NPRZ is opgenomen in de paragraaf NPRZ.  

 

Op het gebied van opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 2030 moet Zuid zijn gestegen tot het gemiddelde van Utrecht, Den Haag, Amsterdam en de rest van Rotterdam. Naast maatregelen op het gebied van school, werk en wonen, moet intensieve inzet op veiligheid en cultuur de kwaliteit van leven van Rotterdammers op Zuid verhogen. 

Het programma is nu halverwege. In de eerste helft van 20022 in daarom een Midterm review uitgevoerd o.l.v. oud Minister Martin van Rijn. Op basis van zijn bevindingen en het debat daarover met de partners en de gemeenteraad wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 2023 – 2026. Begrotingsprogramma Bestaande Stad richt zich op de pijler Wonen van het NPRZ. 

 

Pijler NPRZ-Wonen 

Projecten in de pijler Wonen kennen een lange doorlooptijd. Tussen start en realisatie ligt vaak een periode van 7 tot 10 jaar. Verwerving van vastgoed, participatie, overeenstemming bereiken met particuliere eigenaren, bouwplanvoorbereiding en herhuisvesting vraagt veel tijd. In 2023 zullen we een nieuwe stap zetten in de realisatie van de projecten uit het door de raad vastgestelde werkprogramma NPRZ 2019-2022. Deze projecten lopen nog door.  

Daarnaast werken we op basis van de uitkomsten van de midterm review aan de ontwikkeling en uitvoering van projecten voor het volgende uitvoeringsplan 2023- 2026. 

Sinds de raadsbrief Stadsvernieuwing 2.0 en de introductie van Wijken aan Zet zijn wijkgericht werken en participatie van bewoners belangrijke uitgangspunten bij al onze projecten. 

We werken langs 4 sporen: 

1. Basiskwaliteit Particuliere Voorraad (Steigers op Zuid): dit programma is gericht op het wegwerken van achterstallig onderhoud in particuliere panden en activeren van de VVE’s. Waar mogelijk wordt een koppeling met verduurzaming gelegd. Het streven is om iedere collegeperiode 3000 woningen aan te pakken. In 2023 werken we door aan het programma uit de voorgaande collegeperiode, waarbij de verwachting is dat in 2023 de laatste van de in aanpak genomen woningen bouwtechnisch gereed zullen worden opgeleverd. Tevens starten we in 2023 met het programma voor deze collegeperiode. 

2. Grondige aanpak van de Particuliere Voorraad: hier gaat het niet alleen om wegwerken van achterstallig onderhoud maar om een structurele verbetering van de woningvoorraad zodat deze minimaal 20 jaar in goede staat is. We doen dit middels grondige renovatie (investering meer dan 37.500 euro), gecombineerd met samenvoegen en vergroten, of sloop/nieuwbouw.  In het kader van de regiodeal is het streven om 700 – 900 woningen aan te pakken. De projecten hiervoor zijn vrijwel allemaal in uitvoering genomen. Daarnaast werken we nog aan de aanpak van 600 woningen die voortkomen uit een convenant met de corporaties uit 2016. Deze projecten zijn nu dichtbij realisatie b.v. de Mijnkint blokken in de Tarwewijk. Oplevering wordt daar verwacht in 2023. In 2021 hebben we succesvol een aanvraag gedaan voor het Volkshuisvestingfonds. Hierdoor is budget beschikbaar voor de aanpak ruim 600 woningen.  

3. Corporatiesvoorraad: de corporaties zorgen voor de aanpak van 12.000 woningen op Zuid middels ingrijpende renovatie of sloop/nieuwbouw. Ze financieren dit uit eigen middelen. 

4. Woonmilieu: goed wonen vraagt om meer dan een goede woning. Ook de woonomgeving is van groot belang. We zetten daarom in op verbetering van buitenruimte, winkelstraten en mobiliteit. In de regiodealmiddelen is 23 miljoen gereserveerd voor buitenruimteprojecten. Meerdere buitenruimteprojecten zullen in 2023 worden opgeleverd, zoals de buitenruimte bij de kindercampus Tarwewijk, de Pleinweg, de Walravenbuurt en het Slotboomplein. Tevens zal in 2023 worden gestart met de buitenruimteprojecten Nijverheidsstraat, Ericaplein en Tarwekracht: een groene verbindingsroute in de Tarwewijk tussen het Mijnsherenplein en het plein bij de Zwartewaal school. Ook de aanpak van de winkelstraten Katendrechtse Lagedijk/Wolphaersbocht en Beijerlandselaan/Groene Hilledijk draagt bij aan verbetering woonmilieu. 

De sporen basiskwaliteit particuliere voorraad en de grondige aanpak particuliere voorraad voor wat betreft de woningvoorraad die behouden blijft zijn uitgewerkt onder hoofddoel Vitale wijken. 

In het gemeentelijk coalitieakkoord 2022-2026 zijn nieuwe middelen (€ 80 miljoen) gereserveerd voor de pijler wonen van NPRZ. Deze zijn opgenomen in de gemeentebegroting. Deze middelen dienen (deels) als cofinanciering bij andere financieringsbronnen. Bij het schrijven van deze begroting is het uitvoeringsplan 2023 – 2026 voor de komende periode nog niet gereed. In dit uitvoeringsplan dat afzonderlijk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, staan de plannen opgenomen voor de komende periode en de besteding van het nieuwe budget.

Stijging kapitaallasten 2022 -2026                                                                                        x € 1.000

Jaar 

2022 2023 2024 2025 2026
Stijging kapitaallast   300  1.600  3.900  7.200  10.400

Projecten Vastgoedontwikkeling

Vastgoedontwikkeling draagt bij aan een “fitte” voorraad om hiermee de maximale maatschappelijke en economische impact te realiseren door het maken van sterke plekken. Hedendaags vastgoed waarin de maatschappelijke partners (van onderwijs- en cultuurinstellingen tot welzijnspartijen) bijdragen aan het welzijn van de bevolking, kwalitatief onderwijs kan plaatsvinden, verduurzaming van de stad, versterken van de economie door attractieve plekken en vergroten van de kansengelijkheid.   

 Integrale Huisvestingsplannen (IHP's) zijn vastgesteld. Het gaat om de beleidsprogramma’s Onderwijs (onderwijshuisvesting), Sport (sportvelden en gebouwen), Cultuur (musea, theaters, etc.), Welzijn & Zorg (Huizen in de wijk, etc.), Concernhuisvesting (huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening en het apparaat, alsmede de Wijkhubs), Parkeren (Parkeergarages, fietsparkeren), Het streven in deze IHP’s  is een vernieuwing van ca 25% van de ca 1.100 objecten voor de komende 10 jaar.  Dit zijn allemaal projecten in de maatschappelijke portefeuille. Doordat een aantal projecten al opgestart is en het IHP Onderwijs al liep, bevinden de projecten zich in verschillende projectfasen.   

Aan de hand van de voortgangsrapportage van de IHP's, wordt tweemaal per jaar de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten. De laatste Voortgangsrapportage projecten integrale huisvestingsplannen is van november 2021.

Naast de inhoudelijke sturing op de projectvoortgang, wordt gestuurd op de financiële uitputting van de ruimte zoals gecreëerd binnen de bestuursopdracht ‘Borging Investeringsruimte voor Vervanging restauratie en renovatie van bestaande bezit’. In de bestuursopdracht is de langdurige kapitaallast onderbouwd die benodigd is om te komen tot een ‘’fitte’’ vastgoedvoorraad. Door de uitvoering van het investeringsprogramma stijgen de benodigde kapitaallasten. Dekking komt hiervoor uit de Rotterdam Investeringsmotor (RIM). De cumulatieve ruimte hiervoor in de RIM voor de komende 4 jaar is hieronder weergegeven.

De sturing op vastgoedontwikkeling vindt plaats door de sturing op inhoudelijke projectmatige voortgang en de financiële uitputting. In de monitoring dienen deze twee aspecten samen te komen om inzicht te hebben of de voortgang van de projecten in lijn is met de financiële uitputting.