Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestaande stadRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves136.181162.732185.183155.169120.921118.382

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.153 1.567 1.696 117 99 99
Financieringsbaten 185 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 132.940 161.165 183.487 155.052 120.822 118.283
Overige baten 1.902 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves156.805169.056176.450145.925128.049124.252

Apparaatslasten 47.419 51.116 51.449 48.644 46.312 46.032
Inhuur 6.279 13.027 13.204 10.428 9.104 9.005
Overige apparaatslasten 785 859 861 864 856 856
Personeel 40.356 37.229 37.385 37.353 36.353 36.171
Intern resultaat -106.790 -110.124 -112.573 -117.325 -122.820 -123.822
Intern resultaat -106.790 -110.124 -112.573 -117.325 -122.820 -123.822
Programmalasten 216.175 228.064 237.574 214.607 204.557 202.042
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 108.340 116.708 107.710 94.685 90.481 83.571
Kapitaallasten 83.820 88.876 107.381 100.615 95.752 100.141
Overige programmalasten 22.117 19.446 18.445 18.321 18.118 18.123
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.899 3.034 4.039 986 207 207
Saldo voor vpb en reserveringen -20.624 -6.324 8.732 9.244 -7.129 -5.870
Vennootschapsbelasting01.1480000

Saldo voor reserveringen -20.624 -7.472 8.732 9.244 -7.129 -5.870
Reserves22.215-77.7949.2875.6923.7142.664

Onttrekking reserves 27.003 23.902 9.487 5.892 3.914 2.864
Toevoeging reserves 6.263 101.700 200 200 200 200
Vrijval reserves 1.475 4 0 0 0 0
Saldo 1.591 -85.266 18.019 14.936 -3.414 -3.206

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De opbrengsten bestaan uit aangevraagde omgevingsvergunningen, opbrengsten die in rekening worden gebracht voor beheersvergoedingen hennep ontmantelingen en opbrengsten door uitvoering van gemeentewege. Inkomsten uit huur en verkoopopbrengsten van vastgoed, brandstofverkooppunten en reclamecontracten.

Lasten
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten ten behoeve van de omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, inspectie, toezicht, woningverbeteringen en hennepontmantelingen. Daarnaast worden uitgaven verantwoord voor personele inzet, kosten ten behoeve van de exploitatie van onroerend goed zoals onderhoud, beheerkosten en eigenaarslasten (zakelijke lasten en verzekeringen), verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed. Ook vindt doorbelasting naar andere programma’s plaats, zoals Onderwijs, Stedelijke ontwikkeling, Cultuur, Sport en Recreatie.

Reserves
De mutaties op de reserves hebben betrekking op de bestemmingsreserves Coulanceregeling, Groot onderhoud (MJOP), het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), de Rotterdamse Investeringsmotor, Steigers op Zuid en Vastgoed gebieden. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor de Coulanceregeling vastgoed, de vanuit 2021 doorgeschoven onderhoudswerkzaamheden vastgoed, NPRZ, Fonds Vitale Kernen en de sloop- en exploitatiekosten van de renovatie Boijmans van Beuningen.

Meerjarig verloop
Het meerjarige beeld laat voor 2022 een uitschieter zien aan de lastenkant door de eenmalige toevoeging van € 80 mln aan de bestemmingsreserve NPRZ. Vanaf 2025 is er een afname van de baten en lasten te zien die te verklaren is door het bijna volledig wegvallen van verkoopopbrengsten vastgoed en de hiermee samenhangende afschrijving van boekwaardes van vastgoedobjecten. Dit in verband met het voornemen de huidige verkoopopgave van vastgoed objecten in 2024 af te ronden.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bestaande stadBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) 12.392 15.929 2.105 980 980
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -98.778 1.563 12.304 -4.922 -4.908
Goed verhuren en opkoopbescherming Coalitieakkoord - Hoofdstuk 3 0 -700 -3.000 -3.000 -3.000
NPRZ pijler Wonen Coalitieakkoord - Hoofdstuk 3 -80.000 0 0 0 0
Bijdrage restauratie Rivièrahal Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 -18.000 0 0 0 0
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 444 476 564 650
Correctie verkoopopbrengsten vastgoed Coalitieakkoord – Overig -1.737 4.421 16.724 0 0
Diverse technische correcties Coalitieakkoord – Overig 0 0 0 0 514
Stijgingen energiekosten eigen gebouwen Coalitieakkoord – Overig -371 -1.864 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 408 988 -1.108 -2.110 -2.827
BTW-component WABO-leges Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2.000 1.300 1.300 1.300 1.300
Digitalisering Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 495 0 0 0 0
Opbrengstgen veiling brandstofverkooppunten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.259 -1.284 -618 -192 0
Saldoneutrale ramingsbijstellingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting reclameopbrengsten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.148 0 0 0 0
Verschuiving middelen tussen programma's Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -283 0 0 0 0
Wet kwaliteitsborging Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Bestemmingsreserve Coulanceregeling Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP) Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 190 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Steigers op zuid Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden Reserves 4 0 0 0 0
Toezicht en handhaving voor EPBD III Taakmutaties -66 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 990 -742 -471 -483 -545
Begroting na wijzigingen -86.386 17.492 14.409 -3.941 -3.928

Toelichting financiële bijstellingen

Goed verhuren en opkoopbescherming
Het programma Goed huren en Verhuren wordt vanaf 2024 gecontinueerd. In 2023 is een budget voor de opkoopbescherming toegekend van € 700.

NPRZ pijler Wonen
In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn nieuwe middelen gereserveerd voor de pijler wonen van de bestemmingsreserve NPRZ. Deze middelen dienen (deels) als cofinanciering bij andere financieringsbronnen.

Bijdrage restauratie Rivièrahal
Voor de restauratie van de Rivièrahal in Blijdorp wordt in 2022 € 18 mln beschikbaar gesteld.

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop.

Correctie verkoopopbrengsten vastgoed
Door de aanpassing van de fasering van verkoopopbrengsten is de algehele verkoopplanning aangepast. Daarnaast is de raming van de verkoopopbrengsten aangepast van 80% WOZ waarde naar 100% WOZ waarde.

Diverse technische correcties
In jaarschijf 2026 is een te hoog lastenbudget opgevoerd wat middels een technische correctie met programma Algemene Middelen is aangepast.

Stijgingen energiekosten eigen gebouwen
De energietarieven stijgen wereldwijd door beperking van de gasaanvoer en stijging van de vraag naar energie. Dit resulteert op basis van huidige inzichten in 2023 ook voor Rotterdam in onvermijdelijke kostenstijgingen.

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. 

BTW-component WABO-leges
Als gevolg van jurisprudentie is in de kostentoerekening van de WABO-leges een BTW component opgenomen waar eerder geen rekening mee werd gehouden. Dit leidt tot een voordeel van € 2 mln in 2022 en € 1,3 mln structureel vanaf 2023.

Digitalisering
Het Stadsarchief Rotterdam heeft de wens uitgesproken om 4km papieren bouwdossiers van (1905 -2010) digitaal te ontsluiten en beschikbaar te stellen via digitaal bouwloket. Tevens worden de Wabo-dossiers (2010-2015), door vervroegde overbrenging, digitaal beschikbaar gesteld. In 2022 wordt een onderbesteding van Є 495 verwacht op dit project omdat de start van het project vertraging heeft opgelopen.

Opbrengsten veiling brandstofverkooppunten
De prognose voor de begrote opbrengsten voor de veiling brandstofverkooppunten is geactualiseerd en meerjarig naar beneden bijgesteld op basis van een deskundigenraming. Een deel van de huurinkomsten van brandstofverkooppunten is omzet gerelateerd. De toenemende elektrificatie van het wegverkeer, toekomstige zero-emissiezone en covid zal een negatieve invloed hebben op de hoogte van de veiling inkomsten de komende jaren. 

Saldoneutrale ramingsbijstellingen
Op het programma vindt de volgende saldo neutrale wijziging plaats:

 • Vanuit het Rijk is een bijdrage toegekend voor buitenruimteproject Swiego van € 1,2 mln in 2022 en € 828 in 2023. Zowel de uitgaven als de bijdragen vanuit deze subsidie-inkomsten zijn opgenomen in de begroting.


Vennootschapsbelasting reclameopbrengsten

Vanaf 2020 wordt de gemeente met terugwerkende kracht voor 2016 en verdere jaren voor een tweetal activiteiten (verhuur reclame-uitingen en veiling brandstofverkooppunten) voor vennootschapsbelasting (VpB) aangeslagen. Tegen deze aanslagen is door de gemeente Rotterdam een bezwaar ingediend. Het bezwaar is door de Rijksbelastingdienst niet gehonoreerd en voor de activiteiten veiling brandstofverkooppunten en reclame loopt een juridische procedure. Hangende de uitkomsten van de rechtsgang worden de aanslagen voor veiling brandstofverkooppunten vooruitbetaald en op de balans geparkeerd om het (verder) oplopen van belastingrente te voorkomen. De aanslagen voor verhuur reclame-uitingen en brandstofverkooppunten worden geraamd en geheel voorzien. Hiervoor wordt een voorziening getroffen teneinde de geraamde VpB-lasten te kunnen dekken. 


Verschuiving middelen tussen programma's
Budgetoverheveling vanuit het programma Bestaande stad en Economische ontwikkeling naar het programma Stedelijke ontwikkeling voor een bijdrage aan o.a.  het project Gebruiksvriendelijk Rotterdams Efficiënt Administratiesysteem van de Toekomst (GREAT)

Wet kwaliteitsborging
Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ontstaan belangrijke wijzigingen in de vergunningverlening. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de technische uitvoering verschuift naar een private kwaliteitsborger.

Bestemmingsreserve Coulanceregeling
Er wordt een onttrekking aan de bestemmingsreserve opgevoerd van € 200. Het gaat hierbij om de overeengekomen kwijtschelding uit 2021 die nog in 2022 wordt afgehandeld.

Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP)
De vanuit 2021 doorgeschoven onderhoudsmiddelen ter grootte van € 2,9 mln zijn opgenomen in de bestemmingsreserve. Deze wordt volledig ingezet in 2022 voor het doorgeschoven onderhoud.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De kosten en bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. In 2022 zijn er voor € 1,2 mln meer aan lasten opgenomen die gedekt zijn uit de bestemmingsreserve. De wijzigingen betreffen:

 • - €338 Swiego
 • € 135 Zegenstraat
 • € 157 Tarwewijk
 • € 121 Toekomstperspectief Carnisse fase 3
 • € 650 Apparaatskosten transformatie overige sporen
 • € 243 Bewonersinitiatieven
 • € 149 Proceskosten programma buitenruimte
 • € 87 Fazantstraat en Capaciteit NPRZ


Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen
Er wordt een onttrekking aan de bestemmingsreserve opgevoerd van € 2,2 mln die wordt gebruikt voor de uitvoering van naar 2022 doorgeschoven asbestverwijderingswerkzaamheden. 

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
Voor het verwerven van bedrijfspanden die bijdragen aan het herstel en verbetering van de ruimtelijke aantrekkelijkheid van Rotterdam ten behoeve van economie, leefbaarheid, human capital, cultuur en toerisme wordt de verkoopopbrengst Eneco aangewend voor de duur van 15 jaar. Tevens wordt er € 190 toegevoegd aan de reserve ten behoeve van dekking van de kapitaallasten van Gymzaal Heijplaat.

Bestemmingsreserve Steigers op zuid
De kosten en bijbehorende onttrekking aan de bestemmingsreserve is in lijn gebracht met de huidige projectbegroting.

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden
Er worden geen kosten meer onttrokken aan de bestemmingsreserve waardoor de resterende middelen van € 4 kunnen vrijvallen.

Toezicht en handhaving voor EPBD III
Er is voor 2022  € 66 beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). De EPBD is in 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse bouwregelgeving.

Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest, de grootste wijzigingen zijn: 

 • budgetoverheveling naar programma Overhead voor bijdrage in de aanpassing en inrichting van een object aan de Laanslootseweg (€ 789 in 2022)
 • indexatie (van € 0 in 2022 tot  - € 1,1 mln in 2026)
 • als gevolg van een uitbreiding van de eigen formatie voor toegenomen inzet op onder meer NPRZ en Fonds Vitale Kernen is voor de meebeweeg systematiek (MBS) een budget naar het programma Overhead overgeheveld (€ 309 structureel vanaf 2023). De uitbreiding is binnen de begroting van het programma opgevangen
 • diverse kleine technische wijzigingen (van € 201 in 2022 tot  € 246 in 2026)