Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten BestuurRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves5.9033.283823818818818

Bijdragen rijk en medeoverheden 72 13 11 11 11 11
Overige opbrengsten derden 533 1.693 536 530 530 530
Overige baten 5.298 1.576 276 276 276 276
Lasten exclusief reserves17.97920.85019.69819.61819.61819.618

Apparaatslasten 9.710 11.399 11.252 11.172 11.172 11.172
Inhuur 226 177 244 244 244 244
Overige apparaatslasten 517 613 708 708 708 708
Personeel 8.967 10.609 10.300 10.220 10.220 10.220
Intern resultaat 568 597 634 634 634 634
Intern resultaat 568 597 634 634 634 634
Programmalasten 7.702 8.853 7.812 7.812 7.812 7.812
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.588 2.955 2.998 2.998 2.998 2.998
Kapitaallasten 35 34 0 0 0 0
Overige programmalasten 1.921 3.003 1.914 1.914 1.914 1.914
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.158 2.861 2.900 2.900 2.900 2.900
Saldo voor vpb en reserveringen -12.076 -17.568 -18.875 -18.800 -18.800 -18.800
Saldo voor reserveringen -12.076 -17.568 -18.875 -18.800 -18.800 -18.800
Reserves65276-30-110-110-110

Onttrekking reserves 193 475 100 20 20 20
Toevoeging reserves 248 199 130 130 130 130
Vrijval reserves 120 0 0 0 0 0
Saldo -12.011 -17.292 -18.905 -18.910 -18.910 -18.910

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De reguliere baten betreffen bijdragen van de regiogemeenten voor diensten van de Rekenkamer en de Ombudsman, toegerekende rente reserves en voorzieningen. In 2022 is incidenteel € 1,3 mln vrijval vanuit de Voorziening Pensioenen Bestuurders opgenomen en € 1 mln voor verkoop van pensioenpolissen.

 

Lasten
De lasten bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten. Ook zijn hier de vergoedingen voor de raadsfracties, accountantskosten en contributies aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten opgenomen.

 

Reserves
Jaarlijks wordt bepaald of er een bedrag wordt toegevoegd of onttrokken aan de diverse bestemmingsreserves. De huidige bestemmingsreserves zijn communicatie verkiezingen, B en W fonds en commissie reizen.

 

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop laat bij de baten een dalend beeld zien ten opzichte van 2022. In 2022 zijn er incidentele baten door de verkoop van pensioenpolissen en een vrijval van de Pensioenvoorziening ex-raadsleden. Deze pensioenvoorziening wordt ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. Hetzelfde geldt bij de lasten. Hier is er in 2022 een eenmalige inkoop van pensioenen bij een pensioenverzekeraar. Daarnaast is er een structurele verhoging van de lasten met € 1 mln vanuit het coalitieakkoord. Vanuit Koers van de Stad is er structureel extra budget toegekend aan de Ombudsman.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen BestuurBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) -17.692 -17.712 -17.712 -17.712 -17.712
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 400 -1.193 -1.199 -1.199 -1.199
Koers van de Stad Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Vrijval Pensioenvoorziening ex-raadsleden Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 400 0 0 0 0
Bestemmingsreserve B&W Fonds Reserves 0 0 0 0 0
Egalisatiereserve Raad/Griffie Reserves 0 0 0 0 0
Egalisatiereserve Rekenkamer Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 -193 -199 -199 -199
Begroting na wijzigingen -17.292 -18.905 -18.910 -18.910 -18.910

Toelichting financiële bijstellingen

Koers van de Stad
Bij het coalitieakkoord is er met ingang van 2023 structureel € 1 mln toegekend aan de gemeenteraad voor Koers van de Stad.

Vrijval Pensioenvoorziening ex-raadsleden
De Pensioenvoorziening ex-raadsleden wordt ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. Hierdoor is de voorziening in eigen beheer niet langer noodzakelijk. In 2022 kan hierdoor € 400 vrijvallen.

Bestemmingsreserve B&W Fonds
Voor Coronahulp aan Suriname en vluchtelingenhulp aan Gdansk wordt € 170 onttrokken aan de bestemmingsreserve. Dit betreft een saldo neutrale boeking.

Egalisatiereserve Raad/Griffie
Bij de eerste herziening is een onttrekking van € 190 opgevoerd om incidentele lasten te dekken. Dit blijkt achteraf binnen de lopende begroting gevonden te worden waardoor de onttrekking teruggedraaid wordt. Dit betreft een saldo neutrale boeking.

Egalisatiereserve Rekenkamer
Er wordt € 80 onttrokken aan de egalisatiereserve voor incidentele extra loonkosten. Dit betreft een saldo neutrale boeking.

Technische wijzigingen
In dit programma zijn  diverse technische wijzigingen opgenomen. De grootste wijzigingen zijn:

  • de budgetten zijn vanaf het jaar 2023 geactualiseerd naar het prijspeil 2023. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. Gevolgen voor het jaar  2023 - € 178 en structureel - € 183 vanaf 2024
  • overige technische bijstellingen van - € 15  met ingang van 2023 en structureel vanaf 2024 - € 16