Voortgang 2022

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

In het eerste kwartaal van 2022 kwam langzaam maar zeker een einde aan de coronacrisis. Eind maart was alles bijna zoals ervoor. De sector kwam tot leven en instellingen maakten volop programma’s. Bezoekersaantallen blijven voor sommige groepen nog wat achter, de verwachting is dat ‘terug naar normaal‘ nog wat tijd nodig heeft. Daarnaast krijgt de cultuursector zijn deel in andere ontwikkelingen, zoals de stijgende energieprijzen en huren.

 

Herstel en transitie na de coronacrisis

In het voorjaar van 2021 deed de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam diverse aanbevelingen. Die waren enerzijds gericht op het overeind houden van de sector door noodsteun zo lang het nodig was. Anderzijds waren de aanbevelingen bedoeld om de cultuursector na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk te laten herstarten en een transitie mogelijk te maken. Het gaat om de overgang naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht dan voor corona. De stedelijke herstartcampagne en bijbehorend wijkenprogramma zijn afgerond. Meer informatie over het wijkenprogramma is opgenomen in de paragraaf Kunst en cultuur in de wijken.

In het najaar van 2022 komt er een werkconferentie, gevolgd door de uitwerking van de in de aanbevelingen benoemde thema’s tot samenhangende ‘new deals’. Er is een Denktank opgezet door de cultuursector zelf. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en ondersteund. Voor de transitiefase heeft het college van burgemeester en wethouders ongeveer € 3 miljoen beschikbaar gesteld.

 

Kunst en cultuur in de wijken

De activiteiten in de gebieden hebben zwaar geleden onder de coronamaatregelen. De aanbevelingen van de Denktank New Deal Cultuur hebben geleid tot een plan om de activiteiten in de wijken snel te herstarten. Hiermee is in de loop van het eerste kwartaal 2022 een begin gemaakt, zodra de versoepeling van de coronamaatregelen dit toelieten. Om de Rotterdammers uit de wijken zo goed mogelijk te bereiken, heeft er een zogenoemd winterwijkenprogramma gedraaid met 18 shows in 16 wijken, en met een zesdelige serie ‘Maak mee in je wijk’ op OPEN Rotterdam. Er is een eenmalige regeling ‘Cultuur Boost’ geweest voor lokale initiatieven en zijn er talentenjachten georganiseerd.

 

Cultuurparticipatie

Om alle kinderen de kans te geven met cultuur in aanraking te komen, blijft de gemeente inzetten op cultuuronderwijs met professionele docenten op alle Rotterdamse scholen. Het streven is dat alle basisschoolleerlingen in Rotterdam in 2022 kwalitatief goede cultuureducatie krijgen. Cultuureducatie moet in toenemende mate duurzaam geborgd zijn in het Rotterdamse basisonderwijs.

In het lopende coalitieakkoord is voor cultuureducatie als indicator opgenomen dat in 2022 30% van de basisscholen een of meer niveaus gestegen is in het Rotterdamse Cultuureducatie Model. Voor 2020 was het streefcijfer 22%; dit resultaat is gehaald, ondanks de coronasituatie.

 

Financiële bijstellingen Beheer van de stad (x 1.000) - € 212
CAO Jeugdtheater Hofplein - € 875
Bestemmingsreserve Evenementenfonds € 775
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € 112
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma

Film, media en bibliotheek

Op basis van de in 2019 vastgestelde Film- en Mediavisie zet de gemeente ook in 2022 in op versterking van het Rotterdamse film- en mediaklimaat. Met het oog op samenhang in het stelsel van ondersteuningsinstrumenten is ‘Rotterdam Film and Media Office (RFMO)’ gestart. Dit centrale aanspreekpunt is van belang voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het film- en mediabeleid: .

In augustus 2022 was de deadline voor het indienen van plannen voor de nieuwe vijfjarige concessieperiode van de Rotterdamse lokale omroep. Volgens de geldende procedure is de volgende stap dat de gemeenteraad een advies uitbrengt aan het Commissariaat van de Media. In februari 2023 start de nieuwe concessieperiode.

In juli 2022 is het winnende schetsontwerp van de nieuwe Centrale Bibliotheek bekendgemaakt. Het winnende ontwerpteam heeft tot midden 2023 de tijd om de schets uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Na uitvoering van het ontwerp beschikt Rotterdam naar verwachting rond 2029 over een nieuwe Centrale Bibliotheek die klaar is voor de toekomst. De nieuwe bieb is een visitekaartje voor de stad, een huiskamer voor alle Rotterdammers en een voorbeeld voor de bibliotheekwereld. Tijdens de verbouwing, van 2025 tot en met de oplevering in 2029, krijgt de bibliotheek een tijdelijke huisvesting aan de Librijesteeg.

 

Musea

In de jaren 2020 en 2021 trok de coronacrisis een zware wissel op de musea. In het eerste kwartaal van 2022 zijn stap voor stap alle coronamaatregelen komen te vervallen. Dit had per 1 september nog niet geleid tot volledig herstel van de bezoekersaantallen. In 2021 en de eerste maanden van 2022 is er noodsteun beschikbaar gesteld aan Rotterdamse culturele instellingen. De laatste ronde liep in maart 2022 af. De verwachting is dat het herstel enige tijd nodig heeft en langzaam maar zeker zal doorzetten. Vanwege de onzekerheid over de ontwikkelingen van het coronavirus is hierover echter niets met zekerheid te zeggen. In de loop van het jaar 2022 moet blijken of de ingrijpende coronamaatregelen echt tot het verleden behoren.

Museum Boijmans van Beuningen

De gemeente is eigenaar van het gebouw van Museum Boijmans van Beuningen en grotendeels eigenaar van de collectie van het museum. Het museumgebouw bevat asbest en voldoet in technisch en functioneel opzicht niet meer aan de eisen. Het museum is daarom gesloten. In december 2021 stemde de gemeenteraad in met een breed gedragen plan voor de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Deze renovatie voorziet in verwijdering van asbest en de noodzakelijke renovatie. Ook moet een belangrijke vernieuwing het museum meer bezoekers laten trekken. In de tweede helft van 2022 is het Voorlopig Ontwerp klaar. 

Stadsmuseale functie

Op grond van het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) besloot de gemeenteraad in november 2020 de subsidie aan Museum Rotterdam grotendeels te beëindigen. Tevens vroeg de gemeenteraad het college een visie te ontwikkelen op een nieuwe stadsmuseale functie. Hiertoe is in 2021 een richtinggevend kader opgesteld in de vorm van het rapport ‘Ook van jou!’. In december 2021 stelde de raad dit kader vast. Het kader is uitgewerkt tot een concreet plan voor een nieuw stadsmuseum, met adviezen voor governance (bestuur, taken en verantwoordelijkheden) , huisvesting en programmering. De programmamaker blijft op verschillende plekken in de stad rondom de collectie tijdelijke programmering verzorgen.

 

Rotterdamse raad voor kunst en cultuur / Adviesfunctie

Op 31 mei 2022 heeft het college besloten de Verordening RRKC in te trekken per 1 januari 2023 en toe te werken naar een nieuw adviesmodel voor cultuur. Randvoorwaarden voor dit model zijn onder meer transparantie en onafhankelijkheid. Het nieuwe adviesmodel zal in ieder geval voorzien in:

  • Cultuurplanadvies/beoordeling cultuurplanaanvragen
  • Gevraagd advies
  • strategische langetermijnadviezen
  • adviezen op incidentele vraagstukken (beleidsthema’s en concrete onderwerpen
  • Ongevraagd advies (initiatief van anderen dan college; luis-in-de-pelsfunctie)

In de zomer van 2022 is een onafhankelijk onderzoek onder een brede groep betrokkenen en experts uitgevoerd naar de wensen, behoeften en mogelijkheden. De resultaten zullen in het laatste kwartaal van 2022 leiden tot collegebesluitvorming en implementatie.