Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten CultuurRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves1.399456406306306306

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.100 322 100 0 0 0
Overige opbrengsten derden 165 134 306 306 306 306
Overige baten 135 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves161.862153.006153.833152.170151.429151.153

Apparaatslasten 4.263 4.496 4.533 4.529 4.517 4.505
Inhuur 127 190 190 190 190 190
Overige apparaatslasten 68 130 93 93 93 93
Personeel 4.068 4.176 4.250 4.246 4.234 4.222
Intern resultaat -460 386 540 540 540 540
Intern resultaat -460 386 540 540 540 540
Programmalasten 158.059 148.125 148.760 147.101 146.372 146.108
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.525 1.169 675 -190 -154 -418
Overige programmalasten 166 97 100 100 100 100
Subsidies en inkomensoverdrachten 147.368 146.859 147.986 147.192 146.426 146.426
Saldo voor vpb en reserveringen -160.463 -152.550 -153.428 -151.864 -151.123 -150.847
Saldo voor reserveringen -160.463 -152.550 -153.428 -151.864 -151.123 -150.847
Reserves17.4345.2571.000000

Onttrekking reserves 11.219 4.482 1.000 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 6.215 775 0 0 0 0
Saldo -143.028 -147.293 -152.428 -151.864 -151.123 -150.847

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten betreffen inkomsten uit Rijksgeld, bedoeld voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en opbrengsten uit interne verrekeningen.

Lasten
De apparaatslasten opgenomen onder dit programma bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten van de medewerkers die belast zijn met de ontwikkeling- en uitvoering van het cultuurbeleid.
Een groot deel van de programmalasten betreft het verlenen van subsidies. Jaarlijks worden subsidies toegekend aan culturele organisaties opgenomen in het Cultuurplan 2021 – 2024. Daarnaast wordt jaarlijks subsidie verleend aan de stichting Bibliotheek Rotterdam en ontvangen de organisaties die behoren tot de “Rotterdamse culture basis”, zoals theaters en musea, eveneens een jaarlijkse subsidie. Verder zijn er specifieke (subsidie)budgetten voor mediabeleid, creatieve industrie, cultuureducatie, evenementen en algemene subsidiebudgetten voor incidentele aangelegenheden.

Reserves
In de begroting 2022 zijn onttrekkingen gedaan aan de bestemmingsreserve Noodfonds, ter ondersteuning van culturele organisaties die zijn getroffen door de coronamaatregelen. Daarnaast is onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds voor in het jaar 2022 georganiseerde evenementen. De afwikkeling van het Eurovisie Songfestival resulteerde in 2022 in een vrijval uit deze reserve.
De begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds in 2023, betreft de organisatie van een evenement in Rotterdam Zuid.  

Meerjarig verloop
De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. Dit komt onder andere door het incidentele karakter van bepaalde uitgaven, zoals die in het kader van de Regiodeal, en die voor specifieke eenmalige evenementen en activiteiten. 

Financiële bijstellingen

Bijstellingen CultuurBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) -147.081 -145.893 -145.360 -143.095 -142.838
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -212 -6.534 -6.504 -8.028 -8.009
Extra middelen Cultuurplan Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 0 0 0 -2.500 -2.500
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 59 63 75 87
CAO Jeugdtheater Hofplein Coalitieakkoord – Overig -875 -875 -875 0 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds Reserves 775 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -112 -5.718 -5.692 -5.604 -5.596
Begroting na wijzigingen -147.293 -152.428 -151.864 -151.123 -150.847

Toelichting financiële bijstellingen

Extra middelen Cultuurplan
De in het huidige Cultuurplan (2021-2024) opgenomen intensivering, wordt gecontinueerd in de daaropvolgende jaren.

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop.

CAO Jeugdtheater Hofplein
De wettelijk verplichte invoering van de CAO Kunsteducatie leidt voor jeugdtheater Hofplein tot hogere lasten. Hiervoor ontvangt het jeugdtheater jaarlijks een aanvullend subsidiebedrag. Het bedrag geldt voor de resterende cultuurplanperiode (2022 tot en met 2024).

Bestemmingsreserve Evenementenfonds
Voor mogelijke fiscale (BTW) consequenties bij de afwikkeling van het Eurovisie Songfestival, is in de bestemmingsreserve Evenementenfonds een bedrag van € 800 aangehouden. Nu blijkt hiervoor een lager bedrag te volstaan en kan € 675 uit de reserve vrijvallen. In de reserve is daarnaast een bedrag van € 300 aangehouden voor effectmeting, acquisitie en representatie van grootschalige evenementen in de stad. Een bedrag van € 200 blijkt hiervoor toereikend. Daardoor valt € 100 uit de reserve vrij.

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen corona korte termijn
Voor uitvoering van een tweetal projecten in het kader van Rotterdam Sterker Door, wordt voor 2022 een bedrag van € 150 onttrokken aan deze bestemmingsreserve.

Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest, de grootste wijzigingen zijn de actualisatie van de budgetten vanaf het jaar 2023 naar het prijspeil 2023 (- € 5,5 mln in 2023 en - € 5,4 mln structureel vanaf 2024), nadere informatie hierover is opgenomen bij Grondslagen, en diverse kleine technische wijzigingen (- € 112 in 2022, - € 204 vanaf 2023).