Voortgang 2022

Meedenken, meedoen en meebeslissen

Tijdens de collegeperiode 2018 tot 2022 is hard gewerkt aan een grotere betrokkenheid en invloed van Rotterdammers op het beleid. Rotterdammers mogen verwachten dat de gemeente zichtbaar en direct aanspreekbaar is. Daarbij staan zeggenschap delen, zorgvuldig luisteren en een continue dialoog - ook digitaal - centraal.

Met het oog hierop is in maart 2020 het uitvoeringsprogramma Betrokken Stad vastgesteld. Dit programma stelt de algemene uitgangspunten vast voor de participatie. In 2022 zijn er verschillende producten (door)ontwikkeld. Voorbeelden zijn de Grote Participatie Samenvatting, workshops en trainingen voor collega's, een eerste leergang democratisch vakmanschap, de verkiezing van een Kinderburgemeester, en het opstellen van een Kinderagenda. Daarnaast is het digitale participatieplatform Mijn Rotterdam live gegaan. Dit platform is dé digitale plek waar bewoners kunnen meedenken en meebeslissen over plannen in hun wijk. Er is veel aandacht voor de kant van zowel de bezoekers als de gebruikers van Mijn Rotterdam en de voortdurende (door)ontwikkeling van de mogelijkheden.

 

CityLab010

CityLab010 is het programma dat Rotterdammers en organisaties uitnodigt om op laagdrempelige wijze hun vernieuwende droom voor de stad waar te maken. Het programma voorziet in ondersteuning aan de indieners van de plannen. Ze krijgen waar nodig coaching, verbinding met een relevant netwerk, en een startbudget tot € 100.000. In 2022 is er ruim € 3 miljoen beschikbaar voor vernieuwende ideeën. Vanaf 2023 wordt het maximumbedrag per plan teruggebracht tot € 50.000. Eind augustus waren ruim 275 plannen aangemeld die hebben geleid tot 125 aanvragen voor een startbudget. Deze plannen zijn met een advies van de ambtenaren voorgelegd aan de Stadsjury. Eind 2022 bepaalt de jury welke plannen de hoogste kwaliteit, hoogste mate van vernieuwing en grootste maatschappelijke bijdrage hebben en daarmee in aanmerking komen voor een startbudget.

 

De Wijk aan Zet

In Rotterdam is de ‘Wijk aan Zet’. Met de komst van 39 wijkraden, na de verkiezingen van maart 2022, heeft iedere wijk een eigen vertegenwoordiging. Hierdoor ontstaat een voortdurende dialoog waarin gemeente en de wijk samen zaken bespreken die in de wijk spelen. Centraal staat de samenwerking met de wijk, de vorming van een netwerk en de organisatie van participatie. De gemeente is hierbij zichtbaar en laagdrempelig aanwezig en sluit aan op wat de wijk nodig heeft. Dit vraagt om een lerende organisatie die zich voortdurend aanpast aan de leefwereld van de Rotterdammer.

Het wijkakkoord vormt de basis van de samenwerking. In 2022 is begonnen met het ophalen van ideeën. Het is de bedoeling de wijkakkoorden in 2023 vast te stellen. De periode tot 2026 vormt dit document het uitgangspunt van de samenwerking in de wijk. De wijkraden houden toezicht op de mate en kwaliteit van participatie en adviseren de gemeente hoe zij de wijk het beste bij plannen en uitvoering kan betrekken.

Wijk aan Zet is van iedereen: bewoners, bestuurders, ondernemers, professionals en ambtenaren. Dat element komt terug in een relevant, breed gedragen collegetarget.

 

Aanpak Kleine Kernen

In januari 2022 rondden de gebiedscommissies van de ‘kleine kernen’- Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis - het ambitiedocument Nieuwe Buitenkansen af. Daarin staan 19 maatregelen langs vijf verbindende thema’s: duurzaamheid en energietransitie, vitaliteit, aantrekkelijkheid, infrastructuur en bereikbaarheid. Met de nieuw gekozen wijk- en dorpsraden stemt het college af hoe de aanpak Kleine Kernen er verder uit gaat zien.

Financiële bijstellingen Dienstverlening  (x 1.000)  - € 7.853 
Menselijke maat - € 1.793
Aanmangings- en vervolgopbrengsten - € 1.325
Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € 4.735
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Verkiezingen

In maart 2022 kozen de Rotterdammers een nieuwe gemeenteraad en voor het eerst ook de wijkraden. De gemeenteraad is geïnformeerd over het verloop van de verkiezingen, de bevindingen en de evaluatie. In de tweede helft van 2022 lopen de voorbereidingen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen die gaat plaatsvinden op 15 maart 2023.

 

Stadsarchief

De eerste helft van 2022 stond in het teken van de Toekomstvisie 2025. Het samenwerkingsverband met het Noord-Hollands Archief en Erfgoed Leiden & Omstreken werd in mei bekrachtigd. Inmiddels heeft dit zijn eerste vruchten afgeworpen. Het Stadsarchief werkt nu aan verdergaande samenwerking met Archeologie, Monumenten en Museum Rotterdam. Die samenwerking komt tot uiting in de plannen voor de nieuwe stadsmuseale functie.

In maart 2022 startte de manifestatie ‘150 jaar Nieuwe Waterweg’ met de opening van een fototentoonstelling van het stadsarchief in Hoek van Holland. Gedurende een half jaar vinden er in dit kader tal van activiteiten, georganiseerd door tal van partners plaats. In oktober loopt de manifestatie ‘150 Jaar Nieuwe Waterweg’ af en start de manifestatie ‘150 jaar Holland-Amerika Lijn’. Hierbij is het Stadsarchief nauw betrokken.

Verder is de nieuwe publieksservice ‘digitaliseren op verzoek’ gelanceerd. Bezoekers kunnen hiermee gratis archiefbestanden laten digitaliseren. Bijzonder indrukwekkend in 2022 was het voorlezen in de Laurenskerk van de namen van de voorheen naamloze slachtoffers van het bombardement op 14 mei 1940. Ook dit was een initiatief van het Stadsarchief. Oud-burgemeester Opstelten beet de spits af.

 

Tevredenheid dienstverlening

In de vorige collegeperiode heeft de gemeente al veel ervaring opgedaan met het gebruik van klanttevredenheidsonderzoeken.  Daarnaast is de gemeente gestart met het continu verbeteren van haar dienstverlening op basis van directe feedback van Rotterdammers. Hieruit is in 2022 een nieuwe visie op de koers van de gemeentelijke dienstverlening voor de komende jaren ontstaan. In deze nieuwe opgave Dienstverlening staat de mening van de Rotterdammer centraal en werkt de gemeente aan het verbeteren van de dienstverlening van buiten naar binnen. De gemeentelijke dienstverlening moet aansluiten op de behoeften van de Rotterdammers. Dat betekent betrokken en persoonlijk contact, met de menselijke maat, dicht bij de Rotterdammer en een effectief (digitaal) zaken kunnen doen met de gemeente. Met behulp van tevredenheidsonderzoeken op 4 belangrijke pijlers (algemene tevredenheid, tijdigheid, duidelijkheid en vriendelijkheid) monitort de gemeente continu wat Rotterdammers vinden van hun contact met de gemeente.  

% van de Rotterdammers dat tevereden / ontevreden is over het contact met de gemeente op de volgende onderdelen Realisatie 2021 T1 2022 T2 2022
Norm ontevredenheid     -4%
Realisatie ontevredenheid   7% 14%
Algemene tevredenheid (ontevredenheid)

86% 

(14%)

85%

(15%)

84%

(16%)

Digitalisering Burgerzakenproducten

De gemeente werkt voortdurend aan de digitalisering van burgerzakenproducten. Inwoners en ondernemers kunnen steeds meer producten en diensten 24/7 digitaal regelen en volgen. Het gaat bijvoorbeeld om het doorgeven van een verhuizing of aangifte van een voorgenomen huwelijk. Sinds februari 2022 kunnen ouders hun kind volledig digitaal laten inschrijven in de gemeente. Een afspraak is hiervoor niet meer nodig.