Wat willen we bereiken?

De gemeente zet zich in om een betrouwbare en betrokken overheid te verwezenlijken voor alle Rotterdammers.

 • Grotere betrokkenheid van burgers, ondernemers en instellingen bij het bepalen van het gemeentelijke beleid.
 • Betere aansluiting van het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke activiteiten bij de opgaven in de wijken. Zowel bovenstaand punt als dit punt wordt gedaan door middel van de doenvermogentoets. We voeren een Doenvermogentoets in om bij de totstandkoming van beleid al rekening te houden met hoe dit beleid neerslaat in de uitvoering.
 • Zorgvuldige, betrouwbare en toegankelijke verkiezingen en referenda.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Uitvoering geven aan Wijk aan Zet 
 • Uitvoering van de Verordening Wijkraden, met het onderdeel ‘wijkakkoorden’.
 • Het organiseren van een inclusief en laagdrempelig, stadsbreed participatieaanbod.
 • Regie voeren op een integrale aanpak in de wijken.
 • Toegankelijke en betrouwbare verkiezingen organiseren.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget wijk aan Zet: 

Het college realiseert (in deze collegeperiode) naar het oordeel van de wijkraad 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen

      50% 65% 75%* 75%

Groei aantal actieve Rotterdammers:

 • Bewoners die stemmen
 • Bezoekers MijnRotterdam.nl
 • Bewoners welke een initiatief indient
 • Aantal reagerende Rotterdammers*
N.v.t. Nulmeting N.n.b. Nulmeting +5% groei Score 2023+5% groei Score 2024+5% groei Score 2025+5% groei

Meer Rotterdammers hebben vertrouwen in de wijkraden (voorheen deelgemeenten en bestuurscommissies) o.b.v. het Wijkprofiel eens in de twee jaar

Realisatie 2020: 48%

 

48%

48% N.v.t.

49%

N.v.t.

50%

% Toegankelijkheid stembureaus

96% 96% 97% 96% 96% 96% 96%

Aantal wijkhubs

 

13 30 19 39 39 39 39

Toelichting indicatoren

Collegetarget Wijk aan zet

Aan de hand van alle behaalde acties uit de voorgangsrapportages van de jaaractieplannen van de 39 wijkraden wordt het percentage bepaald.

* peildatum 1-11-2025