Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkelingRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves4.3314.7524.5485.1345.6346.134

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.699 2.692 2.350 2.350 2.350 2.350
Overige opbrengsten derden 1.632 2.059 2.199 2.784 3.284 3.784
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves36.27538.89738.93635.83833.20732.973

Apparaatslasten 9.989 9.930 10.417 10.406 10.386 10.347
Inhuur 464 235 235 231 231 231
Overige apparaatslasten 120 204 209 210 210 210
Personeel 9.405 9.491 9.973 9.965 9.945 9.906
Intern resultaat 4.458 5.560 4.967 4.967 4.967 4.967
Intern resultaat 4.458 5.560 4.967 4.967 4.967 4.967
Programmalasten 21.828 23.407 23.553 20.466 17.855 17.659
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.451 11.337 11.713 9.835 8.568 8.528
Kapitaallasten 123 288 396 396 396 396
Overige programmalasten 23 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 12.231 11.696 11.359 10.150 8.806 8.650
Saldo voor vpb en reserveringen -31.944 -34.145 -34.388 -30.704 -27.574 -26.839
Saldo voor reserveringen -31.944 -34.145 -34.388 -30.704 -27.574 -26.839
Reserves1.5021.1574501001000

Onttrekking reserves 1.952 1.897 450 100 100 0
Toevoeging reserves 450 740 0 0 0 0
Saldo -30.442 -32.988 -33.938 -30.604 -27.474 -26.839

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden, leges en de bijdrage vanuit de EU voor de managementautoriteit Kansen voor West.

Lasten
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten ten behoeve van de economische stimulering, Herstel- en Vernieuwingsagenda en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen en uitvoering voor de managementautoriteit Kansen voor West.

Reserves
De voornaamste onttrekking aan de reserve betreft de reserve Energietransitie. Hiervoor zijn diverse projecten opgenomen voor de nieuwe economie, zoals Rotterdam The Hague Innovation Airport, Bleekaarde, Up! Rotterdam en Versnellen Innovatie MKB.

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop na reserves daalt, vanwege het aflopen van.de volgende intensiveringen: Werklocaties en Nieuw ondernemerschap Circulaire Economie (2023), Herstelplan Economie (2024) en Digitale voorbeeldstad / CDO office (2025). Vanuit het coalitieakkoord zijn middelen toegevoegd voor sociaal ondernemerschap en aantrekkelijke winkelstraten en vindt een bezuiniging plaats op Rotterdam Partners.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Economische ontwikkelingBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) -36.063 -28.945 -23.006 -21.978 -21.959
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 3.075 -4.993 -7.598 -5.495 -4.880
Sociaal ondernemen Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 -500 -500 -500 -500
Aantrekkelijke winkelstraten Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Rotterdam Partners Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 0 800 1.600 1.600 1.600
Versnellingshuis Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 0 -100 -200 -200 -200
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 102 110 130 149
Markttarieven kostendekkend Coalitieakkoord – Overig 0 0 -1.000 -500 0
Stijgingen energiekosten eigen gebouwen Coalitieakkoord – Overig -11 -50 0 0 0
Kasschuif Coördinatie haven Kasschuiven 500 -125 -125 -125 -125
Kasschuif Maakindustrie Kasschuiven 1.894 358 -1.684 -330 -238
Kasschuif Subsidies Economie Kasschuiven 607 -607 0 0 0
Kasschuif Urban Future Global Conference Kasschuiven 300 -100 -200 0 0
Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Verlagen programmalasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 665 0 0 0 0
Opbrengsten externe detachering Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Brexit Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Economiesubsidies Reserves -240 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Transitiekosten Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -641 -4.771 -4.599 -4.570 -4.566
Begroting na wijzigingen -32.988 -33.938 -30.604 -27.474 -26.839

Toelichting financiële bijstellingen

Sociaal ondernemen
Sociaal ondernemen is heel belangrijk voor ons. Samen met fondsen, opleidingen, bedrijven en inwoners pakken we grote maatschappelijke problemen aan, zoals meer Rotterdammers aan het werk krijgen en houden, ook wanneer ze daar door armoede, schulden, psychische of lichamelijke problemen hulp bij nodig hebben. Alle partijen in het Rotterdamse leveren een gezamenlijke bijdrage aan bestaanszekerheid onder Rotterdammers en een mooier Rotterdam.

Aantrekkelijke winkelstraten
We investeren samen met partijen in de stad in veilige en aantrekkelijke winkelstraten en bedrijventerreinen, waarbij we ons realiseren dat het winkelen steeds vaker digitaal gaat en dat per saldo minder winkels zullen overblijven.

 • Leegstand en verpaupering vormen een gevaar voor winkelgebieden. 
 • We onderzoeken de aantrekkelijkheid (omgeving) van winkelcentra. We betrekken de winkeliers, wijkraden en klanten, want zij weten als geen ander wat er speelt en wat nodig is om de levendigheid te verbeteren.
 • We gaan in gesprek met de grote verhuurders van winkelpanden om leegstand als gevolg van hoge huren te voorkomen.

Rotterdam Partners
De subsidie aan Rotterdam Partners blijft grotendeels overeind, we blijven inzetten op internationale acquisitie. We vertrouwen erop dat het Rotterdamse bedrijfsleven, dat ook in grote mate profiteert van de inspanningen van Rotterdam Partners inspringt om de resterende 20% van de financiering voor haar rekening te nemen.

Versnellingshuis
Er zijn stevige ambities om de haven te verduurzamen. We investeren in het versnellingshuis om de vergunningsprocedures voor verduurzaming van de haven te versnellen.

Organisatie
We maken scherpe keuzes in ons beleid en gaan nog efficiënter werken. Het is reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering.

Markttarieven kostendekkend
Vanwege de coronamaatregelen hebben de uitwerking van de marktvisie en de hieraan gekoppelde pilots vertraging opgelopen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat volledige kostendekkendheid van marktleges middels een ingroeimodel vanaf 2026 wordt gerealiseerd. Voor begrotingsjaar 2023 is hier reeds eerder rekening mee gehouden. Voor 2024 wordt nog rekening gehouden met een tekort van € 1 mln en voor 2025 met een tekort van € 500.

Stijgingen energiekosten eigen gebouwen
De energietarieven stijgen wereldwijd door beperking van de gasaanvoer en stijging van de vraag naar energie. Dit resulteert op basis van de huidige inzichten in 2023 ook voor Rotterdam in onvermijdelijke kostenstijgingen.

Kasschuif coördinatie Haven 
De middelen voor inzet op coördinatietaken en overkoepelende projecten zijn in 2022 bekostigd uit onderschrijdingen op activiteiten en door het temporiseren van projecten. Deze middelen worden doorgeschoven om voorziene financiële gaten in de concern brede coördinatietaak op te vangen.

Kasschuif Maakindustrie
De inzet op de Maakindustrie wordt middels een subsidieregeling bekrachtigd. De regeling ziet toe op het ondersteunen van verbouwingen en huursubsidie die ten goede komen aan ondernemingen in de Rotterdamse maakindustrie die gevestigd zijn of zich willen vestigen in met name de Spaanse Polder en het Makersdistrict. 

Kasschuif subsidies Economie
Stichting Square (nieuwe naam Erasmus MC) is vertraagd tot uitvoering gekomen, waardoor een deel van de subsidie van de Erasmus Campus doorschuift naar 2023. Voor de subsidie op ondernemersinitiatieven geldt dat het indienen van initiatieven over een langere periode wordt gespreid, vanwege de terughoudendheid en andere prioriteiten van ondernemers.

Kasschuif Urban Future Global Conference 
De Urban Future Global Conference kon niet in 2021 plaatsvinden. De 'Strategic Board' heeft eind 2020 het besluit genomen om vanwege COVID-19 risico's en beperkingen het event uit te stellen tot 2024.

Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028
Voor het Wijkontwikkelingsprogramma Bospolder-Tussendijken is € 8 lastenbudget overgeheveld naar het Programma Dienstverlening.

Verlagen programmalasten
Op de onderdelen Vitale kernen, Transformatie-aanpak voor bedrijfsruimten en programma Haven Industrieel Complex (HIC) vindt een bijstelling plaats door onder andere minder animo vanuit de markt en het ontbreken van capaciteit. 

Opbrengsten externe detachering
Ophogen externe opbrengsten in verband met detachering naar de Rijksoverheid.

Bestemmingsreserve Brexit
Aangezien de uitwerking van de afspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog steeds niet zijn afgerond, maar de kans nog steeds bestaat dat nadelige consequenties ondervinden, wordt de onttrekking aan de reserve doorgeschoven naar 2023.

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies
Voor het project voor Rotterdam The Hague Innovation Airport worden minder begeleidingskosten, kosten voor extern advies en werven en organiseren van bewonersavonden verwacht, waardoor de subsidiekosten binnen het programma kunnen worden opgevangen en de onttrekking aan de reserve niet nodig is in 2022. De lasten en de onttrekking aan de reserve Cofinanciering Europese subsidies worden met € 66 naar beneden bijgesteld.

Bestemmingsreserve Economiesubsidies
Vanwege BBV-regels moet d kosten van jaar overstijgende subsidies worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De lasten van enkele subsidies zijn zodoende doorgeschoven van 2021 naar 2022, terwijl de budgetten beschikbaar waren in 2021. Deze budgetten zijn in een bestemmingsreserve gezet  en worden onttrokken ter dekking van deze lasten.

Bestemmingsreserve Energietransitie
Het uitvoeringsplan Energietransitie is geactualiseerd en in de begroting 2022 en verder opgenomen. Het project Biondoil2 is doorgeschoven van 2021 naar 2022 en het project Up! Rotterdam was ten onrechte doorgeschoven van 2021 naar 2022. De laten en de onttrekking aan de bestemmingsreserve worden met € 115 naar boven bijgesteld in 2022.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma op Zuid
Voor de uitvoering van de transformatie aanpak aanloopstraten Boulevard-Zuid wordt een eenmalige bijdrage van € 140 verleend vanuit de bestemmingsreserve Nationaal Programma op Zuid (NPRZ). De lasten en onttrekking aan de reserve NPRZ worden in 2022 opgehoogd met € 100 en met € 40 in 2023.

Bestemmingsreserve Transitiekosten
De bestemmingsreserve Transitiekosten is ingesteld voor dekking van mogelijke transitiekosten als gevolg van aflopende subsidies en programma's uit het coalitieakkoord.

Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest, de grootste wijzigingen zijn:.

 • Actualisatie werkpakket (- € 2,4 mln structureel vanaf 2023)
 • Indexering 2023 (- € 1 mln in 2023 tot - € 853 in 2026)
 • Budgetoverheveling vanuit programma Stedelijke ontwikkeling in het kader van Kansen voor West (- € 645 in 2022)
 • Haven en toerisme zijn brede opgaven en vergen vanuit diverse onderdelen van de gemeente gecoördineerde en samenhangende inzet. De benodigde werkzaamheden op het bredere havendossier en de ontwikkeling van het toerisme in Rotterdam zijn niet structureel gedekt. De lasten op het programma Economische ontwikkeling worden verhoogd met respectievelijk - € 500 in 2022 tot - € 1,1 mln structureel ingaande 2023.
 • Personeelsbudget voor Toerisme (€ 113 vanaf 2023 structureel)
 • Budgetoverheveling naar programma Volksgezondheid en Milieu voor bijdrage Blue City (€ 79 in 2022)
 • Budgetoverheveling naar programma Cultuur inzake subsidie Studio 2 De Doelen (€ 100 in 2022)
 • Budgetoverheveling naar programma Bestaande Stad inzake uitvoering toeristische voetgangersbewegwijzering (€ 213 in 2022)
 • Budgetoverheveling naar programma Onderwijs in het kader van de subsidie IT Campus (€ 75 in 2022)
 • Budgetoverheveling naar het programma Stedelijke ontwikkeling voor een bijdrage aan de Nieuwe waterweg (€ 50 in 2022)
 • Diverse kleine technische wijzigingen (van - € 13 in 2022 tot - € 326 in 2026.