Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Samen met het Rotterdamse onderwijs is het Integraal Huisvestingsplan 2020-2023 (IHP) opgesteld. Hierin staat hoe Rotterdamse scholen in de komende jaren gerenoveerd of vernieuwd worden. Het IHP kent twee centrale ambities naar 2035: een evenwichtiger onderwijsaanbod en een betere kwaliteit van de huisvesting. 

Onderdeel van het IHP 2020-2023 is de vervanging van gymzalen. De gemeente investeert ruim 93 miljoen euro in de bouw van 55 nieuwe gymzalen voor basisscholen en middelbare scholen. Deze gymzalen zijn nodig als uitbreiding of als vervanging van gymzalen die niet meer voldoen aan de eisen.

Zowel projecten uit het IHP 2015-2019 als investeringsprojecten uit het Huisvestingsprogramma zijn in uitvoering. Daarnaast is begonnen met projecten uit het IHP 2020-2023. De gemiddelde looptijd van een project, van voorbereiding tot uitvoering, is vijf tot zeven jaar. De stand van zaken van de uitvoering is als volgt
 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015-2019

 • Van het IHP 2015-2019 waren er per 1 september 2022 37 schoolgebouwen in uitvoering en in 8 gebouwen opgeleverd. Van de 37 in uitvoering waren er 12 in de initiatieffase, 16 in de ontwerpfase en 8 in de uitvoeringsfase.
 • Er zijn in 2022 3 gebouwen opgeleverd: de Pniëlschool, de Eduard van Beinum School en het Integraal Kindcentrum IJsselmonde. Verder is de verwachte oplevering van 3 scholen nog in 2022.
   

Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2023

 • Van het IHP 2020-2023 waren per 1 september 23 projecten gestart. Daarvan zijn er 3 in de ontwerpfase en 20 in de initiatieffase. 
 • De voorbereiding van nieuwbouwprojecten uit het convenant ‘Voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’ zijn in een vergevorderd stadium. Het Zuider Gymnasium is in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd en in gebruik genomen.
   

Huisvestingsprogramma 

 • In het jaarlijkse terugkerende Huisvestingsprogramma worden voorzieningen beschikbaar gesteld aan scholen voor o.a. de eerste inrichting of de uitbreiding van een school. Per 1 september zijn 15 projecten onder handen van het Huisvestingsprogramma. 
 • Basisschool Het Open Venster is dit jaar opgeleverd en in gebruik genomen. Tegen het einde van 2022 volgt Het Praktijkcollege Charlois.
   

In 2021 is een voortschrijdende indicatieve meerjareninvesteringsplanning (VIMIP 2020) opgeleverd. Hierin staat jaarlijks een toelichting op de uitputting van het investeringskrediet en de financiële gevolgen van de integrale huisvestingsplannen onderwijs. De VIMIP geeft een overzicht van de verwachte oplevering van projecten voor de komende vijf jaar en de uitputting van het investeringskrediet als gevolg van die oplevering. In 2022 vindt een actualisatie van het VIMIP plaats.