Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OnderwijsRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves65.77179.69969.51459.78057.80257.802

Bijdragen rijk en medeoverheden 65.347 77.636 68.005 58.270 56.371 56.371
Overige opbrengsten derden 424 2.063 1.509 1.509 1.431 1.431
Lasten exclusief reserves201.794219.979221.885215.945213.176209.647

Apparaatslasten 17.314 18.268 19.527 18.737 18.711 18.696
Inhuur 239 663 517 517 517 517
Overige apparaatslasten 235 305 338 332 333 333
Personeel 16.840 17.300 18.672 17.888 17.861 17.847
Intern resultaat 58.703 57.994 60.343 66.759 71.733 72.548
Intern resultaat 58.703 57.994 60.343 66.759 71.733 72.548
Programmalasten 125.777 143.717 142.015 130.449 122.732 118.402
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.650 19.358 24.671 14.439 7.702 2.884
Kapitaallasten 0 0 0 839 828 816
Overige programmalasten 34 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 13.818 14.673 11.384 11.384 11.384 11.384
Subsidies en inkomensoverdrachten 103.276 109.686 105.960 103.786 102.818 103.318
Saldo voor vpb en reserveringen -136.023 -140.279 -152.371 -156.165 -155.374 -151.845
Saldo voor reserveringen -136.023 -140.279 -152.371 -156.165 -155.374 -151.845
Reserves139588312289219219

Onttrekking reserves 200 523 312 289 219 219
Toevoeging reserves 126 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 65 65 0 0 0 0
Saldo -135.885 -139.691 -152.059 -155.876 -155.155 -151.626

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB),  het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en middelen voor de Regiodeal die tot 2022 beschikbaar zijn.

Lasten

De middelen onderwijsbeleid dienen ter uitvoering van het Rotterdams onderwijsbeleid. Uit deze middelen worden met name subsidies verstrekt voor vroeg- en voorschoolse educatie, schoolontwikkeling, burgerschap en leraren. Ook worden middelen besteed aan onderwijshuisvesting, bewegingsonderwijs, ouderbetrokkenheid, overgangsmomenten in het onderwijs, loopbaanoriëntatie en leerlingenvervoer.

Reserves

Het betreft de bestemmingsreserve Convenant ID-banen die over meerdere jaren wordt ingezet en de bestemmingsreserve Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg haven en techniek, deze is eind 2022 volledig ingezet.

Meerjarig verloop

De begroting vertoont meerjarig een stijgend verloop. Dit komt voornamelijk door indexeringen en extra middelen vanuit het coalitieakkoord. 

 

Financiële bijstellingen

Bijstellingen OnderwijsBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) -140.766 -137.075 -136.737 -136.432 -136.421
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 1.075 -14.984 -19.139 -18.722 -15.205
Dagprogrammering NPRZ Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 -3.500 -4.000 -5.000 -5.500
IT Campus Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 -475 -475 -475 -475
Leerlingenvervoer Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 -3.600 -3.900 -3.900 0
Voorschoolse educatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 0 -3.500 -3.500 -3.500
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 69 74 88 102
Stijgingen energiekosten eigen gebouwen Coalitieakkoord – Overig -39 -231 0 0 0
Kasschuif Aanpak lerarentekort Kasschuiven 1.000 -1.000 0 0 0
Planningsoptimisme onderwijshuisvesting Kasschuiven 1.300 0 -1.300 0 0
Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 10 10 10 10
Opvang vluchtelingen Oekraïne Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Regiodeal Rotterdam Zuid Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek Reserves 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage lerarentekort Taakmutaties -1.000 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -186 -6.257 -6.048 -5.945 -5.842
Begroting na wijzigingen -139.691 -152.059 -155.876 -155.155 -151.626

Toelichting financiële bijstellingen

Dagprogrammering NPRZ
Vanuit het coalitieakkoord zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor 10 uur extra inzet dagprogrammering in de focuswijken van Rotterdam-Zuid.

IT-Campus
De IT-Campus Rotterdam is een jonge netwerkorganisatie die zich inzet om meer en beter IT-talent voor de stad op te leiden en zet zich verder in voor digitaal vaardige en wendbare Rotterdammers. Vanuit het coalitieakkoord zijn er middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van  verdere ontwikkeling van de IT-Campus.

Leerlingenvervoer
Voor sommige leerlingen is vervoer essentieel om naar school te kunnen gaan. Vanuit het coalitieakkoord worden middelen beschikbaar gesteld om dit te kunnen bekostigen.

Voorschoolse educatie
Vanuit het coalitieakkoord worden middelen beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat het huidige aanbod voorschoolse educatie op kinderdagverblijven in stand blijft, zodat alle kinderen een goede start op de basisschool kunnen maken.

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop.

Stijgingen energiekosten eigen gebouwen
De energieprijzen zijn de afgelopen periode sterk gestegen. Gezien de grote onzekerheid en beperkte voorspelbaarheid is de begroting alleen voor 2022 en 2023 bijgesteld.

Kasschuif aanpak lerarentekort
Om de extra rijksmiddelen die bij de meicirculaire 2022 zijn toegekend nuttig te besteden, moet afstemming plaatsvinden met de diverse onderwijspartners, daarom worden de  extra middelen doorgeschoven naar 2023.

Planningsoptimisme onderwijshuisvesting
Door complexiteit  en huidige ontwikkelingen in de bouwsector verschuiven de voorgenomen projecten onderwijshuisvesting in tijd. De kosten worden nu verwacht in 2024.

Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028
Voor het Wijkontwikkelingsprogramma Bospolder-Tussendijken is € 10 overgeheveld naar het Programma Dienstverlening.

Opvang vluchtelingen Oekraïne
Als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne, heeft de gemeente Rotterdam sinds half maart de taakstelling om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Deze taakstelling behelsde in eerste instantie 1000 vluchtelingen, maar wordt inmiddels naar boven bijgesteld. De gemaakte kosten worden gedekt door rijksmiddelen. Met deze bijstelling worden de baten en lasten voor onderwijs in 2022 met € 270 aangepast op basis van de verwachte uitgaven.

Rijksbijdrage Regiodeal Rotterdam Zuid
De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam-Zuid aan te pakken. Met deze bijstelling worden de baten en lasten aangepast op basis van het afgesproken bestedingsplan. In 2022 wordt er € 8,4 mln aan rijksmiddelen ingezet.

Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid
Voor de aanpak van onderwijsachterstanden worden er rijksmiddelen ingezet, met deze bijstelling worden de baten en lasten aangepast op basis van het afgesproken bestedingsplan. Met deze rijksmiddelen mag men over de jaren heen schuiven, voor 2022 wordt er € 58,1 mln ingezet.

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek
De inzet van de bestemmingsreserve Leertijduitbreiding en de bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek zijn geactualiseerd. In 2022 wordt er € 194 onttrokken.

Rijksbijdrage lerarentekort
Vanuit het Rijk is € 1 mln toegevoegd aan de begroting van onderwijs voor de aanpak van het lerarentekort.

Technische wijzigingen

In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn:

  • De budgetten zijn vanaf het jaar 2023 geactualiseerd naar het prijspeil 2023. (- € 27 in 2022 tot - € 5,6 mln in 2026). Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen 
  • diverse kleine bijstellingen (- € 159 in 2022 tot - € 241 in 2026)