Doel: Samen met Rotterdammers de stad integraal verder ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

Werken met de Omgevingswet en uitvoering geven aan de doelen van de Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie Rotterdam staan opgaven waar de stad voor staat. De koers en hoofdkeuzes geven richting hoe de gemeente hiermee omgaat. Uitwerken van deze doelen in samenspraak met bewoners, ondernemers en gebruikers van de stad.

 

Een zo gunstig mogelijke balans vinden tussen maatschappelijke opbrengsten en financieel resultaat

De gemeente krijgt geld door bijvoorbeeld grond te verkopen, erfpacht om te zetten of een bestemmings- of omgevingsplan aan te passen. Dit geld kan de gemeente gebruiken voor nieuwe plannen. Soms neemt de gemeente met lagere opbrengsten genoegen, als dat een maatschappelijk doel dient, zoals het bouwen meer betaalbare woningen.

 

Voorbereiding en uitvoering geven aan gebiedsontwikkelingen

Plannen maken voor elk gebied en wijk en waar nodig nieuwe ontwikkelingen voorbereiden. Dit gebeurt samen met bedrijven en andere organisaties.  In de wijken komen de opgaven rond wonen, werken en verblijven samen. De uitvoering gebeurt in samenspraak met de stad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Omgevingswet

 • Werken in de geest van de Omgevingswet door het maken van een uitvoeringsstrategie of omgevingsvisie, gekoppeld aan meerjarige investeringen. Medefinanciering zoeken bij andere partners en overheden.
 • Actualisatie van de omgevingsvisie, als dat nodig blijkt. Waar nodig trekt de gemeente samen op met provincies en het Rijk.

 

Balans maatschappelijke opbrengsten en financieel resultaat

 • We starten ruimtelijke ontwikkelingen en sturen daarop door gemeentelijk grondbeleid. Afhankelijk van de situatie is dit verwerving, Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg), onteigening, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden. Passieve sturing door contractbeheer en uitdagingen van de markt uit om nieuwe ontwikkelingen te realiseren en te financieren die passend bij de gemeentelijke prioriteiten.
 • Vertaling van de gemeentelijke ambities naar grondexploitaties. Sturing via de eigen grondexploitaties op Goede Groei. Veel ontwikkelingen vinden plaats op grond die niet in eigendom is van de gemeente. Daarom stroomlijnt de gemeente deze initiatieven. Samen vormen de gemeentelijke en particuliere ontwikkelingen de verstedelijkingsopgave.
 • De gemeenteraad krijgt hierover verschillende rapportages, zoals de Monitor Grondexploitaties.

 

Gebiedsontwikkelingen

 • Rotterdammers meer betrekken bij de inrichting en leefbaarheid van hun wijk. Ze hebben meer zeggenschap over hun wijk, met buitenruimte en mobiliteit als aandachtspunten.
 • Bouwen van 3.500 tot 4.000 woningen per jaar, inclusief circa 400 studentenkamers. Daarbij is de gemeente afhankelijk van bouwondernemingen en andere marktpartijen, en van woningbouwcorporaties.
 • Als basis hiervoor: goede monitoring van de woningvoorraad als geheel, naar prijssegment en eigendomssituatie. De prijsontwikkeling binnen de particuliere voorraad huur- en koopwoningen krijgt bijzondere aandacht.
 • In samenhang met de woningbouw werken aan voldoende werklocaties (programma Economische Ontwikkeling), groen- en maatschappelijke voorzieningen (programma Maatschappelijke Ontwikkeling) om ‘goede groei’ mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een groennorm op te nemen bij de eisen voor nieuwbouw.
 • Een zo integraal mogelijke uitvoering op wijkniveau van de vele verschillende beleidsdoelstellingen van de gemeente.
 • Bouw van een nieuwe studentencampus. De gemeente dringt er bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rotterdame hogescholen hun verantwoordelijkheid te nemen voor de huisvesting van studenten uit binnen- en buitenland.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget bouw nieuwe woningen: Het college start de in de komende vier jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% (tussen de 2.800-3.200 woningen) tot het sociale segment en 35% (4.900-5.600 woningen) tot het middensegment   3.500 -4.000
( 700 - 800 sociaal - 1.225- 1.400 Midden)
 

7.000 - 8000

(1.400 - 1.600 sociaal - 2.450 -2.800 Midden)

10.500 – 12.000

(2.100 - 2.400 sociaal -3.675 -4.200 Midden)

14.000 – 16.000

(2.800 -3.200 sociaal -4.900  5.600 Midden)
 
400 studentenkamers   400   800 1.200 1.600 1.600