Voortgang 2022

Gezond 010: het akkoord

In januari 2020 stelde de gemeenteraad ‘Gezond010: het akkoord’ vast 1 (notubiz.nl). Hierin staat de Rotterdamse uitwerking van het landelijk preventieakkoord en het gezondheidsbeleid 2020-2024. Het jaar 2022 staat in het teken van de verdere ontwikkeling van het preventiebeleid. Dit gebeurt op basis van de resultaten zoals die tot nog toe luiden, op basis van de veranderingen door COVID-19 en landelijke ontwikkelingen. Er is extra inzet op mentale gezondheid, naast de lopende activiteiten op fysieke gezondheid en de leefomgeving. Het 1%-Wmo-preventiebudget legt vanaf 2022 financieel en organisatorisch de basis voor een stevigere plek van preventie in de (Wmo)zorg. 

In 2022:

  • Kozen opnieuw meer Rotterdammers voor een van de twee collectieve zorgverzekeringen: het VGZ Rotterdampakket voor de lagere inkomens, en het VGZ Rotterdampakket Compact. In beide gevallen hebben verzekerden een extra vergoeding in hun preventiebudget zonder eigen bijdrage. 700 Prestatie010-kandidaten kunnen dankzij een samenwerking met VGZ aan gezondheidstrajecten deelnemen als tegenprestatie. 
  • Werkt de gemeente op diverse manieren aan het stimuleren van een gezonder voedselaanbod. Hiertoe is in het najaar van 2021 de Citydeal gezonde en duurzame voedselomgeving ondertekend. Ook zijn huizen van de wijken, schoolkantines, sportaccommodaties en de gemeenten stappen aan het zetten richting een gezonder aanbod in hun bedrijfsrestaurants en kantines.
  • Naast terugdringen van roken, alcoholgebruik en overgewicht is mentale gezondheid een belangrijk speerpunt voor het preventieakkoord. Met trainingen in de stad wordt de mentale gezondheid ondersteund. Onder meer Avant Sanare en Indigo bieden trainingen aan voor vrijwilligers over het herkennen van en ondersteunen bij problematiek op het gebied van geestelijke gezondheidzorg (ggz). Beide aanbieders hebben ook een laagdrempelig aanbod voor kwetsbare groepen.
  • Is gestart met de implementatie van Welzijn op recept en de Gecombineerde leefstijlinterventie binnen de pilots Wijkpreventieketen. 
  • Lopen diverse projecten die bekostigd zijn met het 1% preventiebudget die onder meer als doel hebben (Wmo-)zorg te voorkomen. Er komen in drie gebieden Herstelacademies voor de ggz-doelgroep. Daarin staat ervaringsdeskundigheid centraal en het bevorderen van het persoonlijk en maatschappelijk herstel. Ook E-health biedt mogelijkheden om zorg te voorkomen, uit te stellen of te vervangen. Daarom zijn in 2022 diverse subsidiemogelijkheden geboden en benut om E-health in te zetten bij de (zelf) zorg voor onze inwoners. 

GGD

Het reguliere GGD-werk liep in 2022 gewoon door. Het gaat daarbij om de taken gezondheid en milieu, TBC-bestrijding, reizigerszorg, technische hygiënezorg, toezicht kinderopvang en het Centrum Seksuele Gezondheid en het Centrum Seksueel Geweld. In 2022 was er veel aandacht voor de infectieziektebestrijding, zowel van ‘reguliere’ infectieziekten, COVID-19 en sinds kort van monkeypox. Monkeypox komt vooral voor in landen in West-Afrika en Midden-Afrika. In mei 2022 werd de ziekte bij mensen in Europa vastgesteld. Nu verspreidt de ziekte zich in Europa, waaronder Nederland, waar de ziekte van oorsprong niet veel voorkomt. In augustus 2022 startte de vaccinatiecampagne tegen monkeypox voor mensen die een verhoogd risico op besmetting hebben. 
De GGD heeft een rol in de publieke gezondheid bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. In gezamenlijkheid met de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) borgt de GGD de coördinatie van zorg voor vluchtelingen.

Programma-organisatie Corona

De programma-organisatie Corona biedt ondersteuning bij de bestrijding van het coronavirus op regionaal niveau. De organisatie zorgt voor de wendbaarheid en zorgvuldigheid waar de veranderingen vanuit de omgeving om vragen. Richting de deadline van 31 december 2022 draagt de programma-organisatie de verantwoordelijkheden en taken over aan de reguliere organisaties: GGD, Veiligheidsregio/GHOR en gemeente Rotterdam.

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

Het personeelstekort in de kinderopvangsector is nog steeds aanzienlijk. Daardoor kunnen instellingen niet altijd voldoen aan de wet- en regelgeving. In Rotterdam moeten geregeld groepen sluiten, omdat de bezetting niet rondkomt. De landelijke ‘coulanceregeling’ vanwege de personeelsproblematiek, waarbij de kinderopvang meer beroepskrachten-in-opleiding op de groepen mogen inzetten, is verlengd tot 1 juli 2024.

De uitvoering van het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in Rotterdam ligt vooralsnog op schema. 

Financiële bijstellingen Volksgezondheid (x 1.000) - € 1.049
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € -1.049
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.